O reviji

O reviji

Revija nagovarja raziskovalno in pedagoško sfero, ki vključuje poučevanje in raziskovanje jezika ter razvoj orodij za računalniško obdelavo jezika in govora. Področje objav so primarno empirične raziskave slovenščine ter interdisciplinarne in aplikativne raziskave z različnimi poststrukturalnimi pristopi. Zlasti pri slednjih velja odprtost revije za objave avtorjev, katerih raziskave niso povezane s slovenščino. Jezika objav sta slovenščina in angleščina.

Recenzentski postopek

Vsi prispevki v reviji Slovenščina 2.0 so dvojno slepo recenzirani, kar zagotavlja kvaliteto in legitimnost člankov in založniških standardov.

Glavni urednik revije (oz. gostujoči urednik v primeru tematske številke) opravi prvi pregled oddanega prispevka z vidika formalnih pogojev in z vidika relevantnosti tematike, metodologije, prezentacije (tudi jezikovne ustreznosti) ter relevantnosti za ciljno publiko. Vse prispevke, ki so bili oddani v objavo kot znanstveni članki, plagiatorsko preverjamo s programom Turnitin.

Za vsak prispevek, ki ustreza formalnim in drugim zgoraj navedenim pogojem, pridobi uredništvo dve recenziji. Recenzenti so člani uredniškega odbora in uredniškega sveta ali drugi ugledni strokovnjaki, če to zahteva tematika prispevka. Recenzenti morajo urednike obvestiti o morebitnem konfliktu interesov, ki bi jim lahko preprečili nepristransko recenziranje. Če je med ocenama dveh recenzentov velika razlika, urednik pridobi še tretjo slepo recenzijo.

Recenzenti ocenjujejo prispevek glede na njegovo originalnost, pomembnost za razvoj stroke, znanstveno in metodološko ustreznost, ki vključuje upoštevanje predhodnih relevantnih raziskav na obravnavanem področju, ter glede na ustrezno predstavitev argumentov in jezikovno podobo. Recenzije slovenskih prispevkov so napisane v slovenščini, recenzije angleških prispevkov pa v angleščini.

Recenzenti izpolnijo recenzentski obrazec, v katerem navedejo naslov prispevka, odločitev o končni oceni prispevka, recenzentske ugotovitve ter morebitne opombe za avtorja in/ali glavnega urednika.

Možnih je pet odločitev:

 • Sprejeto v objavo: prispevek je sprejet v objavo brez popravkov.
 • Zahtevani popravki: v prispevku so potrebni manjši popravki; avtor oz. avtorji morajo prispevek popraviti glede na pripombe recenzentov in prispevek vrniti glavnemu uredniku. Odločitev o končnem sprejetju sprejme glavni urednik.
 • Poslati v ponovno recenzijo: v prispevku so potrebni večji popravki; avtor oz. avtorji morajo prispevek temeljito popraviti glede na pripombe recenzentov in ga ponovno poslati v recenzentski postopek.
 • Poslati drugam: glavni urednik pri prvem branju prispevka ugotovi, da ne sodi na področje objav revije in predlaga, da se članek pošlje v recenzijo druga; tako se lahko odloči tudi na predlog recenzentov.
 • Prispevek je zavrnjen.

Konstruktivne pripombe, ki bi lahko pomagale pri izboljšanju prispevka, so posredovane avtorju oz. avtorjem, tudi če je prispevek zavrnjen. Recenzije so avtorjem poslane najkasneje v dveh mesecih od oddaje prispevka.

Pričakuje se, da avtorji upoštevajo recenzentske pripombe in uredništvu oddajo nove verzije člankov v roku, ki ga določi glavni urednik.

Avtorji so o sprejetju prispevka v objavo obveščeni, v obvestilu je navedena tudi rubrika, v kateri bo prispevek objavljen. Pred objavo dobijo avtorji v potrditev še korekturne popravke. Korekturne popravke morajo avtorji vrniti v petih delovnih dneh oz. v času, ki ga določi glavni ali tehnični urednik. Za vse posege v besedilo, ki se ne tičejo zgolj tipografskih popravkov in oblikovnih sprememb, je odgovoren avtor, zato je priporočeno, da avtorji celotno besedilo pred končno oddajo natančno preberejo.

Bibliografske baze

Revija je indeksirana v: 

 • Scopus
 • ERIH PLUS
 • COBISS.si
 • dLib.si
 • DOAJ
 • Linguistic Bibliography
 • CNKI

Spletna revija Slovenščina 2.0 izhaja dvakrat letno od leta 2013 in nagovarja raziskovalno ter pedagoško sfero, ki vključuje poučevanje in raziskovanje jezika ter razvoj orodij za računalniško obdelavo jezika in govora. Področje objav so primarno empirične raziskave slovenščine ter interdisciplinarne in aplikativne raziskave z različnimi poststrukturalnimi pristopi. Zlasti pri slednjih velja odprtost revije za objave avtorjev, katerih raziskave niso povezane s slovenščino. Jezika objav sta slovenščina in angleščina.