PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2010

Avtorji

  • Gorazd Vodeb

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14383

Ključne besede:

splošne knjižnice, statistični podatki, letni pregled, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Namen:  Članek predstavlja stanje dejavnosti splošnih knjižnic v letu 2010 in doseganje standardov in normativov ter ciljev Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. Prikazana je odprtost knjižnic, prostorski pogoji in oprema knjižnic, stanje knjižničnih zbirk ter velikost prirasta. Predstavljena je tudi struktura zaposlenih, struktura prihodkov in odhodkov ter podatki o obiskovalcih, članih ter izposoji in drugih storitvah knjižnic. 
Metodologija/pristop:  Za prikaz dejavnosti so uporabljeni statistični podatki o splošnih knjižnicah, ki jih vsakoletno zbira Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. 
Rezultati:  Podatki kažejo na stabilno finančno sliko. Knjižnice so v splošnem izboljšale pogoje svojega poslovanja. Narašča izposoja gradiva na dom in tudi obisk knjižnic ob malenkostnem upadu števila članov. Opazen je tudi večji obseg digitalizacije. 
Omejitve raziskave:  Prikaz dejavnosti je omejen na predstavitev povprečij kazalcev. 
Izvirnost/uporabnost raziskave:  Rezultati so uporabni za spremljanje dejavnosti splošnih knjižnic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Gorazd Vodeb
    Mag. Gorazd Vodeb, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljanae-pošta: gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si

Literatura

Novljan, S. (2007). Splošne knjižnice: poročilo za leto 2006. Ljubljana: NUK.

Polnopravni člani sistema COBISS.SI in njihovo sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije. (2011). Maribor: IZUM. Pridobljeno s spletne strani 28. 6. 2011 http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/dokumenti/STAT_PRIRAST_SI_2010_1.pdf.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73 in 70/2008.

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. (2008). Uradni list RS, št. 35.

SIST ISO 2789:2007, Informatika in dokumentacija – Mednarodna statistika za knjižnice.(2007). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS. Pridobljeno 29. 10. 2008 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/NSKD/standardi_spl_k_sprejeti.pdf.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). Uradni list RS, št. 29.

Vodeb, Gorazd. (2008). Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2007. Knjižnica, 52 (4), str. 57-76.

Vodeb, Gorazd. (2009). Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2008. Knjižnica, 53 (1–2), str. 33-51.

Vodeb, Gorazd. (2010). Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2009. Knjižnica, 54 (4), str. 137-154.

Vodeb, G. in Tizaj Marc, D. (2010). Slovenske knjižnice v številkah. Splošne knjižnice: poročilo za leto 2009. Ljubljana: NUK.

Zakon o državni statistiki. (1995). Uradni list RS, št. 45 in št. 9/2001.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87 in št. 96/2002.

Zakon o lokalni samoupravi. (1993). Uradni list RS, št. 72 in št. 94/2007, 27/2008, 76/2008, 100/2008.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. (2007). Uradni list RS, št. 77.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vodeb, G. (2013). PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2010. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14383

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>