USTREZNOST VSEBINSKIH OPISOV DOKUMENTOV V ONLINE DOSTOPNEM KNJIŽNIČNEM KATALOGU

Avtorji

  • Aleš Klemen

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14382

Ključne besede:

online katalogi, gesljenje, informacijsko vedenje, razumevanje, individualne razlike, OPAC

Povzetek

IZVLEČEK

Namen:  S prispevkom smo želeli preveriti ustreznost kataložnih zapisov o dokumentih v knjižničnem katalogu, ugotoviti, ali so struktura podatkovnih zbirk in njihov iskalni jezik bližje naravoslovno – tehničnim raziskovalcem in v manjši meri raziskovalcem iz humanističnih področji, ki pri iskanju uporabljajo različne kategorije izrazov. 
Metodologija/pristop:  Raziskava je potekala med jesenjo 2009 in pomladjo 2010 v kontroliranem okolju z ustrezno informacijsko tehnologijo. Vanjo je bilo vključenih 13 dodiplomskih in 7 podiplomskih študentov kemije in psihologije. Uporabljen je bil stratificiran vzorec. Podatke smo zajemali s pomočjo sistemskega dnevnika, s katerim smo zajemali celotno zaslonsko sliko in zvok, v podporo je bil anketni vprašalnik. Analiza rezultatov je bila izvedena s kategoriziranjem sklopov, ureditvijo podatkov na smiselne dele, pripisom  "vsebine" posameznim delom in določitvijo njihovih medsebojnih odnosov. Sledila je povezava kategorij v teoretični okvir raziskovalnega konteksta.
Rezultati:  Rezultati raziskave niso pokazali signifikantne razlike med področjema, pokazal se je pomen uporabnikovega znanja uporabe informacijskih sistemov in dostopnosti virov, ugotovili pa smo tudi nezaupanje v dobljene rezultate, močan vpliv spletnega iskalnika Google in nezavedanje obstoja predmetnih oznak ter posledično nezmožnost potrditve hipoteze o razlikah med strokovnima področjema. 
Omejitve raziskave:  Nereprezentativni vzorec in nezmožnost posploševanja ugotovitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Aleš Klemen
    Mag. Aleš KlemenMestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljanae-pošta: ales.klemen@mklj.si

Literatura

Ambrožič, M. (2005). Anketna metoda. V Šauperl, A (Ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 23-52). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Bates, M.J., Wilde, D.N. in Siegfried, S. (1993). An analysis of search terminology used by humanities scholars: The Getty Online Searching Project Report Number 1. Library Quarterly, 63 (1), 1-39. DOI: https://doi.org/10.1086/602526

Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica. Knjižnica, 53 (3/4).

COMARC/B format za bibliografske podatke: priročnik za uporabnike. (2008). Maribor: IZUM. Pridobljeno 2.5.2009 s spletne strani: http://izobrazevanje.izum.si/EntryForm

DesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=Comarc_B_svn.

Currie, L., Devlin, F., Emde, J. in Graves, K. (2010). Undergraduate search strategies and evaluation criteria: Searching for credible sources. New Library World, 111 (3/4), 113-124. DOI: https://doi.org/10.1108/03074801011027628

Delovno gradivo V za Bibliotekarski terminološki slovar. (2001). Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija.

Hartley, R.J. (1988). Research in subject access: anticipating the user. Catalogue and Index, 88 (Spring), 3-7.

Hederih, J. (1997). Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije. Knjižnica, 41 (1), 19-38.

Hildreth, C.R. (1997). The use and understanding of keyword searching in a university online catalog. Information Technology and Libraries, 16 (2), 52-62.

INFOLIB: virtualna knjižnica za bibliotekarstvo. Vsebinska obdelava in klasifikacija. (2002). [elektronski vir]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 27.6.2005 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/kis/infolib/vsebinai.html.

Kani-Zabihi, E. in Ghinea, G. (2007). Involving users in OPAC interface design: perspective from a UK study. V Smith, MJ., Salvendy, G. (Ed.) Human Interface and the Management of Information. Interacting in Information Environments. Symposium on Human Interface 2007, Held as Part of HCI International 2007, Beijing, China, July 22-27, 2007, Proceedings, Part II (pp. 374-383). Springer: Heidelberg. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4558. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-73354-6_41

Kani-Zabihi, E., Ghinea, G. in Chen, S.Y. (2008). User perceptions of online public library catalogues. International Journal of Information Management, 28 (6), 492–502. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2008.01.007

Klemen, A. (2010). Ustreznost vsebinskih opisov dokumentov v online dostopnem knjižničnem katalogu (OPAC). Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kodrič-Dačić, E. (2002). Slovenika: strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. Knjižnica, 46 (4), 65 - 85.

