Nabavna politika priporočenega učnega gradiva v Centralni medicinski knjižnici v študijskih letih 2017/2018 in 2022/2023

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.1

Ključne besede:

visokošolske knjižnice, nabavna politika, knjižnične zbirke, Centralna medicinska knjižnica, učno gradivo

Povzetek

Namen: Nabavna politika knjižnic je eden izmed temeljnih procesov, s katerimi knjižnice uresničujejo svoje poslanstvo. Zanimalo nas je, v kolikšni meri je Centralna medicinska knjižnica (CMK) v študijskih letih 2017/2018 in 2022/2023 pri nabavi učnega gradiva upoštevala priporočila nosilcev obveznih predmetov ter kakšne so bile razpoložljivosti in deleži ciljne pokritosti priporočenega učnega gradiva v omenjenih študijskih letih.

Metodologija/pristop: V obeh omenjenih študijskih letih smo pregledali priporočila nosilcev osnovnih predmetov na obeh programih enovitega magistrskega študija Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (UL MF) ter katalog CMK, v katerem smo preverili, koliko enot priporočenega študijskega gradiva je vseboval, ter izračunali deleže razpoložljivosti in ciljne pokritosti.

Rezultati: V obeh preučevanih študijskih letih je bilo v povprečju na voljo 82 % naslovov priporočenega študijskega gradiva, ciljno pokritost pa je CMK v povprečju zagotavljala le v 23 % primerov. Bistvenih sprememb v razpoložljivosti in pokritosti med primerjanima letoma nismo ugotovili, čeprav je bila le okoli polovica študijske literature iz leta 2017/2018 še vedno priporočena tudi v letu 2022/2023.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati naše analize na primeru CMK kažejo, da je med merila za nabavo knjižničnega gradiva smiselno uvrstiti tudi pokritost in razpoložljivost naslovov priporočenega učnega gradiva ter tako izboljšati nabavno politiko knjižnice.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Vesna Cafuta, Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani

     

     

Literatura

Biblarz, D., Tarin, M.-J., Vickery, J. in Bakker, T. (2001). Guidelines for a collection development policy using the conspectus model: International Federation of Library Associations and Institutions, Section on Acquisition and Collection Development. Pridobljeno 8. junija 2023 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/gcdp-en.pdf

Clayton, P. in Gorman, G. E. (2007). Managing information resources in libraries: collection management in theory and practice. London: Facet Publishing.

Douglas, C. S. (2011). Revising a collection development policy in a rapidly changing environment. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 8(1), 15−21. doi 10.1080/15424065.2011.551487

Haynes, C. C. (2011). Collection planning management. V M. Bandy in R. F. Dudden (ur.), The Medical Library Association guide to managing health care libraries (str. 135−155). New York: Neal-Schuman Publishers, Inc.

Kodrič-Dačić, E. (2007). Uvod v izgradnjo knjižničnih zbirk. Knjižnica, 51(1), 89−112.

Phillips, H. E. (2014). Health sciences libraries. V M. S. Wood (ur.), Health sciences librarianship (str. 87−115). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Poslovnik o splošnih pogojih poslovanja Centralne medicinske knjižnice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete. (2017). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Pridobljeno 8. avgusta 2018 s spletne strani: https://www.mf.uni-lj.si/o-fakulteti/centralna-medicinska-knjiznica/o-knjiznici/knjiznicni-red/poslovnik-cmk

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. (2023). Uradni list RS, št. 28/23.

Rampih, S. (2010). Nabavna politika v splošnih knjižnicah. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Statistični podatki o knjižnicah. (2017). Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. https://bibsist.nuk.uni-lj.si/assets/files/statistika/podatki/2017_VS_knjiznice_v_stevilkah.xlsx

Statistični podatki o knjižnicah. (2018). Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. https://bibsist.nuk.uni-lj.si/assets/files/statistika/podatki/2018_VS_knjiznice_v_stevilkah.xlsx

Statistični podatki o knjižnicah. (2019). Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. https://bibsist.nuk.uni-lj.si/assets/files/statistika/podatki/2019_VS_knjiznice_v_stevilkah.xlsx

Statistični podatki o knjižnicah. (2020). Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. https://bibsist.nuk.uni-lj.si/assets/files/statistika/podatki/2020_VS_knjiznice_v_stevilkah.xlsx

Statistični podatki o knjižnicah. (2021). Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. https://bibsist.nuk.uni-lj.si/assets/files/statistika/podatki/2021_VS_knjiznice_v_stevilkah.xlsx

Strokovni standardi in priporočila za visokošolske knjižnice: za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030. (2021). Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Tizaj Marc, D. Kodrič-Dačić, E., Vodeb, G., Bahor, S., Bon, M., Jarc, M., … Habjanič, R. (2018). Poročilo o delu knjižnice: priročnik za izpolnjevanje statističnega vprašalnika. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 21. maja 2018 s spletne strani: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/metodologija/prirocnik_za_meritve.pdf

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/01, 96/02, 92/15.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Ulčnik, A., & Cafuta, V. (2023). Nabavna politika priporočenega učnega gradiva v Centralni medicinski knjižnici v študijskih letih 2017/2018 in 2022/2023. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(3-4), 9-33. https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.1