[1]
P. Tekavčić, “Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik, ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 strane”, linguistica, vol. 42, no. 1, pp. 208–209, Dec. 2002.