Čezmejno sodelovanje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in Slovenske študijske knjižnice Celovec

Avtorji

  • Blažka Kunc
  • Katarina Švab

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.3

Ključne besede:

splošne knjižnice, obmejne knjižnice, čezmejno sodelovanje, dvojezičnost, bralna pismenost, Slovenska študijska knjižnica Celovec, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

Povzetek

Namen: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (KOKR) in Slovenska študijska knjižnica Celovec (SŠK) sta partnerski knjižnici, ki se pri svojem obmejnem sodelovanju srečujeta z več izzivi. V raziskavi nas je zanimalo, na katerih področjih knjižnici sodelujeta in kako si med seboj pomagata.

Metodologija/pristop: Za namen raziskave smo izvedli analizo, na katerih skupnih storitvah, projektih in dejavnostih čezmejno sodelujeta KOKR in SŠK. S šestimi knjižničarji v KOKR in SŠK, ki aktivno sodelujejo pri čezmejnem sodelovanju, so bili maja in junija 2021 izvedeni polstrukturirani intervjuji.

Rezultati:Analiza storitev, projektov in dejavnosti kaže na precej pestro čezmejno sodelovanje obeh knjižnic, na primer pri nakupu gradiva, medknjižnični izposoji in bralnih projektih. Knjižnici ponujata številne storitve različnim uporabniškim skupinam s poudarkom na spodbujanju branja. Intervjuvani knjižničarji izražajo zadovoljstvo s čezmejnim sodelovanjem, predvsem s projektoma za spodbujanje branja. Sodelovanja si želijo tudi v prihodnje, predvsem skupnih posvetovanj, kjer bi si izmenjali izkušnje in dobre prakse. Izpostavili so težave pri financiranju knjižnične obmejne dejavnosti. Veliko priložnost pripisujejo financiranju zaposlenega, ki bi se specifično ukvarjal in deloval na področju sodelovanja teh dveh knjižnic.

Omejitve raziskave: Omejitev raziskave je narekovala nesigurna zdravstvena situacija zaradi covida-19, saj je bila raziskava zasnovana v času najstrožjih zdravstvenih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, zato v raziskavo niso bili vključeni uporabniki obeh knjižnic. S tem bi pridobili dragocene podatke z uporabniškega vidika.  

Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati raziskave so lahko v pomoč vsem slovenskim obmejnim knjižnicam v Sloveniji ter nudijo premislek o možnostih za izboljšave knjižnicam pri čezmejnem sodelovanju. Raziskav o čezmejnem sodelovanju je namreč zelo malo in opravljena raziskava omogoča izhodišča tudi za nove. Predvsem lahko knjižnice pridobijo vpogled v to, kakšno naj bi bilo uspešno sodelovanje s partnersko knjižnico, kakšne so pomanjkljivosti na tem področju in kaj se še da postoriti. Knjižnici, ki smo ju vključili v raziskavo, sta lahko primer, s katerim se lahko primerjajo in na ta način ugotavljajo, kakšno je stanje pri njih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Domej, M. (2007). Avstrijske splošne knjižnice in Slovenska študijska knjižnica v Celovcu. Organizacija Znanja, 12(3), 103–108. doi:10.3359/oz0703103 DOI: https://doi.org/10.3359/oz0703103

Gujtman, M. (2017). Knjižnična dejavnost za potrebe Slovencev v zamejstvu in podpora Ministrstva za kulturo Republike Slovenije njenemu razvoju. http://394.ablak.arnes.si/fileadmin/user_upload/MGujtman_Slovenci_v_zamejstv u_2017.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2016). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2016. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/pdf/dejavnosti_na_obmejnih_obmocjih/Vsebinsko-in-finanno-poroilo-o--izvedbi-programa-dejavnosti-splosne-knjiznice-za-podporo-razvoju-knjiznicne-dejavnosti-na-obmejnih-obmocjih-v-letu-2016.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2017). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2017. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/pdf/dejavnosti_na_obmejnih_obmocjih/2017/Vsebinsko-in-finanno-poroilo-o-izvedbi-programa-dejavnosti-splone-knjinice-za-podporo-razvoju-knjinine-dejavnosti-na-obmejnih-obmojih-v-letu-2017.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2020). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2020. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2021/05/Vsebinsko_in_finan%C4%8Dno_poro%C4%8Dilo_o_izvedbi_programa_dejavnosti_splo%C5%A1ne_2020-1.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2021). Program dejavnosti splošne knjižnice na obmejnih območjih za leto 2021. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2021/05/Program_dejavnosti_splo%C5%A1ne_knji%C5%BEnice_na_obmejnih_obmo%C4%8Djih_za_leto_2021-1.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2021). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2021. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/02/Vsebinsko-in-financno-porocilo-2021.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2022). Program dejavnosti splošne knjižnice na obmejnih območjih za leto 2022. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/04/2022-program-dejavnosti-na-obmejnih-obmocjih-drugo-branje.pdf

Kunc, B. (2021). Projekt Potujoča knjižnica v Slovenski študijski knjižnici Celovec in njegov pomen za spodbujanje bralne pismenosti med zamejci [Pisna naloga za bibliotekarski izpit, Narodna in univerzitetna knjižnica]. dLib. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CF9S8KQX

Kunc, B. (2022). Analiza sodelovanja obmejnih knjižnic na primeru Koroške osrednje knjižnice Ravne na Koroškem in Slovenske študijske knjižnice Celovec [Magistrsko delo]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. DOI: https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.3

Kunc, B. in Švab, K. (2023). Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine. Knjižnica, 67(1/2) [v postopku objave] DOI: https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.2

O nas. (2023). Slovenska študijska knjižnica. http://celovec.sik.si/sl/o-nas/

Slovenska študijska knjižnica Celovec. (b. d.). http://celovec.sik.si/sl/home/

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442

Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub). (2006). Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3606

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM). (2006). Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4387

Združenje splošnih knjižnic. (2020). Sodelovanje splošnih knjižnic z zamejskimi Slovenci in Slovenci po svetu. https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/07/Sodelovanje_knji%C5%BEnic_z_zamejci_in_Slovenci_po_svetu_20200703.pdf

Prenosi

Objavljeno

27.07.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kunc, B., & Švab, K. (2023). Čezmejno sodelovanje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in Slovenske študijske knjižnice Celovec. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 39-58. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.3