POIZVEDOVANJE IN INDIVIDUALNE RAZLIKE

Avtorji

  • Polona Vilar
  • Maja Žumer

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.52.2-3.14228

Ključne besede:

poizvedovanje, individualne razlike, osebnostne poteze, kognitivni stili, učni stili, stroka, sistemi za poizvedovanje, načrtovanje

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek prikazuje pregled individualnih razlik, na katere naletimo v raziskavah na področju poizvedovanja, s poudarkom na modelih osebnostnih potez, kognitivnih in učnih stilov. Posebej se posveča tistim modelom, katere raziskovalci najpogosteje vključujejo v raziskave informacijskega vedenja, poizvedovanja, zaznav sistemov za poizvedovanje ipd., omeni pa tudi modele, ki v raziskavah dotlej še niso bili prisotni. Obravnava tudi odnos med različnimi modeli individualnih razlik in izbrano stroko, poklicem oziroma akademsko disciplino posameznika. V tem kontekstu predstavi uporabnost preučevanja omenjenih razlik pri načrtovanju sistemov za poizvedovanje.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Polona Vilar
    Izr. prof. dr. Maja Žumer je zaposlena kot predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: maja.zumer@ff.uni-lj.si
  • Maja Žumer
    Doc. dr. Polona Vilar je zaposlena kot predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: polona.vilar@ff.uni-lj.si

Literatura

Allen, B. L. (1999). Individual differences and the comdrums of user-centered design: two experiments. Journal of the American Society for Information Science,

(6), 508–520.

Borgman. C. L. (1989). All users of information systems are not created equal: an exploration into individual differences. Information processing & management, 25 (3), 237–251. DOI: https://doi.org/10.1016/0306-4573(89)90042-3

Cecić Erpič S., Boben, D., Zabukovec, V. & Škof, B. (2002). Dejanske in zaželene osebnostne lastnosti športnih pedagogov. Psihološka obzorja, 11 (4), 87–102.

Chen, C. (2000). Individual differences in a spatial-semantic virtual environment. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 529–542. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:6<529::AID-ASI5>3.0.CO;2-F

Chen, C. & Rada, R. (1996). Interacting with hypertext: a meta-analysis of experimental studies. Human-Computer Interaction, 11 (2), 125–156. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327051hci1102_2

Chen, S. Y. H. & Macredie, R. (2002). Cognitive styles and hypermedia navigation: development of a learning model. Journal of the American Society for Information Science and technology, 53 (1), 3–15. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.10023

Chen, S. Y-H. & Ford, N. J. (1997). Towards adaptive information systems: individual differences and hypermedia. Information Research, 3 (2). Pridobljeno 20. 10. 2004 s spletne strani http://informationr.net/ir/3-2/paper37.html

Chen, S. Y., Magoulas, G. D. & Dimakopoulos, D. (2005). A flexible interface design for Web directories to accomodate different cognitive styles. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (1), 70–83. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20103

Coetzee, H. S. & De Boer A.-L. (2000). The thinking preferences of learners in cataloguing and classification: summary of a study of second year learners at the University of Pretoria. 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13–18 August 2000. Pridobljeno 24. 1. 2005 s spletne strani

http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/014-171e.html

Ellis, D., Ford, N. J., Wood, F. E., Clark, D. & Smith, G. (1992). Hypertext and learning styles. Sheffield: University of Sheffield.

Entwistle, N. J. (1979). Motivation, styles of learning and the academic achievement. Edinburgh, The University of Edinburgh.

Entwistle, N. J. (1981). Styles of teaching and learning: an integrated outline of educational psychology for students, teachers and lecturers. Chichester, Wiley.

Entwistle, N. & Ramsden, R. (1983). Understanding student learning. London: Croom Helm, 1983.

Evans, J. St. B. T. (1995). Thinking and reasoning. V French, C. C., Colman, A. M. (Ur.), Cognitive psychology (str. 58–77). London, New York, Longman.

Eysenck, M. W. & Keane, M. (2005). Cognitive psychology. 5th ed. Hove and New York, Psychology Press, Taylor&Francis.

Filo, B. 1991. Knjižnice in pedagoški sistemi. Knjižnica, 35 (2–3), 17–30.

