Utilisation, market volumes and projections of the potential of hardwood roundwood in Slovenia

Authors

  • Špela Ščap Researcher
  • Matevž Triplat

DOI:

https://doi.org/10.26614/les-wood.2023.v72n01a02

Keywords:

hardwood, roundwood flows, sawmills, market, potentials

Abstract

Forestry and wood processing are strategically important industries for Slovenia and have been strengthening their role in the bioeconomy. The study addresses the use of hardwood timber in Slovenia. For actors involved in the use of hardwood timber, it is important to know the available volume of domestic timber that affects the market. For this reason, the survey presented in this work builds on the methodology for estimating the volumes and potentials of hardwood timber developed in 2014. For future decision-making on the development of the forestry and wood-processing sector, it is also essential to analyse wood flows carried out among the major wood processors of round hardwood timber. The estimated theoretical market potential for lower-quality hardwood in Slovenian forests in 2021 was 2.372 million m³, and the estimated theoretical market potential for logs was 0.777 million m³. The estimated real market potential for lower-quality hardwood in 2022 was 0.741 million m³, and for hardwood logs 0.528 million m³. Projections of hardwood potential show that similar volumes of wood will be on the market in 2025 as in 2022. The consumption of round hardwood in 2021 was 1.433 million m³, of which 0.906 million m³ was processed for energy purposes, and the remaining 0.527 million m³ was used in industry. The survey results confirm the concerns about hardwood wood use in Slovenia and indicate opportunities for the future development of the Slovenian forest and wood sector.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alonso, A. M., & Cruz Torres, C. (2020). Bayesian time series modeling with Stan. ARXIV Preprint, 76.

Aurenhammer, P. K., Ščap, Š., Triplat, M., Krajnc, N., & Breznikar, A. (2017). Actors’ potential for change in Slovenian forest owner associations. Small-scale Forestry, 17(2), 165-189. DOI: https://doi.org/10.1007/s11842-017-9381-2 DOI: https://doi.org/10.1007/s11842-017-9381-2

Hildebrandt, J., Hagemann, N., & Thrän, D. (2017). The contribution of wood-based construction materials for leveraging a low carbon building sector in Europe. Sustainable Cities and Society, 34, 405-418. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.06.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.06.013

Hyndman, R. J., & Khandakar, Y. (2008). Automatic time series forecasting: TheforecastPackage forR. Journal of statistical software, 27(3). DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03 DOI: https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03

Jonsson, R., Rinaldi, F., Pilli, R., Fiorese, G., Hurmekoski, E., Cazzaniga, N., Robert, N., & Camia, A. (2021). Boosting the EU forest-based bioeconomy: Market, climate, and employment impacts. Technological Forecasting and Social Change, 163. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120478 DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120478

Krajnc, N., & Piškur, M. (2006). Tokovi okroglega lesa in lesnih ostankov v Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 80, 31-51.

Krajnc, N., & Ščap, Š. (2022). Trg lesnih goriv včeraj in danes. Korenina(19), 14-15.

Krajnc, N., & Stare, D. (2021). Lesu kot energentu naj se priznata ogljična nevtralnost in okoljska ustreznost. In: J. Volfand (Urednik), Trajnostna raba lesa : priročnik (pp. 16-19). Fit media.

Kropivšek, J., & Čufar, K. (2015). Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine. Gozdarski vestnik, 73(10), 470-478. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=83671

Kropivšek, J., & Gornik Bučar, D. (2017). Dodana vrednost v izdelkih v gozdno-lesni verigi - Primer: primarna predelava bukovine. Les/Wood, 66(1), 61-72. https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a06 DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a06

Liaw, A., & Wiener, M. (2002). Breiman and Cutler's random forests for classification and regression. R News, 2, 18-22.

Marenče, J., Gornik Bučar, D., & Šega, B. (2016). Bukovina - povezave med kakovostjo dreves, hlodovine in žaganega lesa. Acta silvae et ligni, 111, 35-47. DOI: https://doi.org/10.20315/ASetL.111.4 DOI: https://doi.org/10.20315/ASetL.111.4

Marenče, J., Šega, B., & Gornik Bučar, D. (2020). Monitoring the quality and quantity of beechwood from tree to sawmill product. Croatian Journal of Forest Engineering, 41(1), 119-128. DOI: https://doi.org/10.5552/crojfe.2020.613 DOI: https://doi.org/10.5552/crojfe.2020.613

Piškur, M. (2010). Proizvodnja, izvoz in uvoz okroglega lesa. Gozdarski vestnik, 68(9), 442-445.

