The use of language resources and the Collocations Dictionary of Modern Slovene among students of translation

Authors

  • Nataša Hirci University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia
  • Martin Anton Grad University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.1.23-64

Keywords:

user study, use of language resources and translation tools, translating collocations, Collocations Dictionary of Modern Slovene, raising awareness of trainee translators

Abstract

The article presents a user study conducted with trainee translators from the University of Ljubljana on their use of language resources and translation tools. In the digital age, future translators are expected to be tech savvy and well-in­formed about the relevant sources of information. A survey was designed there­fore to explore trainee translators’ attitude towards English and Slovene lan­guage resources and their strategies to overcome translation challenges, while a follow-up study focuses on the translation process when translating colloca­tions from English to Slovene and their use of relevant language resources, es­pecially the Collocations Dictionary of Modern Slovene. The results of the study indicate that the trainee translators are aware of the benefits that relevant lan­guage resources and other translation tools bring to the translation process. The study also revealed that introducing the Collocations Dictionary of Modern Slo­vene into the translation process has been fairly successful. However, additional emphasis should be placed in translator training on the advanced features this collocations dictionary offers as well as on developing appropriate search skills. Moreover, trainee translators’ critical assessment of the solutions should also be encouraged to facilitate finding translation solutions best suited to a given context.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alves, F. (ur.). (2003). Triangulating Translation: Perspectives in process oriented research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.45

Arhar Holdt, Š. (2015). Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja: prvi koraki. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem in S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 136–148). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Arhar Holdt, Š. (2020). How Users Responded to a Responsive Dictionary: The Case of the Thesaurus of Modern Slovene. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46(2), 465–482. doi: 10.31724/rihjj.46.2.1 DOI: https://doi.org/10.31724/rihjj.46.2.1

Arhar Holdt, Š. (2021). Razvrstitev kolokacij v slovarskem vmesniku: uporabniške prioritete. V I. Kosem (ur.), Kolokacije v slovenščini. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/318/465/6968

Arhar Holdt, Š., & Čibej, J. (2020). Rezultati projekta »Slovar sopomenk sodobne slovenščine: od skupnosti za skupnost«. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference: 24.–25. september, 2020, Ljubljana, (str. 3–9). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Arhar Holdt Š., Čibej J., & Zwitter Vitez, A. (2015). S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem in S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 196–214). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/ download/15/47/500-1?inline=1

Arhar Holdt, Š., Čibej, J., Dobrovoljc, K., Gantar, P. Gorjanc, V., Klemenc, B., …, & Robnik Šikonja, M. (2018). Thesaurus of Modern Slovene: By the Community for the Community. V J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem in S. Krek (ur.), Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts (str. 401–410). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://e-knjige.ff.uni-lj.si/ znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1

Arhar Holdt, Š., Dobrovoljc, K., & Logar, N. (2019). Simplicity matters: user evaluation of the Slovene reference corpus. Language resources and evaluation, 53(1), 173–190. Pridobljeno s https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-018-9429-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s10579-018-9429-8

Arhar Holdt, Š., Kosem, I., & Gantar, P. (2016). Dictionary user typology: the Slovenian case. V T. Margalitadze idr. (ur.), Lexicography and linguistic diversity: proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6–10 September, 2016 (str. 179–187). Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Pridobljeno s http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/ proceedings/Euralex%202016/euralex_2016_015_p179.pdf

Atkins, B. T. S. (ur.). (1998). Using Dictionaries. Tübingen: Niemeyer. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110929997

Atkins, B. T. S., & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. New York: Oxford University Press.

