PREGLED STANJA TRAJNEGA OHRANJANJA DIGITALNIH VIROV V SLOVENIJI

Avtorji

  • Alenka Kavčič-Čolić

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14296

Ključne besede:

digitalni viri, trajno ohranjanje, bibliotekarstvo, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Trajno ohranjanje digitalnih virov dobiva večji pomen predvsem zaradi problematike eksponencialne rasti produkcije digitalnih virov, ki jo je treba razumeti v povezavi z razvojem informacijske tehnologije in informacijske družbe. Posledično nastajajo mnoge pobude na nacionalnih in mednarodnih politično-strateških ravneh, ki skušajo spodbuditi razvoj prakse na področju trajnega ohranjanja digitalnih virov v različnih organizacijah in tako prispevati k reševanju digitalne dediščine. V pregledu stanja trajnega ohranjanja digitalnih virov v Sloveniji skozi perspektivo bibliotekarstva, so izpostavljene tudi nekatere razlike z arhivistiko, ki vplivajo na različno izvajanje in razvoj te dejavnosti tudi v Sloveniji. Za ohranjanje elektronskih publikacij je v Sloveniji po zakonskih določilih odgovorna le Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), ki pa je zaradi pomanjkanja kadrov in finančnih sredstev začela izvajati prakso šele pred kratkim. Podana je ocena stanja glede na SWOT analizo. Pokazalo se je, da je za dosego optimalnih rezultatov nujno potrebno sodelovanje med vsemi tistimi organizacijami v Sloveniji, ki so soodgovorne za ohranjanje digitalne dediščine.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Alenka Kavčič-Čolić
    Dr. Alenka Kavčič - Čolić je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

Literatura

Beagrie, N. (2006). Digital curation for science, digital libraries, and individuals. The International Journal of Digital Curation, 1 (1). Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/viewFile/6/2

Beagrie, N. in Jones, M. (2009). Digital preservation handbook. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://www.dpconline.org/advice/introductiondefinitions-and-concepts.html

Charter on the preservation of the digital heritage. (2003). Paris: UNESCO. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://portal.unesco.org/ci/en/files/13367/10700115911Charter_en.pdf/Charter_en.pdf

Cloonan, M. V. (2007). The paradox of preservation. Library Trends, 56 (1), 133–147. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2007.0047

Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions: a digital agenda for Europe. (2010). Brussels: European Commission. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-en.pdf

Dečman, M. (2007). Začetek dolgoročne elektronske hrambe v slovenski upravi: trenutno stanje in scenariji prihodnosti. Uprava 3, 107–122.

eEurope: creating cooperation for digitisation. (2003). Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://cordis.europa.eu/ist/ka3/digicult/eeurope-overview.htm

Enotne tehnološke zahteve (ETZ). (2006). Ljubljana: ARS. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/E-ARHIVI/obrazci/ETZ.pdf

Gantz, J. F., Chute, C., Manfrediz, A., Minton, S., Reinsel, D., Schlichting, W. in Toncheva, A. (2008). The Diverse and exploding digital universe. [Framingham] : IDC. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digitaluniverse.pdf

Guidelines for the preservation of digital heritage. (2003). Paris: UNESCO. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf

i2010: a European information society for growth and employment. (2005). Brussels: Commission of the European Community. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://www.ictregulationtoolkit.org/en/publication.1977.html

ISBD(ER): mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov. (2000). Ljubljana: NUK.

Južnič, P. (2009). Trendi izobraževanja za delo v informacijskih dejavnostih. Organizacija znanja, 14 (4). Pridobljeno 3. 1. 2011 s spletne strani: http://splet02.izum.si/cobiss-oz/news.jsp?apl=/2009_4/ar09.jsp DOI: https://doi.org/10.3359/oz0904159

Kavčič - Čolić, A. (2004a). Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov. Knjižnica, 48 (4), 97–119.

Kavčič - Čolić, A. (2004b). Teoretični model digitalnih arhivov. Knjižnica, 48 (4), 63–75.

Kavčič - Čolić, A. (2008). Načrt procesov digitalnega repozitorija za trajno ohranjanje v Narodni in univerzitetni knjižnici. Ljubljana: NUK. (Interni dokument).

Kavčič - Čolić, A. (2010). Trajno ohranjanje digitalnih virov: koncepti in metode. Knjižnica, 54 (1–2), 99–119.

Kavčič - Čolić, A. in Kragelj, M. (2008). Razvoj digitalnega repozitorija v NUK. V M. Selan et al. (Ur.), Sistemi za upravljanje z dokumenti, 17. posvetovanje DOK_SIS 2008, Kranjska Gora, 23. 9. 2008 (str. 46-I-54-I). Ljubljana: Media.doc.

Klasinc, J. in Sešek, I. (2010). Zbiranje obveznega iuzvoda spletnih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici: zakonska podlaga in praktični vidiki. Knjižnica, 54 (1–2), 121–135.

Kotar, M. (2009). Prostodostopni repozitorij raziskovalnih objav in podatkov ter visokošolskih del. Knjižničarske novice, 19 (6–7), 8–12.

Kozic, T., Činkole, T. in Vehovar, V. (2009). Blogi 2009: [povzetek raziskave]. [Ljubljana]: RIS. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://www.ris.org/2009/03/RIS_porocila/Blogi_2009/?&cat=673&p1=276&p2=285&p3=1318&p4=1319&id=1319

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88.

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod. (2007). Uradni list RS, št. 90.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – predlog za obravnavo. (2009). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 20. 6. 2010 s spletne strani: http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/ZVDAGAA.pdf

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. (2008). Uradni list RS, št. 35.

Ross, S. (2001). Report of an expert meeting on european content in global networks, coordination mechanisms for digitisation programmes, Lund, Sweden. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/digicult/lundreport.pdf

Ross, S. (2004). Progress from national initiatives towards European strategies for digitisation. V Towards a continuum of digital heritage: strategies for a European area of digital cultural resources, European conference (str. 88–98). Den Haag: Dutch Ministry of Education, Culture and Science. Pridobljeno 23. 6. 2010 s spletne strani: http://eprints.erpanet.org/103/01/sross_denhaag_dutch_paper.pdf

SIST ISO 2789:2007, Informatika in dokumentacija – Mednarodna statistika za knjižnice. (2007). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

Smernice za digitalizacijo gradiva za Digitalno knjižnico Slovenije. Ljubljana: NUK. Pridobljeno 1. 10. 2010 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2010/pdf/smernice_za_digitalizacijo_koncna.pdf

Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Slovenije: si2010. (2007). Ljubljana: Vlada RS.

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. (2006). Uradni list RS, št. 86.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov. (1972). Uradni list SRS, št. 55.

Zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti. (1994). Uradni list RS, št. 42.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij. (2009). Uradni list RS, št. 86.

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije. (2009). Uradni list RS, št. 109.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). (2006). Uradni list RS, št. 23.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kavčič-Čolić, A. (2013). PREGLED STANJA TRAJNEGA OHRANJANJA DIGITALNIH VIROV V SLOVENIJI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(1). https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14296

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>