Identifikacija metafore in metonimije v jezikovnih korpusih

Poskus kategorizacije označenih metonimičnih prenosov v korpusu g-KOMET

Avtorji

  • Špela Antloga Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.1.91-117

Ključne besede:

konceptualna metafora, konceptualna metonimija, metonimični vzorec, označevanje korpusa, govorjeni jezik

Povzetek

Z jezikom nismo vedno zmožni neposredno ubesediti vsega, kar mislimo, zato za razlago pojavnosti uporabljamo različne jezikovno-kognitivne postopke, med drugim metafore in metonimije. Prepoznavanje vrednosti in razširjenosti metaforičnih in metonimičnih izrazov v jeziku je v zadnjih dvajsetih letih vodilo k povečanemu zanimanju za sistematično identifikacijo in luščenje tovrstnih figurativnih izrazov v korpusih posameznih jezikov. Izraze, pri katerih potekajo konceptualne preslikave, ki sodelujejo pri metaforičnih in metonimičnih procesih, je namreč težko izluščiti iz korpusa, ki niso posebej označeni za namene raziskovanja figurativnega jezika. V članku opredelim razumevanje konceptualne metafore in konceptualne metonimije, predstavim najpogostejše metode luščenja metaforičnih in metonimičnih izrazov iz jezikovnih korpusov ter na primeru korpusa g-KOMET, ki je ročno označen za metaforične izraze in metonimične prenose, ponazarjam poskus sistematizacije nekaterih najbolj prisotnih metonimičnih prenosov v slovenskem govorjenem jeziku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Antloga, Š. (2020a). Korpus metafor KOMET 1.0. Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1293

Antloga, Š. (2020b). Korpus metafor KOMET 1.0. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, 24.–25. september 2020 (str. 176–170). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Antloga, Š. (2020c). Vloga metafor in metaforičnih izrazov v medijskem diskurzu: analiza konceptualizacije boja. V J. Vogel (ur.), Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo (str. 27–34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.39.27-34

Antloga, Š., & Donaj, G. (2022). Korpus g-KOMET. Slovenian language resource repository, CLARIN.SI. http://hdl.handle.net/11356/1490

Apresjan, J. (1974). Regular polysemy. Linguistics: An inderdisciplinary journal of the language sciences, 12(142), 5–32. DOI: https://doi.org/10.1515/ling.1974.12.142.5

Babarczy, A., & Bencze, I. (2010). The automatic identification of conceptual metaphors in Hungarian texts: A corpus-based analysis. V LREC 2010 Workshop on Methods for the Automatic Acquisition of Language Resources: Proceedings (str. 31–36).

Badryzlova, Y., & Lyashevskaya, O. (2017). Metaphor Shifts in Constructions: the Russian Metaphor Corpus. V Computational construction grammar and natural language understanding: Papers from the 2017 AAAI Spring Symposium. The AAAI Press.

Barcelona, A. (2001). On the plausibility of claiming a metonymic motivation for conceptual metaphor. V A. Barcelona (ur.), Metaphor and metonymy at the crossroads: cognitive approaches (str. 31–58). Berlin in New York: Mouton de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110894677.31

Będkowska-Kopczyk, A. (2004). Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenščini. Ljubljana: Študentska založba.

Będkowska-Kopczyk, A. (2016). Začutiti in občutiti: kognitivna analiza pomensko-skladenjskih lastnosti dveh predponskih tvorjenk iz glagola čutiti. V E. Kržišnik in M. Hladnik (ur.), Toporišičeva obdobja (str. 41–48). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Bernjak, E., & Fabčič, M. (2018). Metonimija kot konceptualni in jezikovni pomen. Anali PAZU HD 4/(1–2), 11–23. DOI: https://doi.org/10.18690/analipazuhd.4.1-2.11-23.2018

Bogetić, K. (2019). Linguistic metaphor identification in Serbian. V S. Nacey in T. Krennmayr (ur.), MIPVU in Multiple Languages (str. 203–226). Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/celcr.22.10bog

Brank, J. (2019). Q-CAT Corpus Annotation Tool. Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1262

Bratož, S. (2010). Metafore našega časa. Koper: Fakulteta za management.