Atkins, B. T. S., & Varantola, K. (1998). Monitoring dictionary use. V B. T. S. Atkins (ur.), Using Dictionaries: Studies of Dictionary Use by Language Learners and Translators (str. 83–122). Tübingen: Max Niemeyer Verlag. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110929997.83

Béjoint, H. (1981). The Foreign Student's Use of Monolingual English Dictionaries: A Study of Language Needs and Reference Skills. Applied Linguistics, 2(3), 207–221. DOI: https://doi.org/10.1093/applin/2.3.207

Béjoint, H. (2000). Modern Lexicography. An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Bernardini, S. (2001). Think-aloud protocols in translation research. Achievements, limits, future prospects. Target 13(2), 241–263. DOI: https://doi.org/10.1075/target.13.2.03ber

Campoy Cubillo, M. C. (2001). Dictionary use and dictionary needs of ESP students: An experimental approach. International Journal of Lexicography, 15(3), 206–228. DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/15.3.206

Čibej, J., Gorjanc, V., & Popič, D. (2015). Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem in S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 168–181). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/download/15/47/498-1?inline=1

Fišer, D. (2008). Recent trends in the translation industry in Slovenia. The Journal of Specialised Translation, 10, 23–39. Pridobljeno s https://www.jostrans.org/issue10/art_fiser.pdf

Gantar, P., Krek, S., & Kosem, I. (2021). Opredelitev kolokacij v digitalnih slovarskih virih za slovenščino. V I. Kosem (ur.), Kolokacije v slovenščini (str. 15–41). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Institut Jožef Stefan. Pridobljeno s https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/download/318/465/6969-1?inline=1

Gorjanc, V. (2014). Slovar slovenskega jezika v digitalni dobi. V I. Grahek in S. Bergoč (ur.), E zbornik Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS. Pridobljeno s https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-UANHTHGW/3e8cf8a5-2840-4186-aeef-cdee17d5de71/PDF

Gorjanc, V., Gantar, P., Kosem, I., & Krek, S. (ur.). (2015). Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. doi: 10.4312/9789612379759

Grad, M., & Hirci, N. (2022). Raba kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine pri prevajanju kolokacij. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference: 15.–16. september, 2022, Ljubljana, Slovenija (str. 63–70). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Pridobljeno s https://nl.ijs.si/jtdh22/pdf/JTDH2022_Proceedings.pdf

Granger, S., & Paquot, M. (ur.). (2012). Electronic Lexicography. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199654864.003.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199654864.001.0001

Gries, S. T. (2013). 50-something years of work on collocations: What is or should be next … International Journal of Corpus Linguistics, 18(1), 137–166. DOI: https://doi.org/10.1075/ijcl.18.1.09gri

Hansen, G. (ur.). (1999). Probing the Process in Translation: Methods and Results. Copenhagen: Copenhagen Business School.

Hansen, G. (2003). Controlling the process: Theoretical and methodological reflections on research into translation process. V F. Alves (ur.), Triangulating Translation: Perspectives in process oriented research (str. 25–42). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.45.05han

Hausmann, F. J. (1984). Wortschatzlernen ist Kollokationslernen. Zum Lehren und Lernen französischer Wortverbindungen. Praxis des neusprachlichen Unterrichts, 31(4), 395–406. Dortmund: Lensing.

Hirci, N. (2007). Učinkovitost uporabe sodobnih prevajalskih virov pri prevaja¬nju v nematerni jezik. (Doktorska disertacija). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Hirci, N. (2009a). Uporaba sodobnih prevajalskih virov pri izobraževanju prevajalcev. V V. Mikolič (ur.), Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji (str. 57–87). Koper: ZRS Koper, Založba Annales.

Hirci, N. (2009b). Empirične raziskovalne metode za opazovanje prevajalskega procesa. V N. Kocijančič-Pokorn (ur.), Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju (str. 60–78). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul// catalog/download/29/77/745-1?inline=1

Hirci, N. (2013). Changing trends in the use of translation resources: the case of trainee translators in Slovenia. ELOPE, 10(2), 149–165. Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije. DOI: https://doi.org/10.4312/elope.10.2.149-165

Humblé, P. (2001). Dictionaries and Language Learners. Frankfurt am Main: Haag und Herchen.

