Tekavčić, P. (2002) “Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik, ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 strane”, Linguistica, 42(1), pp. 208–209. doi: 10.4312/linguistica.42.1.208-209.