UPORABNOST METOD GIS PRI NAČRTOVANJU KNJIŽNIČNIH STORITEV: NEKAJ PRIMEROV

Avtorji

  • Matija Vidiček
  • Silva Novljan

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.54.1-2.14283

Ključne besede:

splošne knjižnice, knjižnična mreža, knjižnične storitve, geografski

Povzetek

IZVLEČEK

Geografski informacijski sistemi (GIS) so v današnjem času, informacijski dobi, vse bolj dostopni za splošno uporabo in posledično tudi vse bolj pomembni na vseh področjih uporabe. Sistem GIS je informacijski sistem, s katerim shranjujemo in obdelujemo podatke, pri čemer se od ostalih informacijskih sistemov razlikuje v tem, da ima vsak podatek še geografski položaj. Slednje nam omogoča, da lahko podatke prikazujemo tudi v obliki zemljevidov. Uporaba sistemov GIS je tako možna tudi na področju knjižničnih storitev, bodisi za analizo obstoječega stanja bodisi za načrtovanje obstoječih ali potencialnih storitev. S sistemi GIS lahko geografskim podatkom dodamo tudi ustrezne demografske podatke, rezultat pa je lahko boljša analiza oziroma boljše načrtovanje. V prispevku je predstavljena možnost uporabe geografskega informacijskega sistema na področju knjižničarstva, pri čemer je podrobno prikazana pridobitev javno dostopnih geografskih in demografskih podatkov. Večina potrebnih podatkov že obstaja, potrebno jih je samo zbrati in ustrezno uporabiti. Podanih je tudi nekaj primerov, kako z uporabo sistemov GIS pripomoremo k ustvarjalnejšemu razvijanju knjižničnih storitev. Z uporabo že obstoječih podatkov veliko prispevamo k boljšemu gospodarjenju, izboljšanju učinkovitosti in smo lahko uspešnejši pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Matija Vidiček
    Matija Vidiček je zaposlen kot asistent na Fakulteti za informacijske študije, Novo mesto. Naslov elektronske pošte: matija.vidicek@fis.unm.si
  • Silva Novljan
    Dr. Silva Novljan, bibliotekarska svetovalka, raziskovalka in zasebna visokošolska učiteljica. Naslov: Rocenska ulica 35, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: silva.novljan@telemach.net

Literatura

Abbott, L. T., Argentati, C. D. (1995). GIS: a new component of public services. Journal of Academic Librarianship, 21 (1), 251–256. Pridobljeno 27. 8. 2009 s

spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/0099-1333(95)90004-7 DOI: https://doi.org/10.1016/0099-1333(95)90004-7

Adler, P. S. (1995). Special issue of geographic information systems (GIS) and academic libraries: an introduction. Journal of Academic Librarianship, 21 (1), 233–235. Pridobljeno 27. 8. 2009 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/0099-1333(95)90002-0 DOI: https://doi.org/10.1016/0099-1333(95)90002-0

Bohinc, R. (2009, 17. oktober). Nekaj predlogov za reformo javnega sektorja. Delo, 51, str. 5.

Boisse, J. A., Larsgaard, M. (1995). GIS in academic libraries: a managerial perspective. Journal of Academic Librarianship, 21 (1), 284–288. Pridobljeno 27. 8. 2009 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/0099-1333(95)90010-1 DOI: https://doi.org/10.1016/0099-1333(95)90010-1

Burrough, P. A., McDonnell, R. A. (1998). Principles of geographical information systems. New York, ZDA: Oxford University Press.

Cox, A. B. (1995). An overview to geographic information systems. Journal of Academic Librarianship, 21 (1), 237–249. Pridobljeno 26. 8. 2009 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/0099-1333(95)90003-9 DOI: https://doi.org/10.1016/0099-1333(95)90003-9

Delaney, J., van Niel, K. P. (2007). Geographical information systems: an introduction. South Melbourne, Australija: Oxford University Press.

Geodetska uprava Republike Slovenije. (2008). Prostor, prostorski portal. Podatki naročeni 4. 3. 2009 v sklopu drugega projekta na spletni strani: http://e-prostor.gov.si/index.php?id=263&no_cache=1&tx_simpltabs_pi1[tab]=563#tabs

Karun, B., Tizaj Marc, D. (2008). Splošne knjižnice: poročilo za leto 2007. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. (2009). Podatki o mreži krajevnih knjižnic in postajališčih bibliobusa. Pridobljeno 30. 8. 2009 s spletne strani: http://www.nm.sik.si/splosne_informacije/predstavitev_knjiznice/

Koontz, C. M., Jue, D. K. (2000). Use of new technologies for better library management: GIS (geographic information system software) and PDAs (personal digital data collectors). V Conference proceedings, 66th IFLA council and general conference, Jerusalem, Israel, 13–18 August. Pridobljeno 27. 8. 2009

s spletne strani: http://ifla.queenslibrary.org/IV/ifla66/papers/083-120e.htm

Koontz, C. M., Jue, D. K. (2001). The location of your library building: why it is important, and how to do it, using GIS (geographic information system software). V M.-F. Bisbrouck (Ur.), Library buildings in a changing environment (str. 141–153). München: K.G. Saur Verlag. Pridobljeno 26. 8. 2009 s spletne strani: http://www.geolib.org/pdf/lbce.pdf DOI: https://doi.org/10.1515/9783110964462.141

Koontz, C. M., Jue, D. K., Lance, K. C. (2005). Neighborhood-based in-library use performance measures for public libraries: a nationwide study of majority-minority and majority white/low income markets using personal digital data collectors. Library and Information Science Research, 27 (1), 28–50. Pridobljeno 27. 8. 2009 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2004. 09.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2004.09.003

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J, in Rhind, D. W. (2005). Geographic information systems and science (2nd ed.). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 3.

Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS. Pridobljeno 30. 8. 2009 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/

pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Statistični urad RS. (2008). Podatki o prebivalcih po občinah za leto 2007. Podatki pridobljeni 30. 8. 2009 na spletni strani: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp.

Statistični urad RS. (2009a). Podatki o prebivalcih po občinah za prvo polletje 2009. Podatki pridobljeni 30. 8. 2009 na spletni strani: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp

Statistični urad RS. (2009b). Podatki o prebivalcih po naseljih za prvo polletje 2009. Podatki pridobljeni 30. 8. 2009 na spletni strani: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp

Strasser, T. C. (1995). Desktop GIS in libraries, technology and costs: a view from New York State. Journal of Academic Librarianship, 21 (1), 275–278. Pridobljeno 27. 8. 2009 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/0099- DOI: https://doi.org/10.1016/0099-1333(95)90008-X

(95)90008-X

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). Uradni list RS, št. 115. 23. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. (2007). Uradni list RS, št. 76 in št. 119.

Zakon o dostopu informacij javnega značaja. (2006). Uradni list RS, št. 51 in št. 117.

Zakon o evidentiranju nepremičnin. (2007). Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007.

Zakon o lokalni samoupravi. (1993). Uradni list RS, št. 72.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vidiček, M., & Novljan, S. (2013). UPORABNOST METOD GIS PRI NAČRTOVANJU KNJIŽNIČNIH STORITEV: NEKAJ PRIMEROV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 54(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.54.1-2.14283

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)