Tekavčić, P. (2002). Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik, ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 strane. Linguistica, 42(1), 208-209. https://doi.org/10.4312/linguistica.42.1.208-209