KNJIŽNIČNE STORITVE ZA SLEPE, SLABOVIDNE IN ZA OSEBE Z MOTNJAMI BRANJA V SISTEMU SLOVENSKIH JAVNIH KNJIŽNIC

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.2-3.14355

Ključne besede:

sistemi javnih knjižnic, uporabniki s posebnimi potrebami, knjižnične storitve, knjižnice za slepe in slabovidne, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Knjižnice za slepe in slabovidne se od drugih vrst knjižnic razlikujejo po specifičnih storitvah, ki jih izvajajo za uporabnike s posebnimi potrebami. Čeprav so knjižnice za slepe v Zakonu o knjižničarstvu uvrščene med specialne javne knjižnice, v praksi niso ustrezno umeščene v sistem javnih knjižnic. Ministrstvo za kulturo je v nacionalnem program za kulturo do leta 2011 med drugim načrtovalo tudi vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe v sistemu javnih knjižnic.
Metodologija/pristop: Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici je izdelal analizo stanja in problematiko zagotavljanja storitev za slepe in slabovidne uporabnike v Sloveniji, predstavljene so uspešne prakse v tujini in zakonske osnove za izvajanje posameznih dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem knjižničnega gradiva v ustreznih tehnikah, ter aktualne strokovne smernice za izvajanje knjižničnih storitev za to skupino uporabnikov. Na tej osnovi je bil izdelan koncept organizacije knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne, ki se bo izvajala kot javna služba.
Rezultati: Glede na obstoječe stanje je predlagan integriran sistem izvajanja knjižničnih dejavnosti za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, ki ga usmerja osrednja knjižnica za slepe. Ta naj poleg osnovnih knjižničarskih nalog zagotavlja zadosten izbor gradiva v slepim in slabovidnim prilagojenih tehnikah ter na državni ravni koordinira storitve, namenjene tej skupini uporabnikov, ki se izvajajo v drugih vrstah knjižnic. Splošne knjižnice, ki jim zakon predpisuje izvajanje storitev za uporabnike s posebnimi potrebami, naj bi na tem področju še naprej ohranile iniciativo.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Predlagani koncept osrednje knjižnice za slepe je usklajen s knjižničnim sistemom Slovenije in ga bo mogoče ob sodelovanju vseh deležnikov tudi uresničiti. /

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Eva Kodrič-Dačić

Dr. Eva Kodrič - Dačić je vodja Centra za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si

Literatura

Kakovostno preživljanje prostega časa: splošna knjižnična pravica [»Novomeška deklaracija«]. (2005). Knjižničarske novice, 15 (10), 2 str. Dostopno tudi na: http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/pdf/oktober2005-priloga1.pdf

Kavanagh, R. in Christensen Sköld, B. (Ur.). (2010). Knjižnice za slepe v informacijski dobi: smernice za razvoj. Ljubljana: ZBDS.

Kodrič - Dačić, E., Badovinac, B., Brešar, D., Čander, M., Hrovat Merič, R., Janc, K., Schmidt, N., Sterle, D., Vovk, D. in Wraber, T. (2010). Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu knjižnic. Ljubljana: NUK. Pridobljeno 15. 6. 2011 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/knjiznica_za_slepe_in_slabovidne.pdf

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (ReNPK0811). (2008). Uradni list RS, št 35.

Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve. (2004). Uradni list RS, št. 58.

Ustava Republike Slovenije (URS). (1991). Uradni list RS, št. 33.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB2). (2006). Uradni list RS, št. 44.

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2). (2009). Uradni list RS, št. 51.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2013). KNJIŽNIČNE STORITVE ZA SLEPE, SLABOVIDNE IN ZA OSEBE Z MOTNJAMI BRANJA V SISTEMU SLOVENSKIH JAVNIH KNJIŽNIC. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.55.2-3.14355

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>