VALUES DEVELOPMENT THROUGH GYMNASTIC EDUCATION IN PRESCHOOL CHILDREN

Authors

  • Sinem YÜRÜK Ege University
  • Sibel SÖNMEZ
  • Feride Zişan KAZAK

DOI:

https://doi.org/10.52165/sgj.16.1.93-104

Keywords:

preschool education, sports, movement education, gymnastics, values education

Abstract

Physical education and sports are at the forefront of many schools of thought when it comes to values education since sport has the power to provide a universal framework for learning values. For this reason, the aim of this study is to examine the development of values in children aged four and five who start their gymnastics education in early childhood. In the experimentally planned study, the children's families filled the values scale as a pre-test and post-test, and the changes were examined. The population of the research group consisted of children aged four to five who attended the gymnastics course opened by a private club in the Akhisar district of Manisa during the summer period. The sample group consisted of 49 children whose consent was obtained after informing their families. The Preschool Values Scale Family Form (PVSFF), developed by Neslitürk and Çeliköz (2015), was used as a measurement tool. Although there was no significant difference between the pre-test and post-test mean scores of the Preschool Values Scale Family Form, a significant difference was found only in the responsibility sub-dimension of the scale. Therefore, it is understood that children can gain values, especially responsibility, through lifelong game-based sports. Considering that learning through game is important in early childhood, it is thought that emphasizing the concept of values in the movement or sports education programs to be structured and to inform the teachers, coaches or consultants working in this field is crucial.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akto, A., Akto, S. (2017). Okul öncesi değerler eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler (nitel bir araştırma). E-Şarkıyat İlmi Araştırmaları Dergisi. 9 (2); 1074-1095.

Alamehmet, H.K. (2019). 54-72 aylık çocukların değer düzeylerine anne baba tutumu ve çocuğun mizacının etkisi. [İstanbul Okan Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi].

Arıcı, D., Bartan, M. (2019). Çocuğu okul öncesi eğitime devam eden annelerin çocuklarına değer edindirme sürecine yönelik görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED). Cilt 6, Sayı 1, Sayfa 279-294.

Bostan, Y. (2014). Çocukta değer bilinci ve karakter eğitimi. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, s. 106-112.

Can, E, Günaydı, M. (2019). Okul öncesi dönemde çocuk oyunlarındaki değer unsurları: sınıf yönetimine yansımaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (4), 3021-3053. Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/issue/49747/615618.

Ceyhan, M.A. (2022). Physical education and sports ın terms of values education, The Online Journal of Recreation and Sports (TOJRAS), 11(2), 11-18. DOI: https://doi.org/10.22282/ojrs.2022.97.

Deniz, S. (2019). Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların değer düzeylerine ilişkin anne-baba ve öğretmen görüşleri. [Siirt Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi].

Doğan, M. (2021). Beden eğitimi ve oyun dersinde çocuk oyunları ile değerler eğitimi. [Dicle Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi].

Dönmez, Ö., Uyanık, G. (2022). Farklı ülkelerde değerler eğitimi ve değer eğitimi programlarından örnekler. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1): 74-88 (e-ISSN 2791-6391); DOI: 10.55008/te-ad.1099697.

Eke, K. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarında değerler, öz düzenleme becerileri ve sosyal davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Researchgate.

Gil-Madrona, P., Samalot- Rivera, A., M Kozub, F. (2016). Acquisition and transfer of values and social skills through a physical education program focused in the affective domain. Motricidade, 12 (3) : 32-38. http://dx.doi.org/10.6063/motricidade.6502.

Gündoğan, A. (2019). Millî değerlerin içselleştirilmesinde hayat bilgisi dersinin rolü. " Milli" eğitim üzerine yazılar.

Gündüz, M., Aktepe, V., Uzunoğlu, H., Gündüz, D.D. (2017). Okul öncesi dönemdeki çocuklara eğitsel oyunlar yoluyla kazandırılan değerler. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 2148-6999 Cilt 4, Sayı 1. DOI: 10.21666/muefd.303856.

Ivanchuk, S., Kakhiani, Y., Hryboiedova, T., & Bilychenko, H. (2022). Preparing student teachers for the formation of socially significant values in preschoolers. Revista Tempos e Espaços em Educação, 15(34), e16944. http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16944.

Kaya, Y., Antepli, S. (2018). Okul öncesi dönemde yaratıcı drama yoluyla değerler eğitimi. Yaratıcı Drama Dergisi. 13(2), 237-250. DOI: 10.21612/yader.2018.017.

Kılıç, Z. (2017). Yaratıcı dramaya dayalı etkinliklerin 60 - 66 aylık çocuklara değer kazandırılmasında etkisi. [Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi].

Kleinman, I. (2009). Complete Physical Education Plans for Grades 5 to 12. Human Kinetics.

Koç, R., Akdoğan, H. (2018). Çocuklara değer aktarımının önemi. International Journal of Social Science Number: 65, p. 1-16. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6951.

Mauldon, E. (2014). Teaching Gymnastics. 2nd Edition, Routledge.