Piškur, M., & Krajnc, N. (2009). Tokovi okroglega industrijskega lesa v Sloveniji = Industrial roundwood flows in Slovenia. Les/Wood, 61(4), 141-145.

Piškur, M., & Krajnc, N. (2012). Tokovi in rabe okroglega bukovega lesa. In: A. Bončina (Urednik), Gospodarjenje z bukovimi gozdovi : ekologija in gospodarjenje. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta.

Poljanec, A., Mori, J., Marenče, M., Guček, M., Pisek, R., Stergar, M., Bartol, M., Breznikar, A., Kolšek, M., Pristovnik, D., & Danev, G. (2022). Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2021. Z. z. g. Slovenije.

R Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: https://www.R-project.org/ (9.5.2023)

Ronzon, T., & M’Barek, R. (2018). Socioeconomic indicators to monitor the EU’s bioeconomy in transition. Sustainability, 10(6). DOI: https://doi.org/10.3390/su10061745 DOI: https://doi.org/10.3390/su10061745

Ščap, Š. (2022). Tokovi okroglega lesa. In: M. Triplat (Urednik), Kazalniki gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (pp. 48-59). Gozdarski inštitut Slovenije. DOI: https://doi.org/10.20315/sfs.183

Ščap, Š., & Krajnc, N. (2021). Tokovi okroglega lesa v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 79(7-8), 251-258. URL: https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=14467 (9.5.2023)

Ščap, Š., Krajnc, N., & Prislan, P. (2021). Stanje žagarske panoge v Sloveniji v letu 2019. Gozdarski vestnik, 79(10), 363-375. URL: https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=14673 (9.5.2023)

Ščap, Š., & Mali, B. (2022). Zaloga ogljika v lesnih proizvodih (HWP). In: M. Triplat (Urednik), Kazalniki gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (pp. 170-174). Gozdarski inštitut Slovenije. https://doi.org/10.20315/sfs.183 DOI: https://doi.org/10.20315/SFS.183

Ščap, Š., Triplat, M., Piškur, M., & Krajnc, N. (2014). Metodologija ocene potencialov lesa. Gozdarski inštitut Slovenije. DOI: https://doi.org/10.20315/ASetL.105.3

Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). Time series analysis and its applications (Fourth Edition ed.). DOI: https://doi.org/htttps://doi.org/10.1007/978-3-319-52452-8

SIDG. (2023). Letna poročila. Slovenski državni gozdovi d. o. o. URL: https://sidg.si/index.php/letna-porocila (18.10.2022)

SKZG. (2023). Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leta 2006-2015. (osebni arhiv)

Stare, D., Ščap, Š., & Krajnc, N. (2022). Lesna goriva. In: M. Triplat (Urednik), Kazalniki gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (pp. 184-197). Gozdarski inštitut Slovenije. DOI: https://doi.org/10.20315/sfs.183 DOI: https://doi.org/10.20315/SFS.183

SURS. (2022a). Proizvodna struktura BDP po SKD dejavnostih. Statistični urad RS. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0301915S.px/ (16.12.2022)

SURS. (2022b). Zaposlenost po SKD dejavnostih. Statistični urad RS. Dostopano 16. 12. 2022 z naslova https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0301975S.px/

Torelli, N. (2006). Vpliv razvoja, staranja in poškodovanj drevesa na lastnosti in kvaliteto lesa. Gozdarski vestnik, 64(9), 428-441.

Trapletti, A., & Hornik, K. (2023). tseries: Time series analysis and computational finance. URL: https://CRAN.R-project.org/package=tseries (9.5.2023)

Valade, A., Bellassen, V., Magand, C., & Luyssaert, S. (2017). Sustaining the sequestration efficiency of the European forest sector. Forest Ecology and Management, 405, 44-55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.09.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.09.009

Valentinčič, E., & Likar, B. (2022). Informacija o poslovanju lesne in pohištvene industrije v letu 2021. G. z. S.-Z. l. i. p. industrije.

Zule, J., Gornik Bučar, D., & Kropivšek, J. (2017). Inovativna raba bukovine slabše kakovosti in ostankov. Les/Wood, 66(1), 41-51. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a04 DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a04

Published

14.06.2023

Issue

Section

Articles

How to Cite

Ščap, Špela, & Triplat, M. (2023). Utilisation, market volumes and projections of the potential of hardwood roundwood in Slovenia. Les/Wood, 72(1), 5-20. https://doi.org/10.26614/les-wood.2023.v72n01a02

Most read articles by the same author(s)