BIBLIOMETRIJA - TERMINOLOŠKI POGLED

Avtorji

  • Ivan Kanič

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.2-3.14345

Ključne besede:

bibliotekarska terminologija, bibliometrija, sinonimija, terminološki slovar

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Termin bibliometrija in z njim povezane izpeljanke in sestavljeni termini se v slovenskih znanstvenih in strokovnih besedilih pogosteje pojavljajo šele v zadnjem desetletju, ob tem pa je opaziti precej nedoslednosti glede rabe posameznih terminov in njihovih sopomenk.
Metodologija/pristop: Prispevek analizira termine, pridobljene z izpisovanjem strokovnih in znanstvenih besedil, in jih primerja glede na pogostost pojavljanja v različnih normativnih virih.
Rezultati: Bibliotekarska terminološka komisija se je glede na dosedanjo rabo v strokovnih besedilih, splošnem besedilnem korpusu ter normativnih in informativnih slovarjih ter primerjavo med njimi odločila dati prednost terminoma bibliometrija in bibliometričen ter podrediti sopomenki bibliometrika in bibliometrijski.
Omejitve raziskave: Na razpolago je relativno majhen vzorec slovenskih strokovnih in znanstvenih besedil, ki vsebujejo preučevane termine, in tudi razpoložljiva splošna besedilna korpusa zajemata majhno število relevantnih besedil, večina splošnih normativnih slovarjev in jezikovnih priročnikov pa preučevanih terminov sploh ne obravnava. Nadaljne raziskave na tem področju bo zato omogočal specializirani besedilni korpus slovenskih bibliotekarskih besedil, ki je v pripravi.
Izvirnost/uporabnost raziskave: To je prva tovrstna raziskava s ciljem kodificiranja slovenske bibliotekarske terminologije na izbranem strokovnem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Ivan Kanič
    Ivan Kanič je vodja Centralne ekonomske knjižnice in predsednik Komisije za terminologijo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Naslov: Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: ivan.kanic@ef.uni-lj.si

Literatura

Alfabetarij bibliotekarske terminologije. (2006). Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://www.cek.ef.uni-lj.si/terminologija/alfabetarij/alfabetarij.html

Besede slovenskega jezika. (2010). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://bos.zrc--sazu.si/besede.html

Besedišče slovenskega jezika. (2005). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://bos.zrc--sazu.si/besedisc.html

Ekscerpcija slovenskih strokovnih besedil. (2006). Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://www.cek.ef.uni-lj.si/terminologija/ekscerpcija/ekscerpcija.html

FidaPLUS: korpus slovenskega jezika. (2005). Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede: Institut »Jožef Štefan«. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://www.fidaplus.net/

Juvan, S. (2004). Bibliometrična analiza kot podpora za gradnjo relacijske podatkovne baze na področju funkcionalnih živil. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-M206YQWN

Južnič, P. (1998). Metodološka osnova analize citiranosti in njena uporaba v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-QD5840KP

Kanič, I. (2011a, 19. februar). Bibliometrija v oblaku. Bibliotekarska terminologija. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://terminologija.blogspot.com/2011/02/bibliometrija-v-oblaku.html

Kanič, I. (2011b, 2. marec). Bibliometrija in bibliometrika. Bibliotekarska terminologija. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://terminologija.blogspot.com/2011/03/bibliometrija-in-bibliometrika.html

Kanič, I. (2011c, 4. maj). Bibliometričen ali bibliometrijski? Bibliotekarska terminologija. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://terminologija.blogspot.com/2011/05/bibliometricen-ali-bibliometrijski.html

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53 (3–4), 1–374.

Kotar, M. ( 2005). Bibliometrijska analiza informacij v tekstilstvu in njihovo razširjenje. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Nova beseda. (2011). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html

Odzadnji slovar slovenskega jezika. (2010). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://bos.zrc-sazu.si/odzadnji.html

Popovič M., Ambrožič, M. in Južnič, P. (1984). Nekaj značilnosti razvoja slovenskega knjižničarstva v novejšem obdobju: ob kvantitativni analizi člankov in referenc v reviji Knjižnica za obdobje 1974-1983. Knjižnica, 28 (3–4), 167–198.

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of documentation, 25 (4), 348–49. DOI: https://doi.org/10.1108/eb026482

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). (2010) Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

Slovenski pravopis. (2001). Ljubljana: ZRC SAZU. Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html

Veliki splošni leksikon. (2005). (Elektronska izd. na plošči CD-rom). Ljubljana: DZS.

V letih 1987 do 1999 izpisana slovenska strokovna besedila. (1987). Pridobljeno 1. 6. 2011 s spletne strani: http://www.cek.ef.uni-lj.si/terminologija/ekscerpcija/ekscerpirano.html

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kanič, I. (2013). BIBLIOMETRIJA - TERMINOLOŠKI POGLED. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.55.2-3.14345

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)