On-line Slovene language resources and foreign students at the University of Ljubljana

Authors

  • Mojca Stritar Kučuk University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.2.100-125

Keywords:

on-line language resources, Slovene language, foreign students, on-line learning

Abstract

In the first year of their studies at the University of Ljubljana, regularly enrolled foreign students are entitled to Slovene language classes within the Year Plus module. In the second semester of language classes, they learn about online Slovene language resources and technologies in a special workshop. This paper describes this workshop in the academic year 2019/20, when it was organized virtually due to the coronavirus pandemic, in the form of interactive videos with tasks to check students’ understanding of the material. The second part of the paper focuses on students’ perceptions of such language resources and technologies. With an online survey I analysed the views and experiences of two generations of students: students of the 2018/19 generation participated in this workshop in the classroom, while students of the 2019/20 generation participated on-line. According to the survey results, the younger generation of students uses online language resources more frequently. Students in both groups use Google Translate most often, followed by Sloleks, Besana, Fran and Pons. Their main arguments for using these resources are that they are fast and easy to use, or that students are the most accustomed to a particular resource.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Digitalni slovarski in korpusni viri

Besana: Spletna verzija pregibnika Amebis Besana 4.24.1. Pridobljeno s https://besana.amebis.si/pregibanje/ (2. 9. 2021)

Evrokorpus. Pridobljeno s https://evroterm.vlada.si/evrokorpus (2. 9. 2021)

Fran. Pridobljeno s https://fran.si/ (2. 9. 2021)

Gigafida 2.0: Korpus pisne standardne slovenščine. Pridobljeno s https://viri.cjvt.si/gigafida/ (2. 9. 2021)

Google Prevajalnik. Pridobljeno s https://translate.google.com/ (2. 9. 2021)

GOS. Pridobljeno s http://www.korpus-gos.net/ (2. 9. 2021)

Igra besed. Pridobljeno s https://www.igra-besed.si/ (2. 9. 2021)

Kolokacije 1.0: Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Pridobljeno s https://viri.cjvt.si/kolokacije/slv/ (2. 9. 2021)

Kres. Pridobljeno s http://www.korpus-kres.net/ (2. 9. 2021)

Leto plus. Pridobljeno s https://www.uni-lj.si/studij/leto-plus/ (24. 11. 2021)

Pedagoški slovnični portal. Pridobljeno s http://slovnica.slovenscina.eu/ (2. 9. 2021)

PONS spletni slovar. Pridobljeno s https://sl.pons.com/prevod (18. 8. 2021)

Portal jezikovnih virov. Pridobljeno s https://viri.trojina.si/ (10. 12. 2021)

Sloleks 2.0: Slovenski oblikoslovni leksikon. Pridobljeno s https://viri.cjvt.si/sloleks/slv/ (2. 9. 2021)

Slovarji: Spletni slovarji in prevajalski pripomočki. Pridobljeno s https://evroterm.vlada.si/slovarji (18. 8. 2021)

Sopomenke 1.0: Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Pridobljeno s https://viri.cjvt.si/sopomenke/ (2. 9. 2021)

Spletni slovar slovenskega jezika. Pridobljeno s http://ssj.slovenscina.eu/spletni-slovar (2. 9. 2021).

Šolar. Pridobljeno s http://korpus-solar.net/ (2. 9. 2021)

Termania. Pridobljeno s https://www.termania.net/ (18. 8. 2021)

*******

Drugo

Arhar Holdt, Š., Čibej, J., Dobrovoljc, K., Gantar, A., Gorjanc, V., Klemenc, B., Kosem, I., Krek, S., Laskowski, C., & Robnik Šikonja, M. (2018). Thesaurus of Modern Slovene: By the Community for the Community. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts (str. 401–410). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Pridobljeno s https://e-knjige.ff.unilj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/­118/211/3000-1 (10. 12. 2021)

Arhar Holdt, Š., Logar, N., Pori, E., & Kosem, I. (2020). »Game of Words«: play the game, clean the database. Lexicography for inclusion: EURALEX XIX: Congress of the European Association for Lexicography (str. 41–49).

Arhar Holdt, Š., Kosem, I., & Pori, E. (2021). Jezikovni viri CJVT in njihova raba v izobraževalne namene. Slovenščina na dlani 4 (str. 19–36). Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba.

Dobrovoljc, K., Krek, S., & Erjavec, T. (2015). Leksikon besednih oblik Sloleks in smernice njegovega razvoja. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem & S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 80–105). Ljub­ljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Gantar, P. (2011). Leksikalna baza za slovenščino: komu, zakaj in kako (naprej)? Jezikoslovni zapiski, 17(2), 77–92.

Kosem, I., Stritar, M., Može, S., Zwitter Vitez, A., Arhar Holdt, Š., & Rozman, T. (2012). Analiza jezikovnih težav učencev: Korpusni pristop. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Kosem, I., Krek, S., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., & Laskowski, C. (2018). Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, 20.–21. september 2018, Ljubljana (str. 133–139). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. Pridobljeno s http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Kosem-et-al_Kolokacijski-slovar-sodobne-slovenscine.pdf (10. 12. 2021)

Krek, S., Laskowski, C. A., Robnik Šikonja, M., Kosem, I., Arhar Holdt, Š., Gantar, P., Čibej, J., Gorjanc, V., Klemenc, B., & Dobrovoljc, K. (2018). Thesaurus of modern Slovene 1.0. Ljubljana: Slovenian Language Resource Repository CLARIN.SI. Pridobljeno s http://hdl.handle.net/11356/1166 (10. 12. 2021)

Krek, S., Arhar Holdt, Š., Erjavec, T., Čibej, J., Repar, A., Gantar, P., Ljubešić, N., Kosem, I., & Dobrovoljc, K. (2020). Gigafida 2.0: the reference corpus of written standard Slovene. LREC 2020: Twelfth International Conference on Language Resources and Evaluation: May 11–16, 2020, Marseille, France (str. 3340–3345). Pariz: ELRA - European Language Resources Association. Pridobljeno s http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/LREC-2020.pdf (10. 12. 2021)

Logar Berginc, N., Grčar, M., Brakus, M., Erjavec, T., Arhar Holdt, Š., & Krek, S. (2012). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ­ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko; Fakulteta za družbene vede.

Stritar Kučuk, M., & Dobrovoljc, K. (2013). Korpusi na poti v šole. Slovenščina 2.0, 1(1), 181–194.

Verdonik, D., & Zwitter Vitez, A. (2011). Slovenski govorni korpus Gos. Ljub­ljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Željko, M. (2003). Evroterm in Evrokorpus – terminološka baza in korpus prevodov. Mostovi, 37(1), 62–72.

Published

29.12.2021

How to Cite

Stritar Kučuk, M. (2021). On-line Slovene language resources and foreign students at the University of Ljubljana. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 9(2), 100–125. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.2.100-125

Issue

Section

Minireviews