PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2008

Avtorji

  • Gorazd Vodeb

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.53.1-2.14245

Ključne besede:

slovenske splošne knjižnice, statistični podatki, letni pregled

Povzetek

IZVLEČEK

V članku so predstavljeni statistični podatki o delu slovenskih splošnih knjižnic v letu 2008, ki jih vsako letno zbira Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Podatki prikazujejo odprtost knjižnic, prostorske pogoje in opremo knjižnic, stanje knjižničnih zbirk ter velikost prirasta. Predstavljena je tudi struktura zaposlenih, strukturi prihodkov in odhodkov ter podatki o obiskovalcih, članih ter izposoji in drugih storitvah knjižnic. Kazalci so primerjani z normativi in standardi ter cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Gorazd Vodeb
    Mag. Gorazd Vodeb, višji bibliotekarski svetovalec, je zaposlen v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si

Literatura

BibSiSt Online. (2008). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 1.12.2008 s spletne strani http://bibsist.nuk.uni-lj.si

Center za razvoj knjižnic – CEZAR. (2008). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 1. 12. 2008 s spletne strani http://cezar.nuk.uni-lj.si

Draft international standard ISO/DIS 2789: Information and documentation – International library statistics. (2005). (Revision of third edition (ISO 2789:2003)). International Organization for Standardization.

Polnopravni člani sistema COBISS.SI in njihovo sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije. (2009). Maribor: IZUM. Pridobljeno 22. 10. 2008 s spletne strani http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/statistika_COBIBSI_ DOI: https://doi.org/10.1016/S1755-0084(09)70222-4

pdf

Novljan, S. (2007). Splošne knjižnice. Poročilo za leto 2006. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Osnovne skupine prebivalstva po starosti in spolu, po statistični definiciji prebivalstva, objavljeni leta 2008, Slovenija, polletno. (2009). Ljubljana: Statistični urad RS. Pridobljeno 20. 8. 2009 s spletne strani http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0520401S&ti=Osnovne+skupine+ prebivalstva+po+starosti+in+spolu%2C+po+statisti%E8ni+ definiciji+prebivalstva%2C+objavljeni+leta+2008%2C+Slovenija%2C+polletno&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/02_05007_stev_ strukt/02_05204_osn_sk_preb/〈=2

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Uradni list RS 73/2003, 70/2008.

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, 31. 12. 2008. (2009). Ljubljana: Statistični urad RS. Pridobljeno 13. 10. 2009 s spletne strani http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0520309S&ti= Prebivalstvo+po+starostnih+skupinah+in+spolu%2C+naselja%2C+Slovenija%2C+polletno&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/02_05007_stev_strukt/01_05203_star_spol/〈=2

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. (2008). Uradni list RS 35/2008.

Standardi za splošne knjižnice. (2005). Pridobljeno 29. 10. 2008 s spletne strani http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/NSKD/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). Uradni list RS 29/2003.

Vodeb, G. (2008). Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2007. Knjižnica, 52(4), 57–76.

Vodeb, G. & Tizaj Marc, D. (2009). Slovenske knjižnice v številkah. Splošne knjižnice. Poročilo za leto 2008. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Zakon o državni statistiki. (1995). Uradni list RS 45/1995, 9/2001.

Zakon o knjižničarstvu (2001). Uradni list RS 87/2001, 96/2002. DOI: https://doi.org/10.1002/ss.64

Zakon o lokalni samoupravi. (1993). Uradni list RS 72/1993, 94/2007 UPB, 27/2008, 76/2008, 100/2008.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno besedilo). (2007). Uradni list RS 77/2007.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vodeb, G. (2013). PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2008. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 53(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.53.1-2.14245