PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2007

Avtorji

  • Gorazd Vodeb

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.52.4.14216

Ključne besede:

slovenske splošne knjižnice, statistični podatki, letni pregled

Povzetek

IZVLEČEK

V članku so predstavljeni statistični podatki o delu slovenskih splošnih knjižnic v letu 2007, ki jih vsakoletno zbira Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. 61 osrednjih knjižnic je imelo 1062 izposojevalnih lokacij. Podatki prikazujejoodprtost knjižnic, prostorske pogoje in opremo knjižnic, stanje knjižničnih zbirk ter velikost prirasta. Predstavljena je tudi struktura zaposlenih, strukturi prihodkov in odhodkov ter podatki o obiskovalcih, članih ter izposoji in drugih storitvah knjižnic.Kazalci so primerjani z normativi in standardi ter cilji Resolucije o nacionalnem programuza kulturo 2004–2007.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Gorazd Vodeb
    Mag. Gorazd Vodeb, bibliotekar specialist, je zaposlen v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici.Naslov: Turjaška 1, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si

Literatura

BibSiSt Online. (2008). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 1. 12. 2008 s spletne strani http://bibsist.nuk.uni-lj.si

Center za razvoj knjižnic – CEZAR. (2008). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 1. 12. 2008 s spletne strani http://cezar.nuk.uni-lj.si

Draft international standard ISO/DIS 2789: Information and documentation – International library statistics. (2005). (Revision of third edition (ISO 2789:2003)). International Organization for Standardization.

Polnopravni člani sistema COBISS.SI in njihovo sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije. (2008). Maribor: IZUM. Pridobljeno 15. 12. 2008 s spletne strani http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/statistika_COBIBSI_

pdf

Karun, B. & Kodrič - Dačić, E. (2007). Izvajanje koordinacije in posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v obdobju 2003–2006. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. Pridobljeno 27. 1. 2009 s spletne strani http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/OOK_2003-2006.pdf

Karun, B. & Tizaj Marc, D. (2008). Slovenske knjižnice v številkah. Splošne knjižnice. Poročilo za leto 2007. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (2007). Splošne knjižnice. Poročilo za leto 2006. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Osnovne skupine prebivalstva po starosti in spolu, Slovenija, polletno. (2008). Ljubljana: Statistični urad RS. Pridobljeno 1. 12. 2008 s spletne strani

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0520401S&ti=Osnovne+skupine+prebivalstva+po+starosti+in+spolu%2C+Slovenija%2C+polletno&path=../Database/Dem_soc05_prebivalstvo/02_05007_stev_strukt/02_05204_osn_sk_preb/〈=2

Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2004–2007 (NPK) –za leto 2007. (2008). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 26.1. 2009 s spletne strani http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/

Ministrstvo/Podatki/Letna_porocila/Porocilo_o_izvajanju_NPK_za_2007.pdf

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Uradni list RS 73/2003, 70/2008.

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, 31. 12. (2008). Ljubljana: Statistični urad RS. Pridobljeno 29. 10. 2008 s spletne strani

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0520310S&ti=Prebivalstvo+po+starostnih+skupinah+in+spolu%2C+naselja%2C+Slovenija%2C+31%2E+12%2E+2007&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/02_05007_stev_strukt/01_05203_star_spol/〈=2

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004–2007. (2004). Uradni list RS 28/2004.

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. (2008). Uradni list RS 35/2008

Standardi za splošne knjižnice. (2005). Pridobljeno 29. 10. 2008 s spletne strani http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/NSKD/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003) Uradni list RS 29/2003.

Zakon o državni statistiki. (1995) Uradni list RS 45/1995, 9/2001.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS 87/2001, 96/2002. DOI: https://doi.org/10.1002/ss.64

Zakon o lokalni samoupravi. (1993). Uradni list RS 72/1993, 94/2007 UPB, 27/2008, 76/2008, 100/2008.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno besedilo). (2007). Uradni list RS 77/2007.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vodeb, G. (2013). PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2007. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(4). https://doi.org/10.55741/knj.52.4.14216

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>