Ford, N. (1999). Information retrieval and creativity: towards support for the original thinker. Journal of Documentation, 55 (5), 528–542. DOI: https://doi.org/10.1108/EUM0000000007156

Ford, N. (2000). Cognitive styles and virtual environments. Journal of The American Society for Information Science, 51 (6), 543–557. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:6<543::AID-ASI6>3.0.CO;2-S

Ford, N. & Chen, S. Y. (2001). Individual differences, hypermedia navigation, and learning: an empirical study. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 9 (4), 281–311.

Ford, N. & Miller, D. (1996). Gender differences in Internet perception and use. Paper presented at the Third ELVIRA Conference on Electronic Library and Visual Information Research (ASLIB), London.

Ford, N., Miller, D. & Moss, N. (2001). The role of individual differences in Internet searching: an empirical study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (12), 1049–1066. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.1165

Ford, N., Miller, D. & Moss, N. (2003). Web search strategies and approaches to studying. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54 (6), 473–489. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.10233

Ford, N., Wilson, T. D., Foster, A., Ellis, D. & Spink, A. (2002). Information seeking and mediated searching. Part 4. Cognitive styles in information seeking. Journal of The American Society for Information Science and Technology, DOI: https://doi.org/10.1002/asi.10084

(9), 728–735.

Ford, N., Wood, F. E. & Walsh, C. (1994). Cognitive styles and searching. Online & CD-ROM Review, 18 (2), 79–85. DOI: https://doi.org/10.1108/eb024480

Gaslikova, I. (1999). “Information seeking in context” and the development of information systems. Information Research, 5 (1). Objavljeno 11. 10. 1999, pridobljeno 25. 2. 2003 s spletne strani http://www.informationr.net/ir/5-

/paper67.html

Golian, L. M. (1998). Thinking style differences among academic librarians: a dissertation submitted to the faculty of the Department of Educational Leadership, College of Education, in partial fulfullment of the requirement for the degree of doctor of education. Boca Raton: Florida Atlantic University.

Grigerenko, E. L. & Sternberg, R. J. (1995). Thinking styles. V Saklofske, D. H., Zeidner, M. (Ur.). International handbook of personality and intelligence (str. 205–230). New York, Plenum. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4757-5571-8_11

Heinström, J. (2000). The Impact of Personality and Approaches to Learning on Information Behaviour, Information Research, 5 (3). Pridobljeno 2. 12. 2003

s spletne strani http://InformationR.net/ir/5-3/paper78.html

Heinström, J. (2003). Five personality dimensions and their influence on information behaviour. Information Research, 9 (1). Pridobljeno 15. 12. 2003 s spletne strani http://informationr.net/ir/9-1/paper165.html

Holscher, C. & Strube, G. (2000). Web wearch behavior of Internet experts and newbies. Computer Networks, 33 (1), 337–346. DOI: https://doi.org/10.1016/S1389-1286(00)00031-1

Hommerding, L. (2002). Thinking style preferences among the public library directors of Florida: a dissertation submitted to the faculty of the Graduate College at the University of Nebraska, in partial fulfullment of the requirement for the degree of doctor of education. Lincoln: University of Nebraska.

Honey, P. & Mumford, A. (1986). Using your learning styles. Maidenhead, Berkshire, Peter Honey.

Honey, P. & Mumford, A. (1992). The manual of learning styles, rev. version. Maidenhead, Berkshire, Peter Honey.

Ingwersen, P. (1984). Psychological aspects of information retrieval. Social Science Information Studies, 4 (2–3), 83–95. DOI: https://doi.org/10.1016/0143-6236(84)90068-1

Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval interaction: elements of a cognitive IR theory. Journal of Documentation, 52 (1), 3–50. DOI: https://doi.org/10.1108/eb026960

Kavčič A. (2000). Tehnika prilagodljivega vstavljanja povezav v izobraževalnih hipermedijskih sistemih. V Zajc, B. (Ur.) Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000 (Zvezek B, str. 375–378). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE.

