ANALIZA STANJA IN MOŽNOSTI UKINITVE NADOMESTIL ZA VČLANITEV V SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE

Avtorji

  • Gorazd Vodeb
  • Eva Kodrič-Dačić
  • Kristina Janc

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.54.4.14267

Ključne besede:

splošne knjižnice, uporabniška plačila, članarine, Slovenija, poraba

Povzetek

IZVLEČEK

Članek predstavlja analizo stanja in možnosti za ukinitev nadomestil za včlanitev vslovenske splošne knjižnice. Stališče knjižničarske stroke je oblikovano v temeljnih dokumentih, ki opredeljujejo poslanstvo in delovanje splošnih knjižnic v  IFLA/UNESCO Manifestu o splošnih knjižnicah in IFLA/UNESCO standardih za splošne knjižnice. Temeljno delo Peta Giacome obravnava uporabniška plačila z vidika ekonomskih teorij, političnega konsenza in vidika socialne pravičnosti. Orisana je zakonska ureditev uporabniških plačil v slovenskih splošnih knjižnicah. Ob tem se opozori na določena neskladja med zakonskimi in podzakonskimi akti. Opravljena je primerjava z izbranimi evropskimi državami glede zakonske ureditve, višine nadomestil za včlanitev, deleža članov med prebivalstvom itn. Analizirani so bili ceniki splošnih in visokošolskih knjižnic ter muzejev in galerij. Predstavljena je struktura in višina nadomestil zavčlanitev, razlike med uporabniškimi skupinami in razmerja med cenami za izbrane knjižnične storitve. Na podlagi podatkov o višini in strukturi prihodkov ter deležu nadomestil za včlanitev so prikazane razlike med splošnimi knjižnicami. Zbrani podatki iz ankete direktoric in direktorjev splošnih knjižnic so osnova za prikaz porabe nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe ter oceno posledic izpada prihodka. Vodje splošnih knjižnic so v anketi izrazili mnenja glede pozitivnih in negativnih posledic morebitne ukinitve članarin. Raziskava se sklene s predlogom ukrepov.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BibSiSt online (2009). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 23. 11. 2009 s spletne strani http://bibsist.nuk.uni-lj.si

Forstnerič Hajnšek, M. (2008, 8. december). Ali naj knjižnice ukinejo članarino. Večer, 284, str. 4.

Fuegi, D. in Jennings, M. (2004). International library statistics: trends and commentary based on the Libecon data. Pridobljeno 3. 11. 2009 s spletne strani:

http://www.libecon.org/pdf/InternationalLibraryStatistic.pdf

Giacoma, P. (1989). The fee or free decision: legal, economic, political, and ethical perspectives for public libraries. New York, London: Neal-Schuman Publishers.

IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah. (2002). V Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice (str. 69–71). Ljubljana: NUK.

Koalicijski sporazum za sodelovanje v vladi Republike Slovenije za mandat 2008–2012. (2008). Pridobljeno 14. 12. 2009 s spletne strani: http://www.socialnidemokrati.si/file.php?id=444

Merhar, I. (2001). Ceniki splošnoizobraževalnih knjižnic. Knjižničarske novice, 11 (5), 5–7.

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. (2002). Uradni list RS, št. 54 in 117/2002, št. 58 in 134/2003, št. 34, 75, 117/2004 in 141/2004, št. 117/2005, št. 138/2006, št. 120/2007, št. 124/2008.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73 in št. 70/2008.

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. (2008). Uradni list RS, št. 35.

Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice. (2002). Ljubljana: NUK.

Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS. Pridobljeno 29. 10. 2008 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/NSKD/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Turjak, D. (2008). O članarinah v splošnih knjižnicah. Informator, 99, 30–32.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). Uradni list RS, št. 29.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vodeb, G., Kodrič-Dačić, E., & Janc, K. (2013). ANALIZA STANJA IN MOŽNOSTI UKINITVE NADOMESTIL ZA VČLANITEV V SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 54(4). https://doi.org/10.55741/knj.54.4.14267

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>