Krstulović, Z. (2002). [Geslovnik]. V Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, str. 40.

Kuhlthau, C.C. (1999). Accommodating the user's information search process: challenges for information retrieval system designers. Bulletin of the American Society for Information Science, 25 (3), 12-16. DOI: https://doi.org/10.1002/bult.115

Lombardo, S.V. in Condic, K.S. (2000). Empowering users with a new online catalog. Library Hi Tech, 18 (2), 130-141. DOI: https://doi.org/10.1108/07378830010333464

Niu, X., Hemminger, B.M., Lown, C., Adams, S., Brown, C., Level, A., McLure, M., Powers, A., Tennant, M.R. in Cataldo,T. (2010). National study of information seeking behavior of academic researchers in the United States. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (5), 869-890. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.21307

Ortiz-Repiso, V., Bazán, V., Ponsati, A. in Cottereau, M. (2006). How researchers are using the OPAC of the Spanish Council for scientific research library network. The Electronic Library, 24 (2), 190-211. DOI: https://doi.org/10.1108/02640470610660378

Online Catalogs: what users and librarians want. (2009). Dublin, Ohio: OCLC Online Computer Library Center.

Osnove knjižničarstva. (1987). Ljubljana: Posebna izobraževalna skupnost za kulturo.

Pelhan, A. (2005). Spletni splošni slovenski geslovnik. Šolska knjižnica, 15 (1/2), 33-35.

Pelhan, A. (2010). Spletni splošni slovenski geslovnik – SSSG. Knjižničarske novice, 20 (1/2), 3.

Pelhan, A. (2010a). Kontrolirani slovarji (geslovniki) v spletnem okolju digitalnih knjižnic. Knjižničarske novice, 20 (4), 3-4.

Rozman, D. (2002). Ifline smernice za predmetno označevanje. V Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik (str. 9-10). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Seljak, M., Brešar, T., Curk, L., Zalokar, M., Tominac, A., Popović, G., Rogina, A., in Urbajs, A. (2004). Vzpostavitev normativne kontrole v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS.SI, Slovenija. Organizacija znanja, 9 (2), 37-46. DOI: https://doi.org/10.3359/oz0402037

Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. (2002). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Sridhar, M.S. (2004). Subject searching in the OPAC of a special library: problems and issues. OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives, 20 (4), 183-191. DOI: https://doi.org/10.1108/10650750410564691

Šauperl, A. (2003a). Klasifikacija knjižničnega gradiva. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Šauperl, A. (2003b). Gesla in podobne zadrege. Šolska knjižnica, 13 (1), 2.

Šauperl, A. (2005). Vsebinski opis leposlovja: stvarnost in možnosti. Šolska knjižnica, 15 (1/2), 20-27.

Šauperl, A. (2005a). Ifline smernice za predmetno označevanje: prednosti in slabosti v luči spoznanj o vedênju uporabnikov. Knjižnica, 49 (1/2), 9-26.

Šauperl, A. in Rozman, D. (2007). Predmetno označevanje na razpotju: s predmetnimi nizi ali brez njih. V Knjižnice za prihodnost: Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Bled, 22.-23. oktober 2007 (str. 129-150). Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Vsebinska obdelava v vzajemnem katalogu. Predmetne rubrike: seznami in navodila za oblikovanje. (1997). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Wanigasooriya, P.L. (2008). A study of problems faced by the online public access catalogue (OPAC), users in Sri Lankan university libraries. V National Conference On Library & Information Studies (NACLIS 2008), Sri Lanka Foundation Institute, Colombo, June 24, 2008. Pridobljeno 12.10.2009 s spletne strani: http://eprints.rclis.org/14395/1/Microsoft_Word_-_

Priyanwada_2.pdf.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zalokar, M. in Žigart, J. (2003). Priprava dvojezičnega splošnega geslovnika COBISS.SI: prva faza. Organizacija znanja, 8 (1), 8-25. DOI: https://doi.org/10.3359/oz0301008

Zalokar, M. (2006). Vključitev baze podatkov Splošni geslovnik COBISS.SI v COBISS/OPAC. Organizacija znanja, 11 (1/2), 63. DOI: https://doi.org/10.3359/oz0612063

Zalokar, M. (2006a). Razvoj splošnega geslovnika COBISS.SI. Organizacija znanja, 11 (4), 224-229. DOI: https://doi.org/10.3359/oz0604224

Zupanc, Š. (2004). SSSG – Spletni splošni slovenski geslovnik. Knjižničarske novice, 14 (3), str. 2-3.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Klemen, A. (2013). USTREZNOST VSEBINSKIH OPISOV DOKUMENTOV V ONLINE DOSTOPNEM KNJIŽNIČNEM KATALOGU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14382