Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Smernice za avtorje

Uredništvo revije spodbuja objavo raziskav, ki temeljijo na realni rabi slovenščine oziroma na obsežnih bazah procesljivih podatkov o slovenščini pa tudi o drugih, zlasti slovenščini sorodnih jezikov, in upoštevajo možnosti ter spoznanja na področju empiričnih in jezikovnotehnoloških metod ter prenosa v prakso – k jezikovnim uporabnikom.

Politika uredništva je, da so prispevki recenzirani v 2 mesecih od oddaje, objavljeni pa takoj po sprejetju v objavo.

Avtorjem priporočamo, da pri oddaji prispevkov upoštevajo sledeče smernice:

1. Avtorji lahko oddajo prispevke, namenjene rubrikam RazpraveOdzivi in Poročila. V rubriki Razprave bodo objavljeni prispevki, ki ustrezajo merilom znanstvenega in preglednega znanstvenega članka, kot jih določa Tipologija za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss. Rubriki Odzivi in Poročila sta namenjeni poročanju o aktualnih objavah ali dogodkih v zvezi s temami, ki jih pokriva revija, ter ocenam znanstvenih in strokovnih del s področja korpusnega jezikoslovja, jezikovnih tehnologij, aplikativnega jezikoslovja ter empiričnih jezikoslovnih raziskav.

2. Prispevki so lahko napisani v slovenščini ali angleščini. Slovenski prispevki imajo naslov in daljši povzetek v angleščini, angleški pa v slovenščini. Glede uporabe drugih jezikov je priporočeno, da se avtor posvetuje z urednikom.

3. Za prispevke, ki bodo ustrezali formalnim pogojem, bo uredništvo pridobilo dve slepi recenziji, zato avtorje prosimo, da oddajo svoje prispevke v elektronski obliki prek uredniškega sistema OJS.

4. Avtor je dolžan sam zagotoviti ustrezna dovoljenja lastnikov avtorskih pravic za gradivo (npr. fotografije), ki ga je uporabil v prispevku.

5. Tako oddaja prispevkov kot njihova obravnava je brezplačna. Prav tako avtorjem ne zaračunamo nobenih stroškov za prispevke, ki jih objavimo.

OBLIKOVANJE PRISPEVKOV

Za oddajo prispevka avtorji upoštevajo spodnja navodila.
1. Prispevek, predviden za objavo v rubriki Razprave, naj bo sestavljen iz naslednjih elementov:

 • naslov (in podnaslov) prispevka;
 • izvleček (10–15 vrstic);
 • 3–5 ključnih besed v slovenščini oz. v jeziku, v katerem je prispevek napisan, in 3–5 ključnih besed v angleščini;
 • prispevki, namenjeni objavi v rubrikah Odzivi in Poročila, nimajo izvlečka in povzetka v angleščini, imeti pa morajo angleški naslov;
 • seznam navedenih referenc v poglavju Literatura, po abecednem in kronološkem zaporedju.

2. Poleg omenjenih obveznih delov ima prispevek lahko tudi druge elemente. Npr.:

 • zahvala (do 10 vrstic);
 • daljši navedki (več kot 3 vrstice) naj bodo postavljeni v nov odstavek in brez narekovajev. Vir takega navedka naj bo vključen v osrednje besedilo, ne na konec navedka.

3. Priporočeno je, da obsega besedilo prispevka za rubriko Razprave do 50.000 znakov, pri čemer v ta obseg ni vključen seznam literature. Prispevki za rubriki Odzivi in Poročila obsegajo praviloma do 20.000 znakov.

4. Besedilo naj bo smiselno razdeljeno na posamezna poglavja, ki so načeloma desetiško členjena z arabskimi številkami. Priporočeno je, da členitev nima več kot treh nivojev.

5. Tabele in slike naj bodo oštevilčene zaporedno (Tabela 1, Tabela 2 itd.; Slika 1, Slika 2 itd.). Naslovi tabel ali slik naj bodo pod njimi. Naslov zaključuje pika. Sklic na tabelo ali sliko naj bo naveden v besedilu.

6. Opombe naj bodo sprotne in zaporedno številčene. Številka opombe naj bo nadpisana neposredno za ločilom oz. za besedo, na katero se nanaša.

7. Avtorji so dolžni pridobiti dovoljenje za uporabo avtorsko zaščitenega materiala ali vsebin, ki ga nameravajo uporabiti v prispevku oz. so dolžni vsako v besedilu navedeno ali omenjeno delo ustrezno citirati in ga navesti v seznamu literature.

8. Avtorji so v celoti odgovorni za jezikovno podobo svojih prispevkov, zato jim priporočamo, da ustrezno poskrbijo za jezikovni pregled in upoštevajo predloge recenzentov.

Pogoji za oddajo prispevka

Vsi prispevko morajo zadostiti vsem zahtevam spodaj.

 • Članek predhodno še ni bil objavljen in trenutno ni v postopku recenziranja pri katerikoli drugi reviji.
 • Članek je oddan v elektronski obliki v formatih, združljivih s programi, kot so OpenOffice, Microsoft Word in WordPerfect.
 • Kjer je le mogoče, so pri navedbi virov navedeni tudi spletni naslovi posameznih referenc.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Razprave

V rubriki Razprave bodo objavljeni prispevki, ki ustrezajo merilom znanstvenega in preglednega znanstvenega članka, kot jih določaTipologija za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss.

Odzivi

Rubriki Odzivi in Poročila sta namenjeni poročanju o aktualnih objavah ali dogodkih v zvezi s temami, ki jih pokriva revija, ter ocenam znanstvenih in strokovnih del s področja korpusnega jezikoslovja, jezikovnih tehnologij, aplikativnega jezikoslovja ter empiričnih jezikoslovnih raziskav.

Poročila

Rubriki Odzivi in Poročila sta namenjeni poročanju o aktualnih objavah ali dogodkih v zvezi s temami, ki jih pokriva revija, ter ocenam znanstvenih in strokovnih del s področja korpusnega jezikoslovja, jezikovnih tehnologij, aplikativnega jezikoslovja ter empiričnih jezikoslovnih raziskav.

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti