1.
Tekavčić P. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik, ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 strane. linguistica. 2002;42(1):208-209. doi:10.4312/linguistica.42.1.208-209