Spletna orodja za slovenščino in tuji študenti Univerze v Ljubljani

Avtorji

  • Mojca Stritar Kučuk Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.2.100-125

Ključne besede:

spletni jezikovni viri, slovenščina, tuji študenti, spletno učenje

Povzetek

Redno vpisani tuji študenti Univerze v Ljubljani, ki se v prvem letu študija v okviru modula Leto plus učijo slovensko, se v drugem semestru na posebni delavnici podrobneje spoznajo s spletnimi jezikovnimi viri in tehnologijami za slovenščino. V prispevku je opisana izvedba te delavnice v študijskem letu 2019/20, ko je zaradi pandemije koronavirusa potekala na daljavo, v obliki interaktivnih videoposnetkov z nalogami za preverjanje razumevanja snovi. Drugi del prispevka se osredotoča na mnenje študentov o tovrstnih jezikovnih virih. S spletno anketo sem analizirala stališča in izkušnje študentov dveh generacij: študenti generacije 2018/19 so spletna orodja spoznavali v razredu, študenti generacije 2019/20 pa na daljavo. Sodeč po rezultatih ankete, mlajša generacija študentov jezikovne vire na spletu uporablja pogosteje. Študenti obeh skupin najpogosteje uporabljajo Googlov Prevajalnik, ki mu sledijo Sloleks, pregibnik Besana, Fran in Pons. Kot argumente za uporabo teh virov izpostavljajo predvsem hitrost oz. enostavnost uporabe in navajenost na določen vir.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Digitalni slovarski in korpusni viri

Besana: Spletna verzija pregibnika Amebis Besana 4.24.1. Pridobljeno s https://besana.amebis.si/pregibanje/ (2. 9. 2021)

Evrokorpus. Pridobljeno s https://evroterm.vlada.si/evrokorpus (2. 9. 2021)

Fran. Pridobljeno s https://fran.si/ (2. 9. 2021)

Gigafida 2.0: Korpus pisne standardne slovenščine. Pridobljeno s https://viri.cjvt.si/gigafida/ (2. 9. 2021)

Google Prevajalnik. Pridobljeno s https://translate.google.com/ (2. 9. 2021)

GOS. Pridobljeno s http://www.korpus-gos.net/ (2. 9. 2021)

Igra besed. Pridobljeno s https://www.igra-besed.si/ (2. 9. 2021)

Kolokacije 1.0: Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Pridobljeno s https://viri.cjvt.si/kolokacije/slv/ (2. 9. 2021)

Kres. Pridobljeno s http://www.korpus-kres.net/ (2. 9. 2021)

Leto plus. Pridobljeno s https://www.uni-lj.si/studij/leto-plus/ (24. 11. 2021)

Pedagoški slovnični portal. Pridobljeno s http://slovnica.slovenscina.eu/ (2. 9. 2021)

PONS spletni slovar. Pridobljeno s https://sl.pons.com/prevod (18. 8. 2021)

Portal jezikovnih virov. Pridobljeno s https://viri.trojina.si/ (10. 12. 2021)

Sloleks 2.0: Slovenski oblikoslovni leksikon. Pridobljeno s https://viri.cjvt.si/sloleks/slv/ (2. 9. 2021)

Slovarji: Spletni slovarji in prevajalski pripomočki. Pridobljeno s https://evroterm.vlada.si/slovarji (18. 8. 2021)

Sopomenke 1.0: Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Pridobljeno s https://viri.cjvt.si/sopomenke/ (2. 9. 2021)

Spletni slovar slovenskega jezika. Pridobljeno s http://ssj.slovenscina.eu/spletni-slovar (2. 9. 2021).

Šolar. Pridobljeno s http://korpus-solar.net/ (2. 9. 2021)

Termania. Pridobljeno s https://www.termania.net/ (18. 8. 2021)

*******

Drugo

Arhar Holdt, Š., Čibej, J., Dobrovoljc, K., Gantar, A., Gorjanc, V., Klemenc, B., Kosem, I., Krek, S., Laskowski, C., & Robnik Šikonja, M. (2018). Thesaurus of Modern Slovene: By the Community for the Community. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts (str. 401–410). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Pridobljeno s https://e-knjige.ff.unilj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/­118/211/3000-1 (10. 12. 2021)

Arhar Holdt, Š., Logar, N., Pori, E., & Kosem, I. (2020). »Game of Words«: play the game, clean the database. Lexicography for inclusion: EURALEX XIX: Congress of the European Association for Lexicography (str. 41–49).

Arhar Holdt, Š., Kosem, I., & Pori, E. (2021). Jezikovni viri CJVT in njihova raba v izobraževalne namene. Slovenščina na dlani 4 (str. 19–36). Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-521-4.2

Dobrovoljc, K., Krek, S., & Erjavec, T. (2015). Leksikon besednih oblik Sloleks in smernice njegovega razvoja. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem & S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 80–105). Ljub­ljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Gantar, P. (2011). Leksikalna baza za slovenščino: komu, zakaj in kako (naprej)? Jezikoslovni zapiski, 17(2), 77–92. DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2377

Kosem, I., Stritar, M., Može, S., Zwitter Vitez, A., Arhar Holdt, Š., & Rozman, T. (2012). Analiza jezikovnih težav učencev: Korpusni pristop. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Kosem, I., Krek, S., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., & Laskowski, C. (2018). Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, 20.–21. september 2018, Ljubljana (str. 133–139). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. Pridobljeno s http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Kosem-et-al_Kolokacijski-slovar-sodobne-slovenscine.pdf (10. 12. 2021)

Krek, S., Laskowski, C. A., Robnik Šikonja, M., Kosem, I., Arhar Holdt, Š., Gantar, P., Čibej, J., Gorjanc, V., Klemenc, B., & Dobrovoljc, K. (2018). Thesaurus of modern Slovene 1.0. Ljubljana: Slovenian Language Resource Repository CLARIN.SI. Pridobljeno s http://hdl.handle.net/11356/1166 (10. 12. 2021)

Krek, S., Arhar Holdt, Š., Erjavec, T., Čibej, J., Repar, A., Gantar, P., Ljubešić, N., Kosem, I., & Dobrovoljc, K. (2020). Gigafida 2.0: the reference corpus of written standard Slovene. LREC 2020: Twelfth International Conference on Language Resources and Evaluation: May 11–16, 2020, Marseille, France (str. 3340–3345). Pariz: ELRA - European Language Resources Association. Pridobljeno s http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/LREC-2020.pdf (10. 12. 2021)

Logar Berginc, N., Grčar, M., Brakus, M., Erjavec, T., Arhar Holdt, Š., & Krek, S. (2012). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ­ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko; Fakulteta za družbene vede.

Stritar Kučuk, M., & Dobrovoljc, K. (2013). Korpusi na poti v šole. Slovenščina 2.0, 1(1), 181–194. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.1.181-194

Verdonik, D., & Zwitter Vitez, A. (2011). Slovenski govorni korpus Gos. Ljub­ljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Željko, M. (2003). Evroterm in Evrokorpus – terminološka baza in korpus prevodov. Mostovi, 37(1), 62–72.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2021

Kako citirati

Stritar Kučuk, M. (2021). Spletna orodja za slovenščino in tuji študenti Univerze v Ljubljani. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 9(2), 100–125. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.2.100-125

Številka

Rubrike

Kratki znanstveni prispevki