POSTAVITEV KNJIŽNEGA GRADIVA NA ODDELKU ZA OTROKE IN MLADINO V SPLOŠNI KNJIŽNICI

Avtorji

  • Katja Kemperle
  • Alenka Šauperl

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14385

Ključne besede:

postavitev gradiva, splošne knjižnice, oddelki za otroke in mladino, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Namen:  Postavitev knjižnega gradiva je za knjižnice zelo pomembna že od njihovih začetkov. Na mladinskih oddelkih slovenskih splošnih knjižnic so bili v uporabi različni sistemi postavitev, v 60-ih letih prejšnjega stoletja pa se je uveljavil sistem CPM (cicibani, pionirji, mladina), ki je v veljavi še danes. V zadnjem času se pojavljajo potrebe po posodobitvi tega sistema. Predlani so v Mestni knjižnici Ljubljana, Knjižnici Otona Župančiča uvedli nov sistem postavitve knjižnega gradiva, namenjenega mladim bralcem. Glavni namen je prikazati, kakšni so odzivi v stroki na vpeljane spremembe in ugotoviti, če in kako mladinski knjižničarji v lastnih knjižnicah upoštevajo veljavna priporočila o postavitvi gradiva.
Metodologija/pristop:  Uporabljena je bila anketna metoda. 100 anketnih vprašalnikom smo razdelili udeležencem Strokovne srede, 14. aprila 2010, z naslovom »Odgovor knjižničarjev na sodobno sceno branja: predstavitev testne postavitve gradiva za otroke in mladino v MKL, enoti Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana«. 
Rezultati:  Obiskovalci so novo postavitev večinoma pozitivno sprejeli. Kar 77 % knjižničarjev, večinoma splošnih in šolskih, bi tako postavitev preneslo v svoje knjižnice. Tudi sicer dobljeni rezultati kažejo na to, da knjižničarji sistem CPM v več kot 90 % dopolnjujejo z dodatnimi postavitvenimi skupinami in/ali nekatere od teh tudi dodatno označujejo. 
Omejitve raziskave:  Zaradi majhnega vzorca lahko le sklepamo, da so rezultati raziskave odraz splošnega stanja v slovenskih šolskih knjižnicah in na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic.
Izvirnost/uporabnost raziskave:  Pokazala se je potreba po preoblikovanju in modernizaciji sedanjih priporočil za urejanje knjižnega gradiva. Rezultati izpostavljajo področja, ki so najbolj pereča in hkrati lahko služijo kot opora pri načrtovanju rešitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Katja Kemperle
    Katja Kemperle Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e-pošta: katja.kemperle@mklj.si
  • Alenka Šauperl
    dr. Alenka Šauperl Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si

Literatura

Aiken, J. (1982). The way to write for children. London: Elm Tree Books.

Baker, S. L. (1986). Overload, browsers, and selections. Library and Information Science Research, 8 (4), 315-329.

Blažić, M. M. (2010). Novi pogledi na znano – postavitvene skupine leposlovja za mladino. V Knjiga te čaka. Poišči jo!: mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010: predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010 (str. 12-13). Ljubljana: Mestna knjižnica,

Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo.

Cooper, L. Z. (1996). Problems associated with the ability of elementary school children to successfully retrieve material in the school library media center and some alternative methods of classification which may help to alleviate these problems: a case study of theCommon School Library, Amherst, Massachusetts. Public and Access Services Quarterly, 2 (1), 47-63. DOI: https://doi.org/10.1300/J119v02n01_05

Cooper, L. Z. (2002). A case study of information-seeking behavior in 7-year-old children in a semistructured situation. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 53 (11), 904-922. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.10130

Dumas, E. P. (2005). Give em what they want! Reorganizing your fiction collection by genre. Library Media Connection, 24 (2), 20-22.

Eaton, G. (1991). Lost in the library: are spatial skills important in shelf searches? Journal of Youth Services in Libraries, 5 (1), 77-86.

Howard, V. in Jin, S. (2007). Teens and pleasure reading: a critical assessment from Nova Scotia. V M. K. Chelton (Ur.), Youth information-seeking behavior. 2, Context, theories, models, and issues (str. 133-163). Lanham, Toronto, Plymouth: The Scarecrow Press.

Jamnik, T. (2001). Vloga sodobnega knjižničnoinformacijskega centra pri motiviranju za branje.

Magistrsko delo. Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Knaflič, L. (2010). Nova postavitev zbližuje knjigo in bralca. V Knjiga te čaka. Poišči jo!: mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010: predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010 (str. 15-16). Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo.

