O akcentuaciji praslovanskih onov na –men- srednjega spola

Authors

  • Marko Snoj

DOI:

https://doi.org/10.4312/linguistica.33.1.227-241

Keywords:

O akcentuaciji praslovanskih onov na –men- srednjega spola

Abstract

Članek obravnava problematiko praslovanske rekonstrukcije in indoevropskega izvora akcentuacije osnov na -men- srednjega spola Za praslovanščino je potrebno rekonstruirati dve obsežnejši skupini: tip im./tož. ed. *semȩ rod. *semene »seme«, ki ima nepremični akut na korenskem samoglasniku prvotno v vseh oblikah, in premični tip im./tož. ed. *vermȩ rod. *vêrmene »Čas, vreme«, ki ni ohranjen samo v štokavščini (tako Stang), temveč tudi v severnoslovenskih narečjih in v srednjebolgarskih besedilih. V ostalih idiomih se je vzpostavila kolumnalna akcentuacija, ki temelji na akcentuaciji im./tož. ed. (tako npr. v slovenskih osrednjih narečjih) ali na akcentuaciji trizložnih edninskih oblik (tako npr. v južni notranjščini, čakavščini, v ukrajinskih in beloruskih narečjih). V tretjo skupino sodi le primer *jƄmȩ;, rod. *jƄmene »ime«. Skladno s spoznanjem, da se je pri indoevropskih atematskih osnovah srednjega spola, ki so podlegale paradigmatskemu prevoju, po vsej verjetnosti že v pozni indoevropščini posploši\a akcentuacija krepkih sklonov, da je torej pri posameznojezičnih kontinuantih vsaj v edninskih oblikah treba izhajati iz posplošene baritoneze, kot izkazujeta stara indijščina in grščina, v praslovanščini pričakujemo nepremično kolumnalno baritonezo s starim akutom v primerih z indoevropskim dolgim korenskim vokalizmom, ki temelji na težki bazi, npr. *sĕmen< *séH-men-. Primeri s praslovansko nepremično akcentsko paradigmo, ki temeljijo na indoevropski lahki bazi, npr. *bermȩ; »breme« (prim. staroindijsko bhárman) so razložljivi s pomočjo morfološke podaljšave korenskega vokalizma v krepkih sklonih prvotno akrostatične akcentsko-prevojne paradigme. V primeru prvotno kratkega vokalizma (in proterokinetične akcentsko-prevojne paradigme) se v praslovanščini razvije tip *vermȩ *vermene, prim staroindijsko vártman-. Nastanek praslovanske premičnosti gre pripisati delovanju de Sausserjevega zakona, iz česar sledi, da je im./tož. ed. *vermȩ po vsej verjetnosti treba izvesti iz baltoslovanskega *u'ērt-mē (n). Dolžina priponskega samoglasnika je razložljiva z domnevo, po kateri se je stara oblika im./tož. ed. *uért-mn (ki bi dala praslovansko **vêrmƄ), podobno kot v germanščini, zamenjala s kolektivom *urt-mē (n), kar je po paradigmatski izravnavi, zaradi katere seje vzpostavil -é-jevski korenski vokalizem, dalo potrjeno obliko. K tipologiji kolektiva prim. arhaično latinsko aser »kri« k v hetitščini (im./tož. ed. eshar/išhar, rod. išnaš/išnanašiš) potrjenemu heteroklitiku praindoevropsko *HésHr Primer *jƄmȩ;, ki kakor grško ovoμa, armensko anun, staroirsko ainmm, rod. anme, in albansko gegijsko emân, toskijsko emër temelji na posplošitvi šibkosklonske vokalizacije in krepkosklonske akcentuacije praindoevropske paradigme im./tož. ed. *HnóH-mn (staroindijsko nāma), rod. * HnH-mén-s, je v baltoslovanščini še sodil v tip *sĕmȩ;. Po asimilaciji -nm- > -m-, ki ni povzročila nadomestne podaljšave, nosilec korenskega zloga ni bil več dolg dvoglasnik, temveč kratek samoglasnik, ki zaradi kvantitete ni mogel obdržati (staro)akutirane intonacije. Ker v tej besedotvorni kategoriji ni bilo primerov z novoakutiranim korenskim vokalizmom, je postal cirkumflektiran. Asimilacijo je relativnokronološko treba uvrstiti po delovanju de Saussuerjevega pravila. Takšna akcentska paradigma se je v južni slovanščini ohranila, v ukrajinščini in beloruščini priključila tipu *vermȩ (akcentuacija primera *vermȩ se je na tem področju dalje sicer drugače razvijala), v ruščini pa podlegla sekundarni polarizaciji, ki jo je povzročila akcentska paradigma tipa starorusko plemjá, rod. plémene.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

01.12.1993

How to Cite

Snoj, M. (1993). O akcentuaciji praslovanskih onov na –men- srednjega spola. Linguistica, 33(1), 227–241. https://doi.org/10.4312/linguistica.33.1.227-241

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)