Memduhoğlu, H. B., & Yüce, T. (2020). Değerler eğitiminde drama yönteminin uygulanmasına ilişkin nitel bir çözümleme. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 116-130.

Mitchell, D., Davis, B. & Lopez, R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastics Skills. Human Kinetics.

Mülazımoğlu Ballı, Ö. (2021). Cimnastiğe Giriş. Özgür Mülazımoğlu Ballı, Yeliz İlgar Doğan, (Ed.), Tüm Branşlarıyla Jimnastik içinde (ss. 1-38). Ankara, Gazi Kitabevi.

Neslitürk, S., Çeliköz, N. (2015). Okul öncesi değerler ölçeği aile ve öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24; 19-42.

Neslitürk, S., Özkal, N., Dal, S. (2015). 5-6 Yaş Çocuklarının Değer Kazanım Süreçlerine Anne Değerler Eğitimi Programının Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 11(3) : 883-899” DOI: 10.17860/efd.54144.

Ogelman, H.G., Sarıkaya, H.E. (2015). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri: Denizli İli Örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; (29): 81-100.

Ötgür, H. (2019). Annelerin çocuklarıyla olan ilişkilerinin çocuklarının değer kazanımına etkisinin incelenmesi. [Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi].

Öztürk Kuter, F., Kuter, M., (2012). Beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama. Cilt 3, Sayı 6 ; 75-94.

Öztürk, E., & Can A, A., (2020). The effect of music education on the social values of preschool children. Cypriot Journal of Educational Science. 15(5), 1053-1064 https://doi.org/10.18844/cjes.v15i5.5150.

Öztürk, F., Ferah Özcan, A., Çimen, S., Özkan, A., ve Balkaş, S. R. (2016). Değerler eğitimine yönelik kültürler arası karşılaştırmalı bir araştırma: Almanya, İsveç, Güney Kore ve Malezya örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(30), 629-649.

Özyürek, A., Yuvacı, M., Sulamacı, F., & Karabudak, F. M. (2018). Geçmişten günümüze varlığını sürdüren çocuk oyunlarının çocukların gelişimi ve değer kazanımına etkisi. İTOBİAD KONGRE/18 | I. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi.

Pallett, G.D. (2014). Modern Educational Gymnastics. Elsevier.

Roccas, S., Sagiv, L., Schwartz, S.H., Knafo-Noam, A. (2002). The big five personality factors and personal values. Personality and Social Psychology Bulletin, 28 (6); 789-801. DOI:10.1177/0146167202289008.

Rogers, S. (2020) 'Character development in physical education'. Physical Education Matters, Spring (2020), pp. 34-36.

Sümbüllü, Y. Z., & Altınışık, M. E. (2016). Geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimi açısından önemi. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 73-85.

Şahin, H. (2017). Resmi anaokuluna devam eden çocukların öğretmen görüşlerine göre sahip oldukları değer düzeylerinin belirlenmesi. Electronic Turkish Studies, 12(28).

Şahin, H. (2019). Anaokuluna devam eden çocukların değer düzeylerinin ebeveyn görüşüne göre belirlenmesi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. (13): 423-448.

Tamm, A., & Tulviste, T. (2022). Children's values in early childhood: age differences in structure and priorities. Personality and Individual Differences, 184, 111196.

Thornberg, R., & Oğuz, E. (2013). Teachers' views on values education: a qualitative study in Sweden and Turkey. International Journal of Educational Research, 59, 49-56.

Unesco. (2017). Values education through sport ınnovative education for development. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/values-edu cation-through-sport/.

Wandzilak, T. (2012). Values development through physical education and athletics. Quest, 37 (2) : 176-185. https://doi.org/10.1080/00336297.1985.10483832.

Yakupoğulları, A. (2018). Anaokuluna devam eden 60-72 aylık çocukların değer düzeyleri ile anne ve babalarının empati eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Okan Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi].

Yenen, T. E. ve Ulucan, P. (2021). Values education practices in preschool: the case of Turkey and the United States. Participatory Educational Research (PER), 8(4), 385-408.

Yıldız, E., Elibol, H., Ada, M. (2021). Okul öncesi eğitim çağında çocuğu olan ebeveynlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (40). ISSN:2528-9527.

Yılmaz, E., Yel, S., & Griffiths, M. D. (2022). Dijital ve geleneksel oyun oynayan çocukların değer algılarının karşılaştırılması: Türk ve İngiliz örneklemleri. Eğitim ve Bilim, 47(210). DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10574

Downloads

Published

2024-02-28

Issue

Section

Articles

How to Cite

YÜRÜK, S., & SÖNMEZ, S. (2024). VALUES DEVELOPMENT THROUGH GYMNASTIC EDUCATION IN PRESCHOOL CHILDREN (F. Z. KAZAK , Trans.). Science of Gymnastics Journal, 16(1), 93-104. https://doi.org/10.52165/sgj.16.1.93-104

Similar Articles

1-10 of 192

You may also start an advanced similarity search for this article.