Knjiga te čaka. Poišči jo!: mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010: predstavitev nove

postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010. (2010). Ljubljana: Mestna knjižnica,

Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo.

Kobal, M. (2009). Modeli postavitve knjižničnega gradiva v slovenskih splošnih knjižnicah s posebnim ozirom na postavitev gradiva v mladinskih oddelkih. Knjižnica, 53 (1-2), 99-122.

Kobe, M. (1974). Delo z otrokom od predšolskega obdobja do 10. leta. Knjižnica, 18 (1-2), 29-39.

Kobe, M., Pahor, N. in Stružnik, E. (1990). Napotki za izvajanje bibliopedagoškega dela z razrednimi skupinami v šolski knjižnici. V Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnicimediateki (str. 14-26). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Larkin-Lieffers, P. A. (2001). Informational picture books in the library: do young children find them? Public Library Quarterly, 20 (3), 3-28. DOI: https://doi.org/10.1300/J118v20n03_02

Lavrenčič, D., Pogačar, T. in Zadravec, V. (1996). Otroci do konca osnovne šole – uporabniki knjižnice. Knjižnica, 40 (3-4), 149-152.

Leban, V., Grilc, A. in Tomšič, N. (2007). Nova postavitev gradiva v Osrednji knjižnici Kranj. V Ambrožič, M (Ur.) Knjižnice za prihodnost: napredek in sodelovanje: zbornik referatov (str. 193-208). Ljubljana: ZBDS.

Ločniškar-Fidler, M., Tomšič, N., Lavrenčič Vrabec, D. in Zadravec, V. (2006). Postavitev in oprema monografskih publikacij v mladinskih oddelkih splošnih knjižnic. Knjižnica, 50 (3), 105-125.

Moore, P. A. in St. George, A. (1991). Children as information seekers: the cognitive demands of books and library systems. School Library Media Quarterly, 19 (3),161-68.

Novljan, S. (1996). Vsebinska obdelava in ureditev knjižničnega gradiva za mlade uporabnike. Knjižnica, 40 (3-4), 135-148.

Palčič, P. (2011). Postavitev gradiva v mladinskem oddelku MKL-KOŽ. Diplomsko delo. Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Saksida, I. (1999). Opredelitve in predstavitve otroštva v sodobni slovenski mladinski književnosti: tipološki oris. Otrok in knjiga, 26 (pos. izd.), 7-17.

Saksida, I. (2010). Odprtost in vodenost pogovora o(b) knjigah. V Knjiga te čaka. Poišči jo!: mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010: predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010 (str. 18-20). Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo.

Sepe, M. (1959). Kako uredimo oddelek za otroke. Knjižnica, 3 (1-4), 41-43.

Shenton, A. K. (2007). Causes of information-seeking failure: some insight from and English reserach project. V M. K. Chelton (Ur.), Youth information-seeking behavior. 2, Context, theories, models, and issues (str. 313-357). Lanham, Toronto, Plymouth: The Scarecrow Press.

Shenton, A. K. in Dixon, P. (2004). How do youngsters use public libraries to find non-fiction books?: the results of a recent research project. Public Library Quarterly, 23 (3-4), 77-98. DOI: https://doi.org/10.1300/J118v23n03_12

Solomon, P. (1997). Access to fiction for children: a user-based assessment of options and opportunities. Information services & use, 17 (2-3), 139-146. DOI: https://doi.org/10.3233/ISU-1997-172-308

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 15. 2. 2010 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf.

Šauperl, A. (2009). Matilda, kje si?: vsebinski opis mladinskega leposlovja v slovenskem katalogu in katalogih sosednjih dežel. Knjižnica, 53 (1-2), 165-177.

Šauperl, A. (2011). Odziv uporabnikov na novo postavitev gradiva v Pionirski. V V. Jakac Bizjak (Ur.), Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča: zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v Ljubljani (str. 241-261). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Šauperl, A. in Saye, J. D. (2001). When “surfing” the web isn't good enough!: providing access to electronic resources. V M. Ambrožič (Ur.), Digitalna knjižnica (str. 40-54). Ljubljana: ZBDS.

Zadravec, V. (2011). Sprehod med številkami knjižne produkcije za otroke 2010. V D. Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar (Ur.), Geneze - poti v bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010 (str. 12-17). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Žnidar, A. (1961). Strokovna ureditev knjig v mladinskih knjižnicah. Knjižnica, 5 (1-4), 74-83.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kemperle, K., & Šauperl, A. (2013). POSTAVITEV KNJIŽNEGA GRADIVA NA ODDELKU ZA OTROKE IN MLADINO V SPLOŠNI KNJIŽNICI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14385

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>