(1)
Tekavčić, P. Teorija I mogućnosti Primjene Pragmalingvistike, Zbornik, Ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo Za Primijenjenu Lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 Strane. linguistica 2002, 42, 208-209.