MODEL PRIPRAVE IN IZVEDBE PROJEKTOV DIGITALIZACIJE – PRIMER OSREDNJESLOVENSKE REGIJE

Avtorji

  • Anja Frković
  • Aleš Klemen

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.56.3.14328

Ključne besede:

digitalizacija, splošne knjižnice, Mestna knjižnica Ljubljana, projekti, portal KAMRA, Digitalna knjižnica Slovenije

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: V članku obravnavamo problematiko zbiranja in izbiranja gradiva, primernega za vključevanje v konceptualno zasnovane vsebinske sklope – projekte digitalizacije zaključenih korpusov serijskih publikacij na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si) in t. i. domoznanske zbirke na portalu Kamra.
Metodologija/pristop: Izveden je bil pregled prakse izvajanja projektov digitalizacije v Mestni knjižnici Ljubljana in njeni predhodnici, Knjižnici Otona Župančiča, v časovnem obdobju 2005 - 2012. Osredotočali smo se le na projekte na nacionalni in regionalni ravni. Nadalje je predstavljen model predstavitve domoznanskih vsebin v obliki zgodb na namenskem portalu Kamra.
Rezultati: Praksa je pokazala, da se izvaja projekte digitalizacije gradiva, ki avtorsko pravno ni vprašljivo ali pa je razreševanje tovrstnih vprašanj preprosto rešljivo. Neustrezno rešena vprašanja na področju avtorskih pravic lahko v večji meri pripomorejo k težavam pri nadaljnjih projektih digitalizacije gradiva, ki ni v javni domeni ali je novejšega datuma. Težave se pojavljajo tudi pri prenosu domoznanskih razstav iz fizičnega okolja knjižnic v digitalne domoznanske zbirke portala Kamra.
Omejitve raziskave: Premajhen nabor projektov digitalizacije za posploševanje ugotovitev.
Izvirnost/uporabnost raziskave:Pregled lahko služi kot primer dobre prakse sorodnim organizacijam pri pripravi in izvedbi projektov digitalizacije.

 

EXTENDED ABSTRACT:

The Ljubljana City Library has been cooperating in the KAMRA project since its very beginning. KAMRA is a Slovenian cross regional portal joining central regional public libraries as defined in the Regulations on Central Regional Libraries. It was established in order to digitise local studies collections, to promote the collections and the cooperation among different local institutions. The paper outlines the problems related to the collection and selection of relevant library materials to be incorporated in the KAMRA portal. It deals with copyright regulations for web publications and outlines the importance of obtaining the copyright permission for the use of library materials which were digitised after they were exhibited in the physical form. The Ljubljana City Library often decides to digitise hard copies of important items of local studies collection exhibited in the Slovanska Library – a branch library of the Ljubljana City Library. For the needs of the KAMRA portal the Ljubljana City Library created the project My Street (Moja ulica) joining public libraries in the central Slovenian region. They research the history, development, culture and life of people living in particular streets and areas and publish their stories on the KAMRA portal. The City Library of Ljubljana tries to cooperate with other regional cultural institutions, associations and individuals thus enabling access to local information sources which would otherwise be hard to access. The paper also deals with the mission and concepts of the Digital Library of Slovenia (dLib.si) and the KAMRA portal as well as with the digitisation of local studies. At the end it points to the problem of lack of financial means for digitisation projects.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Anja Frković
    Anja Frković, Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: anja.frkovic@mklj.si
  • Aleš Klemen
    mag. Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: ales.klemen@mklj.si

Literatura

Bogataj Jančič, M. (2008). Avtorsko pravo v digitalni dobi: problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi. Ljubljana: Pasadena.

Evropska digitalna agenda. (2010). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 9. maja 2012 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245: FIN:SL:PDF

eSTATISTIKA. Orodje za spremljanje statistike. (2010). Ljubljana: NUK, Enota za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice. Pridobljeno 9. maja 2012 s spletne strani: http://statistika.dlib.si

Goropevšek, B. (1995). Domoznanstvo včeraj, danes, jutri: razvoj domoznanstva in domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah. Knjižnica, 39 (3), str. 61–79.

KAMRA – domoznanski regijski portal: Načrt dela za leto 2011. (2010). Celje: Osrednja knjižnica Celje.

Karun, B. (2009). Regijski portal KAMRA: analiza stanja. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 9. maja 2012 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/files/Regijski%20portal%20 KAMRA_analiza%20stanja%202009.pdf

Karun, B. (2011). Portal KAMRA: vsebinsko poročilo za leto 2010. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (2005). Domoznanska zbirka: neizkoriščene možnosti? Knjižnica, 49 (3), str. 7–37.

Pobuda i2010: digitalne knjižnice. (2005). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 9. maja 2012 s spletne strani: http://uploadi.www.ris.org/editor/1141319771sl_comm_ digital_libraries.pdf

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, 88.

Reid, P. H. (2003). The digital age and local studies. Oxford, New Hampshire: Chandos. DOI: https://doi.org/10.1533/9781780630618

Resman, S. (2005). Digitalna domoznanska zbirka. Knjižnica, 49 (3), str. 39–52.

Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva. (2010). Ljubljana: NUK, Enota za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice. Pridobljeno 9. maja 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2010/ pdf/smernice_za_digitalizacijo_koncna.pdf

Spoznati bližino: domoznanske in specialne zbirke v splošnih knjižnicah osrednjeslovenske regije. (2005). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Spoznati bližino: domoznanske in specialne zbirke v splošnih knjižnicah osrednjeslovenske regije. (2010). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Strateški načrt Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2010–2012. (2009). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 9. maja 2012 s spletne strani: http://www.mklj.si/images/stories/documents/o_knjiznici/Strateski_%20nacrt_MKL_2010-2012.pdf

Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu – vidik javnih institucij. Zaključno poročilo raziskovalnega projekta v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije

-2013«. (2010). Ljubljana: Mirovni inštitut : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Pridobljeno 9. maja 2012 s spletne strani: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JMSRHSFR

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. (1995). Uradni list RS, 21.

Zakon o javnem naročanju. (2006). Uradni list RS, 128.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Frković, A., & Klemen, A. (2013). MODEL PRIPRAVE IN IZVEDBE PROJEKTOV DIGITALIZACIJE – PRIMER OSREDNJESLOVENSKE REGIJE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(3). https://doi.org/10.55741/knj.56.3.14328