Kim, K.-S. (2001a). Implications of user characteristics in information seeking on the world wide web. International Journal of Human-Computer Interaction, 13 (3), 323–340. DOI: https://doi.org/10.1207/S15327590IJHC1303_3

Kim, K.-S. (2001b). Information seeking on the Web: effects of user and task variables. Library & Information Science research, 23 (3), 233–255. DOI: https://doi.org/10.1016/S0740-8188(01)00081-0

Kirton, M. (2003). Adaption-Innovation in the Context of Diversity & Change. London: Taylor & Francis. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203695005

Kobal Grum, D. & Zabukovec, V. (2002). Sociocognitive profile patterns of future information specialists. V B. Badovinac et al. (Ur.) Hum@n beings and

information specialists: future skills, qualifications, positioning: proceedings (str. 223–231). Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science and Book Studies; Sttuttgart, University of Applied Sciences.

Kolb, D. A. (1976). The learning style inventory: Technical manual. Boston, McBer&Co.

Kolb, D. A. (1981). Learning styles and disciplinary differences in today’s students and their needs. V Chickering, A., Havighurst, R. (Ur.), The modern American College (str. 232–255). San Francisco, Jossey-Bass.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experience as a source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

Lazander, A. W., Biemans, H. J. A. & Wopereis, I. G. J. H. (2000). Differences between novice and experienced users in searching information on the World Wide Web. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 576–581. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:6<576::AID-ASI9>3.0.CO;2-7

Magajna, L. (1995). Stili spoznavanja. V Marentič - Požarnik, B., Magajna L. in Peklaj, C. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja (str. 9–22). Nova Gorica, Educa.

Marentič - Požarnik, B. (1990). Za pluralizem modelov spoznavanja, raziskovanja in delovanja v pedagoških znanostih. Sodobna pedagogika, 1/2, 114.

Marentič - Požarnik, B. (1995a). Kako različni učni stili, pristopi in strategije študentov vplivajo na njihovo študijsko uspešnost. V Marentič - Požarnik, B., Magajna L. in Peklaj, C. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica, Educa.

Marentič - Požarnik, B. (1995b). Učni stili po Kolbu. V Marentič - Požarnik, B., Magajna, L. in Peklaj, C. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica, Educa.

Marentič - Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana, DZS.

Marentič - Požarnik, B., Magajna, L. & Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica, Educa.

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli: doktorsko delo. Ljubljana : [S. Novljan].

Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica, 46 (4), 7–24.

Palmer, J. (1991a). Scientists and information. I. Using cluster analysis to identify information style. Journal of Documentation, 47 (2), 105–129. DOI: https://doi.org/10.1108/eb026873

Palmer, J. (1991b). Scientists and information. II. Personal factors in information behaviour. Journal of Documentation, 47 (3), 254–275. DOI: https://doi.org/10.1108/eb026880

Palmquist, R. A. & Kim, K.-S. (2000). Cognitive style and on-line database search experience as predictors of Web search performance. Journal of the American society for information science, 51 (6), 558–566. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:6<558::AID-ASI7>3.0.CO;2-9

Peklaj, C. (1995a). Kognitivni stil odvisnost – neodvisnost od polja. V Marentič - Požarnik, B., Magajna, L., Peklaj, C. 1995. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja (str. 41–66). Nova Gorica, Educa.

Peklaj, C. (1995b). Učni stili in hemisferičnost. V Marentič - Požarnik, B., Magajna, L., Peklaj, C. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja (str. 171–178). Nova Gorica, Educa.

Rayner, S. & Riding, R. (1997). Towards a categorisation of cognitive styles and learning styles. Educational Psychology, 17 (1/2), 5–28. DOI: https://doi.org/10.1080/0144341970170101

Reed, W. M., Oughton, J. M., Ayersman, D. J., Ervin, J. R. & Giessler, S. F. (2000). Computer experience, learning style, and hypermedia navigation. Computers in Human Behaviour, 16 (6), 609–628. DOI: https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00026-1

Revelle, W. & Loftus, D. (1992). The implications of arousal effects for the study of affect and memory. V Christianson, S. A. (Ur.) Handbook of emotion and memory. Research and theory (str. 113–149). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Pridobljeno 5. 7. 2006 s spletne strani http://pmc.psych.nwu.edu/revelle/publications/rl91/rev_loft_ToC.html

Riding, R. & Cheema, I. (1991). Cognitive styles: an overview and and integration. Educational Psychology, 11 (3/4), 193. DOI: https://doi.org/10.1080/0144341910110301

Sadler-Smith, E. (2001). The relationship between learning style and cognitive style. Personality and Individual Differences, 28 (4), 609–616. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00059-3

Saracevic, T. & Kantor, P. (1988a). A study of information seeking and retrieving, part II: Users, questions and effectiveness. Journal of the American DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(198805)39:3<177::AID-ASI3>3.0.CO;2-F

Society for Information Science, 39 (3), 1177–1196.

