STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA JAVNEGA ELEKTRONSKEGA ARHIVA »E-ARH.SI«

Avtorji

  • Tatjana Hajtnik

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14294

Ključne besede:

arhivi, arhivsko gradivo, upravljanje z dokumenti, elektronski arhivi

Povzetek

IZVLEČEK

Arhiv RS in regionalni arhivi (slovenska javna arhivska služba, SJAS) morajo poskrbeti za arhivsko gradivo, ki nastaja pri poslovanju javnopravnih oseb in predstavlja pomemben del slovenske kulturne dediščine; državi, njenim ustanovam in posameznikom pa zagotavlja pravno varnost. Kot posledica vedno bolj intenzivnega elektronskega poslovanja tudi pri javnopravnih osebah nastaja vedno večja količina arhivskega gradiva v elektronski obliki in ga je potrebno kot takega tudi varno dolgoročno hraniti in arhivirati. Republika Slovenija mora vzpostaviti v ta namen ustrezno okolje – slovenski javni elektronski arhiv. Ta predstavlja kompleksno okolje, namenjeno elektronskemu arhiviranju, ki zajema postopke prevzemanja elektronskega arhivskega gradiva v pristojne arhive, njegovo strokovno obdelavo, izvedbo dolgoročne hrambe v skladu z veljavno zakonodajo ter omogočanje učinkovitega upravljanja in uporabo tega gradiva. Prvi korak pri tem pa je jasno definirana strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva. Le-to je SJAS pripravila na podlagi različnih strokovnih izhodišč, med vidnejše sodijo npr.: dolgoročnost izvedbe e-ARH.si v neposrednem upravljanju in pod nadzorom SJAS, sodelovanje z drugimi državnimi institucijami, zakonske zahteve, standardi in dobre prakse, razpoložljivost elektronskega arhivskega gradiva, digitalizacija že prevzetega arhivskega gradiva v fizični obliki. V prispevku bodo predstavljeni glavni poudarki strategije in njenega izvedbenega načrta. Strategija je tesno povezana tudi z drugimi rešitvami v okviru e-poslovanja in posledično e-hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva javnopravnih oseb, ki so tudi največji ustvarjalci arhivskega gradiva.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Tatjana Hajtnik
    Mag. Tatjana Hajtnik je zaposlena v Arhivu Republike Slovenije. Naslov: Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: tatjana.hajtnik@gov.si

Literatura

e-ARH.si 2010 - strategija: strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si. (2010). Ljubljana: Arhiv RS.

Enotne tehnološke zahteve (ETZ). (2006). Ljubljana: Arhiv RS. Pridobljeno 10. 8. 2010 s spletne strani: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/E-ARHIVI/obrazci/ETZ.pdf

Feasibility Study for the Implementation of a long-term digital preservation (LTDP) system for the Republic of Slovenia. (2008). Ljubljana: Arhiv RS.

i2010: akcijski načrt e-uprave. (2007). Ljubljana: Ministrstvo za javno upravo. Pridobljeno 20. 8. 2010 s spletne strani: http://e-uprava.gov.si/eud/e-uprava/akcijski_nacrt_e-uprave_2010_1.pdf

ISO 14721:2003, Space data and information transfer systems - Open archival information system - Reference model. (2003). Geneva: ISO.

IzNačrt e-ARH.si 2010: izvedbeni načrt strategije razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si za obdobje 2010-2015. (2010). Ljubljana: Arhiv RS.

Metodologija vodenja projektov v državni upravi, projekti informacijske tehnologije. (2001). Ljubljana: Vlada RS, Center za informatiko.

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (ReNPK0811). (2008). Uradni list RS, št. 35.

Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP). (2009). Ljubljana: Ministrstvo za javno upravo. Pridobljeno 20. 8. 2010 s spletne strani: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/doc/SREP_novo_020709.doc

Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje. (2000). Uradni list RS, št. 77 in št. 86/2006.

Uredba o upravnem poslovanju (UUP). (2005). Uradni list RS, št. 20 in 106, št. 30 in, 86/2006, št. 32, 63 in 115/2007, št. 31/2008, št. 35/2009.

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG). (2006). Uradni list RS, št. 86.

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP). (2000). Uradni list RS, št. 57 (čistopis 2006, Uradni list RS, št. 61).

Zakon o tajnih podatkih (ZTP-UPB2).(2006). Uradni list RS, št. 50.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). (2006). Uradni list, št. 30.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (2007). Uradni list RS, št. 94.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Hajtnik, T. (2013). STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA JAVNEGA ELEKTRONSKEGA ARHIVA »E-ARH.SI«. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(1). https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14294