Dahle, S., Žigon, J., Petrič, M., & Kariž, M. (2020). Plasma treatment of spruce wood changes its dielectric properties: Obdelava smrekovega lesa s plazmo spremeni njegove dielektrične lastnosti. Les/Wood, 69(2), 83–95. https://doi.org/10.26614/les-wood.2020.v69n02a03