Jääskeläinen, R. (1999). Tapping the process: an explorative study of the cognitive and affective factors involved in translation. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Jakobsen, A. L. (2003). Effects of think-aloud on translation speed, revision, and segmentation. V F. Alves (ur.), Triangulating Translation: Perspectives in process oriented research (str. 69–95). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.45.08jak

Jensen, A., & Jakobsen, A. L. (2000). Translating under time pressure. V A. Chesterman, G. S. S. Gallardo in Y. Gambier (ur.), Translation in Context (str. 105–116). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.39.13jen

Kocijančič Pokorn, N. (2016). Nič več obljubljena dežela: dinamični premiki na slovenskem prevajalskem trgu in področju izobraževanja prevajalcev. Vestnik za tuje jezike, 8(1), 9–21. Pridobljeno s http://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/view/7174/6878 DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.8.9-21

Kosem, I. (ur.). (2021). Kolokacije v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. doi: 10.4312/9789610605379 DOI: https://doi.org/10.4312/9789610605379

Kosem, I., Gantar, P., Krek, S., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., Laskowski, C. A., Pori, E., …, & Ljubešić, N. (2019). Collocations dictionary of modern Slovene KSSS 1.0. Ljubljana: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana. Pridobljeno s https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1250.

Kosem, I., Krek, S., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., & Laskowski, C. (2018a). Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. V D. Fišer in A. Pančur (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 20. september–21. september, 2018, Ljubljana, Slovenija (str. 133–139). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s http://nl.ijs.si/jtdh18/JTDH-2018-Proceedings.pdf

Kosem, I., Krek, S., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., & Laskowski, C. (2018b). Collocations dictionary of modern Slovene. V J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem in S. Krek (ur.), Proceedings of the 18th EURALEX International Congress: lexicography in global contexts, 17–21 July 2018, Ljubljana (str. 989–997). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Pridobljeno s https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/view/118/211/3000-1

Krek, S., Arhar Holdt, Š., Erjavec, T., Čibej, J., Repar, A., Gantar, P., Ljubešić, N., Kosem, I., & Dobrovoljc, K. (2020). Gigafida 2.0: the reference corpus of written standard Slovene. V N. Calzolari (ur.), LREC 2020: Twelfth International Conference on Language Resources and Evaluation: May 11–16, 2020, Marseille, France (str. 3340–3345). Paris: ELRA – European Language Resources Association. Pridobljeno s http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/LREC-2020.pdf

Livbjerg, I., & Mees, I. M. (2003). Patterns of dictionary use in non-domain-specific translation. V F. Alves (ur.), Triangulating Translation (str. 123–136). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Publishing: John Benjamins Publishing. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.45.11liv

Logar Berginc, N. (2009). Slovenski splošni in terminološki slovarji: za koga? V M. Stabej (ur.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Obdobja 28 (str. 225–231). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Logar Berginc, N., Grčar, M., Brakus, M., Erjavec, T., Arhar Holdt, Š., & Krek, S. (2020). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKres: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/233/333/5394

Mackintosh, K. (1998). An empirical study of dictionary use in L2-L1 transla¬tion. V B. T. S. Atkins (ur.), Using Dictionaries (str. 123–149). Tübingen: Niemeyer. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110929997.123

Magay, T., & Zigàny, J. (ur.). (1990). Papers from the Third International EURALEX Congress. Budapest: Akademiai Kiado.

Mikolič, V. (ur.). (2009). Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji. Koper: ZRS Koper, Založba Annales.

Mikolič, V. (2015). Slovarski uporabniki – ustvarjalci: ustvarjati v jeziku in z jezikom. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem in S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 182–195). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. doi: 10.4312/9789612379759 DOI: https://doi.org/10.4312/9789612379759

Mikolič Južnič, T. (2009). Vzporedni korpus – prevajalsko orodje in orodje za jezikoslovne analize. V V. Mikolič (ur.), Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji (str. 117–132). ZRS Koper: Založba Annales.