Saracevic, T. & Kantor, P. (1988b). A study of information seeking and retrieving, part III: Searchers, searches and overlap. Journal of the American Society for Information Science, 39 (3), 197–216. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(198805)39:3<197::AID-ASI4>3.0.CO;2-A

Senica, S. (2003). Kognitivni stili pri knjižničarjih: magistrsko delo. Ljubljana, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Sternberg, R. J. (1988). Mental self government: a theory of intellectual styles and their development. Human Development, 31, 197–224. DOI: https://doi.org/10.1159/000275810

Sternberg, R. J. (1997). Thinking styles. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511584152

Todd, R. J. & Southon, G. (2004). Educating for a knowledge management future: pereptions of library and information professionals. The Australian Library Journal, 50 (4). Objavljeno 13. 5. 2004, pridobljeno 8. 1. 2005 s spletne strani http://alia.org.au/publishing/alj/50.4/full.text/educating.html

Vakkari, P. (1994). Library and information science: its content and scope. V Godden, I. P. (Ur.) Advances in librarianship, Vol. 18 (str. 1–55). New York, Academic press. DOI: https://doi.org/10.1108/S0065-2830(1994)0000018003

Vakkari, P. (1999). Task complexity, problem structure and information actions: integrating studies on information seeking and information retrieval. Information Processing & Management, 35 (6), 819–837. DOI: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(99)00028-X

Vilar, P. (2005). Informacijsko vedenje: modeli in koncepti. Knjižnica, 49 (1/2), 77–104. [Pridobljeno 23. 9. 2005 s spletne strani http://revijaknjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0512/Vilar.pdf]

Vilar P. & Žumer, M. (2008). Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje in uporabniška prijaznost. Knjižnica, 52 (1), 41–61.

Wang, P., Hawk, W. B. & Tenopir, C. (2000). Users’ interaction with World Wide Web resources: an exploratory study using a holistic approach. Information Processing & Management, 36, 229–251. DOI: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(99)00059-X

Wilson, T. D. (1998). Exploring models of information behaviour: the ‘Uncertainty’ project. V Wilson, T. D., Allen, D. (Ur.), Exploring the contexts of information behaviour (str. 55–66). London, Taylor Graham.

Witkin, H. A., Goodenough, D. R. & Cox, P. W. (1977). Field-dependent and field-independent cognitive styles for student-centred learning: a computerassisted learning approach. Journal of Information Science, 22 (2), 79–92. DOI: https://doi.org/10.1002/j.2333-8504.1977.tb01134.x

Wood, F., Ford, N., Miller, D., Sobczyk G. & Duffin, R. (1996). Information skills, searching behaviour and cognitive styles for student centred learning: a computer assisted learning approach. Journal of Information Science, 22 (2), 79–92. DOI: https://doi.org/10.1177/016555159602200201

Wood, F. E., Walsh, C. & Ford, N. (1992). The effect of postings information on user searching behaviour. London: British Library Research and Development Department.

Woodworth, K. D. (2005). Thinking styles in the school media center. Objavljeno 1. 2. 2005, pridobljeno 10. 2. 2005 s spletne strani http://www.librarians.info/YA/thinkingstyles.html

Zhang. L. F. & He, Y. (2004). Do thinking styles matter in the use of and attitudes toward computing and information technology among Hong Kong university DOI: https://doi.org/10.2190/3M8D-1D56-V60C-BHR5

students? Journal of Educational Computing Research, 29 (4), 471–493.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vilar, P., & Žumer, M. (2013). POIZVEDOVANJE IN INDIVIDUALNE RAZLIKE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.52.2-3.14228

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>