Some Notes on Comprehension and Comprehensibility in Contemporary Slovene

The Case of the Slovene National Language Test

Authors

  • Mojca Smolej University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/linguistica.61.2.31-41

Keywords:

comprehension, comprehensibiity, communicative competence, national language test

Abstract

This paper investigates Slovene school pupils' levels of oral and written comprehension in the Slovene language and the appropriateness of the requirements which exclude or limit specific norms, forms or varieties. The results of the National Knowledge Test (Nacionalno preverjanje znanja – NPZ) reveal that pupils' difficulties not only in producing linguistically correct and coherent texts of any kind on their own, but also in summarising topics and in logical reasoning are increasing year on year. It is particularly striking that a significant number of pupils do not even reach the minimum standards in the use of their own language after 9 years of schooling. According to NPZ statistics, pupils have considerable difficulty extracting relevant information from source texts and using it in texts of their own, even though these tasks are, according to the curriculum, among the minimum standards tested. Students have even more difficulty with tasks that also require analysis and synthesis. This is particularly evident in pupils' independent production of complete and coherent texts (in addition to texts of specific types or genres), despite the fact that this is a guided writing task with relatively precise instructions concerning the required content, and despite the fact that pupils have to write similar texts (such as the interpretation of graphs) in other subjects. Particular attention should also be paid to the linguistic accuracy or appropriateness of the texts produced. Although these are minimum standards, the lowest-achieving pupils in this unit score barely above zero.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BITENC, Maja (2016) Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

DOBROVOLJC, Helena/Nataša JAKOP (2011) Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

FRBEŽAR, Ina (2012) Razumevanje in razumljivost besedil. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

GARRETT, Peter/Nikolas COUPLAND/Angie WILLIAMS (2003) Investigating Language Attitudes. Social Meanings of Dialect, Ethnicity and Performance. Wales: University of Wales Press.

GORJANC, Vojko/Polona GANTAR/Iztok KOSEM/Simon KREK (ur.) (2015) Slovar sodobne slovenščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

GRANIČ, Jagoda (ur.) (2009) Jezična politika i jezična stvarnost. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.

IGLER, Jakob (1971) “H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ.” Slavistična revija 19/4, 433–462.

JEROVŠEK, Petra (2014) Jezikovna stališča mladih do slovenščine in nemščine na avstrijskem Koroškem. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

KRANJC, Simona (1999) Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

KRANJC, Simona (2006) Poglavja iz skladnje otroškega govora. Mengeš: Izolit.

KUNST GNAMUŠ, Olga (1995) Teorija sporazumevanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

PERCY, Carol/Mary Catherine DAVIDSON (ur.) (2012) The Languages of nation. Attitudes and Norms. Bristol: Multlingual Matters.

REBOURCET, Séverine (2008) “Le français standard et la norme: lʼhistoire dʼune nationalisme linguistique et littéraire a la française.” Communication, lettres et sciences du langage 2/1, 107–118.

STATISTIČNI PODATKI NPZ: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/.

TIVADAR, Gorazd/Hotimir TIVADAR (2015) “Problematika snemanja in zapisovanja govorjenih besedil na slovenskih sodiščih (na primeru sojenja na okrajnem sodišču v severovzhodni Sloveniji).” V: Hotimir Tivadar (ur.), Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 51. SSJLK. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 43–50.

TOPORIŠIČ, Jože (2000) Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

TOPORIŠIČ, Jože (2007) Jezikovni pogovori iz Sedem dni. Maribor: Založba Pivec.

VIDOVIČ MUHA, Ada (2013) Moč in nemoč knjižnega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

VOGEL, Jerca (2012) “Sodobnejše pojmovanje sporazumevalne zmožnosti kot izhodišče za prenovo jezikovnega dela izpita iz slovenščine na splošni maturi.” Jezik in slovstvo 57/1, 67-81.

VOGEL, Jerca (2015) “Kultura v sporazumevanju - presežek ali ‘nujni pogoj’?” V: Mojca Orel (ur.), Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. EDUvision 2015. Polhov Gradec: EDUvision, 98–113.

Published

30. 12. 2021

How to Cite

Smolej, M. (2021). Some Notes on Comprehension and Comprehensibility in Contemporary Slovene: The Case of the Slovene National Language Test. Linguistica, 61(2), 31-41. https://doi.org/10.4312/linguistica.61.2.31-41