Müller-Spitzer, C., Koplenig, A., & Töpel, A. (2012). Online dictionary use: Key findings from an empirical research project. V S. Granger in M. Paquot (ur.), Electronic Lexicography (str. 425–457). Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199654864.003.0020

Müller-Spitzer, C. (ur.). (2014). Using Online Dictionaries. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110341287

Pisanski Peterlin, A. (2003). Uporaba novih tehnologij pri jezikovnem pouku. Jezik in slovstvo, 48(3–4), 103–112. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. Pridobljeno s https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ZUKI¬W49K/da6aa8c2-e33a-4fe5-8124-07274d7a8706/PDF

Pori, E., Čibej, J., Kosem, I., & Arhar Holdt, Š. (2020). The attitude of dictionary users towards automatically extracted collocation data: A user study. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 8(2), 168–201. doi: 10.4312/Slo2.0.2020.2.168-201 DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.2.168-201

Pori, E., Kosem, I., Čibej, J., & Arhar Holdt, Š. (2021). Evalvacija uporabniškega vmesnika Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine. V I. Kosem (ur.), Kolokacije v slovenščini (str. 235–268). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/318/465/6973

Roberts, R. P. (1992). Translation pedagogy: strategies for improving dictionary use. TTR: Traduction, Terminologie et Redaction, 5(1), 49–76. DOI: https://doi.org/10.7202/037106ar

Roberts, R. P. (1997). Using dictionaries efficiently. 38th Annual Conference of the American Translators Association, San Francisco, California (str. 283–296).

Rozman, T. (2004). Upoštevanje ciljnih uporabnikov pri izdelavi enojezičnega slovarja za tujce. Jezik in slovstvo, 49(3/4), 63–75. Pridobljeno s http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-J53E16B1/fa0dd317-179a-4743-ad15-6e56fd00c4cf/PDF

Sánchez Ramos, M. M. (2005). Research on Dictionary Use by Trainee Translators. Translation Journal, 9(2). Pridobljeno s https://translationjournal.net/journal/32dictuse.htm

Stabej, M. (2009). Slovarji in govorci: kot pes in mačka? Jezik in slovstvo, 54(3/4), 115–138. Pridobljeno s https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Marko-Stabej.pdf

Starren, P. in Thelen, M. (1990). General dictionaries and students of translation: A report on the use of dictionaries in the translation process. V T. Magay in J. Zigàny (ur.), Papers from the Third International EURALEX Congress (str. 447–458). Budapest: Akademiai Kiado.

Šorli, M. (2018). Uporabnik jezikovnih virov in orodij kot objekt ali subjekt jezikovne politike? – področje prevajanja in tolmačenja. Slavia Centralis, 11(2), 233–250. Pridobljeno s https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC¬-042353EB/f7387c8e-6882-4233-a62c-66ca01a6c016/PDF

Šorli, M., & Ledinek, N. (2017). Language policy in Slovenia: language users’ needs with a special focus on lexicography and translation tools. V I. Kosem, C. Tiberius, M. Jakubíček, J. Kallas, S. Krek in V. Baisa (ur.), Proceedings of eLex 2017: Lexicography from Scratch, 19–21 September 2017, Leiden, Netherlands (str. 377–394). Pridobljeno s https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/paper23.pdf

Tarp, S. (2009). Reflections on Lexicographical User Research. Lexikos, 19(1), 275–296. DOI: https://doi.org/10.4314/lex.v19i1.49131

Varantola, K. (1998). Translators and their use of dictionaries. V B. T. S. Atkins (ur.), Using Dictionaries (str. 179–192). Tübingen: Niemeyer. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110929997.179

Vintar, Š. (1999). Računalniške tehnologije za prevajanje. Uporabna informatika, 7(1), 17–24.

Published

21.12.2022

How to Cite

Hirci, N., & Grad, M. A. (2022). The use of language resources and the Collocations Dictionary of Modern Slovene among students of translation. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 10(1), 23–64. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.1.23-64

Issue

Section

Articles