Croft, W., & Cruise, A. D. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511803864

Despot, K., Tonković, M., Brdar, M., Perak, B, Ostroški Anić, A., Nahod, B., & Pandžić, I. (2019). MetaNet.HR: Croatian Metaphor Repository. V M. Bolognesi, M. Brdar in K. Š. Despot (ur.), Metaphor and Metonymy in the Digital Age. Theory and Methods for Building Repositories of Figurative Language (str. 123–146). Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/milcc.8.06des

Feyaerts, K. (2012). Refining the Inheritance Hypothesis: Interaction between metaphoric and metonymic hierarchies. V A. Barcelona (ur.), Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective (str. 59–78). Berlin: De Gruyter Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110894677.59

Gibbs, R. W. (1999). Researching Metaphor. V L. Cameron in G. Low (ur.), Researching and applying metaphor (str. 29–47). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524704.005

Gibbs, R. W., & Colston, H. L. (2012). Interpreting figurative meaning. New York: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139168779

Goatly, A. (1997). The Language of Metaphors. London in New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203210000

Goossens, L. (1990). Metaphtonymy: the interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action, Cognitive Linguisitcs, 1(3), 323–342. DOI: https://doi.org/10.1515/cogl.1990.1.3.323

Gries, S., & Stefanowitsch, S. (2004). Extending collostructional analysis: A corpus-based perspective on 'alternations'. International Journal of Corpus Linguistics, 9/1, 97–129. DOI: https://doi.org/10.1075/ijcl.9.1.06gri

Hanks, P. (2004). The syntamatics of metaphor and idiom. International Journal of Lexicography 17(3), 245–274. DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/17.3.245

Hilpert, M. (2006). Keeping and eye on the data: Metonymies and their patterns. V A. Stefanowitsch in S. Gries (ur.), Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy (str. 123–152). Berlin: De Gruyter Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110199895.123

Jakobson, R. (1956). The Metaphoric and Metonymic Poles. V R. Driven in R. Pörings (ur.), Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast (str. 41–47). Berlin/New York: Mouton de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110219197.1.41

Koller, V. (2006). Of critical importance: Using electronic text corpora to study metaphor in business media discourse. V A. Stefanowitsch in S. Gries (ur.), Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy (str. 237–266). Berlin: De Gruyter Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110199895.237

Kövecses, Z. (2002). Metaphor: A practical Introduction. Oxford/New York: Oxford University Press.

Kržišnik, E. (1994). Slovenski glagolski frazemi. Doktorska disertacija. Ljubljana.

Kržišnik, E., & Smolić, M. (1999). Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj. V E. Kržišnik (ur.), 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (str. 61–80). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete.

Kržišnik, E., & Smolić, M. (2000): »Slike« časa v slovenskem jeziku. V I. Orel (ur.), 36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (str. 7–19). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete.

Kržišnik, E. (2007): »Metafore«, v katerih govorimo v slovenščini frazeološko – konceptualnometaforična analiza frazemov govorjenja. V E. Kržišnik in W. Eismann (ur.), Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah (str. 183–205). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko.

Lakoff, G. (1987). Cognitive models and prototype theory. V U. Neisser (ur.), Concepts and conceptual development: Ecological and intellectual factors in categorization (str. 63–100). Cambridge University Press.

Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. V A. Ortony (ur.), Metaphor and thought (str. 202–251). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139173865.013

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. University of Chicago Press.

Lakoff, G., & Turner, M. (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. The University of Chicago Press. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226470986.001.0001

Langacker, R. (1990). Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin, New York: De Gruyter Mouton.

Littlemore, J. (2020). Metaphors in the Mind: Sources of Variation in Embodied Metaphor. Cambridge: Cambridge University Press DOI: https://doi.org/10.1017/9781108241441

Lu, X., & Pin Yun Wang, B. (2017). Towards a metaphor-annotated corpus of Mandarin Chinese. Language Resources and Evaluation, 51(3), 663–694. DOI: https://doi.org/10.1007/s10579-017-9392-9

Panther, K-U., & Radden, G. (1999). The potentiality for actuality metonymy in English and Hungarian V K. U. Panther in G. Radden (ur.), Metonymy in Language and Thought (str. 333–357). Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/hcp.4.19pan

Pavlas, D., Vrabeľ, O., & Kozmér, J. (2018). Applying MIPVU Metaphor Identification Procedure on Czech. V S. Kübler in H. Zinsmeister (ur.), Proceedings of the Workshop on Annotation in Digital Humanities co-located with ESSLLI 2018 (str. 41–46). Sofia, Bulgaria.

Philips, G. (2012). Locating metaphor candidates in specialized corpora using raw frequency and keyword lists. V F. MacArthur, J. Oncins-Martínez, M. Sánchez-García in A. PiquerPíriz (ur.), Metaphor in use: context, culture, and communication (str. 85–106). Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/hcp.38.08phi

Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1–39. DOI: https://doi.org/10.1080/10926480709336752

Radden, G., & Kövecses, Z. (1999). Toward a theory of metonymy. V K.-U. Panther in G. Radden (ur.), Metonymy in language and thought (str. 17–60). Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/hcp.4.03rad

Rosiński, M., & Marhula, J. (2015). MIPVU in Polish: On Translating the Method. RaAM Seminar 2015.

Ruiz de Mendoza, F., & Galera, A. (2014). Cognitive modeling. A Linguistic Perspective. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/hcp.45

Semino, E., & Masci, M. (1996). Politics is football: metaphor in the discourse of Silvio Berlusconi in Italy. Discourse and Society, 7(2), 243–269. DOI: https://doi.org/10.1177/0957926596007002005

Semino, E. (2017). Corpus linguistics and metaphor. V Dancygier, B. (ur.), The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics (str. 463–476). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316339732.029

Skorczynska, H., & Ahrens, K. (2015). A corpus-based study of metaphor signaling variation in three genres. Text & Talk. An Interdisciplinary Journal of Language Discourse Communication Studies, 35(3), 359–381. DOI: https://doi.org/10.1515/text-2015-0007

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Dostopno prek www.fran.si

Snoj, J. (2010). Metafora v leksikalnem sistemu. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612542191

Stallar, D. (1993). Two Kinds Of Metonymy. V 31st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (str. 87–94). Association for Computational Linguistics: Columbus, Ohio. DOI: https://doi.org/10.3115/981574.981586

Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, B. J., Kall, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor identification. From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/celcr.14

Stefanowitsch, A. (2006). Corpus-based approaches to metaphor and metonymy. V A. Stefanowitsch in S. T. Gries (ur.), Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy (str. 1–17). Berlin: De Gruyter Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110199895.1

Tummers, J., Heylen, K. in Geeraerts, D. (2005). Usage-based approaches in Cognitive Linguistics: A technical state of the art. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 1(2), 225–261. DOI: https://doi.org/10.1515/cllt.2005.1.2.225

Urbonaitė, J. (2016). Metaphor identification procedure MIPVU: an attempt to apply it to Lithuanian. Taikomoji kalbotyra [Applied Linguistics], 7, 1–25. DOI: https://doi.org/10.15388/TK.2015.17497

Verdonik, D. (2015). Govorjeni proti pisnemu ali katera leksika je »tipično govorjena«. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem, S. Krek, M. Bratanić, W. Brownie in V. Cvrček (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 392–405). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Vidovič Muha, A. (2000). Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.

Warren, B. (2002). An alternative account of the interpretation of referential metonymy and metaphor. V R. Dirven, & R. Pörings (ur.), Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast (str. 113–133). Berlin: De Gruyter Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110219197.1.113

Wasow, T., & Arnold, J. (2005). Intuitions in linguistic argumentation. Lingua, 115, 1481–1496. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lingua.2004.07.001

Zwitter Vitez, A., Zemljarič Miklavčič, J., Stabej, M., & Krek, S. (2009). Načela transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem govornem korpusu slovenščine. V M. Stabej (ur.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (str. 437–442). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Zwitter Vitez, A., Zemljarič Miklavčič, J., Krek, S., Stabej, M., & Erjavec, T. (2021). Spoken corpus Gos 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1438.

Prenosi

Objavljeno

12. 09. 2023

Številka

Rubrika

Članki – Sklop 1: Korpusnojezikoslovne raziskave

Kako citirati

Antloga, Špela. (2023). Identifikacija metafore in metonimije v jezikovnih korpusih: Poskus kategorizacije označenih metonimičnih prenosov v korpusu g-KOMET. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 11(1), 91-117. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.1.91-117

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)