Negativno zaznamovano besedišče v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine 2.0

Avtorji

  • Špela Arhar Holdt Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Iztok Kosem Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Institut Jožef Stefan, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Eva Pori Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Vojko Gorjanc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Simon Krek Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Polona Gantar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.1.8-32

Ključne besede:

slovar sopomenk, odzivni slovar, slovarske oznake, sporočanjski namen, uporabniška skupnost

Povzetek

V prispevku predstavljamo rešitve za prepoznavanje in označevanje zaznamovanega besedišča v okviru koncepta odzivnega Slovarja sopomenk sodobne slovenščine. Ker gre za prvi tovrstni projekt, so pripravljene rešitve v veliki meri inovativne, umeščene pa v okvir problematike avtomatske strojne izdelave slovarja, njegove odprtosti in vključenosti uporabniške skupnosti. Prispevek prikazuje postopek prepoznavanja sovražnega in grobega besedišča ter pripis oznak, opozorilnih ikon in daljših pojasnil. Ukvarjamo se tako s tehničnimi kot vsebinskimi vprašanji označevanja. Vsebinsko oznake temeljijo na sporočanjskem namenu in učinku, pri čemer je njihovo bistvo informacija o možnih posledicah rabe, pri tehničnih rešitvah pa veliko pozornost posvečamo digitalnemu mediju in vizualizaciji rešitev v njem. Ker je odzivnost eden ključnih konceptov slovarja, se pri rešitvah glede označevanja zavedamo pomembnosti sodelovanja z uporabniško skupnostjo, zato tudi pri dodajanju oznak predlagamo rešitve za sodelovanje s skupnostjo. Izhodiščni konferenčni prispevek je bil razširjen v vseh poglavjih, dodano pa je povsem novo poglavje o obdelavi večpomenskih iztočnic, njihovi pomenski členitvi in pomenskem opisovanju z zgledi pomenov z negativno zaznamovanostjo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhar Holdt, Š. (2020). How Users Responded to a Responsive Dictionary: The Case of the Thesaurus of Modern Slovene. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46(2), 465–482. doi: 10.31724/rihjj.46.2.1 DOI: https://doi.org/10.31724/rihjj.46.2.1

Arhar Holdt, Š., Gantar, P., Kosem, I., Pori, E., Logar, N., Gorjanc, V., & Krek, S. (2022). Sovražno in grobo besedišče v odzivnem Slovarju sopomenk sodobne slovenščine. V D. Fišer & T. Erjavec (ur.), Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, 1. izdaja (str. 10–16), Ljubljana, Slovenija. Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek https://nl.ijs.si/jtdh22/pdf/JTDH2022_Proceedings.pdf

Arhar Holdt, Š., Čibej, J., Dobrovoljc, K., Gantar, A., Gorjanc, V., Klemenc, B., Kosem, I., Krek, S., Laskowski, C., & Robnik Šikonja, M. (2018). Thesaurus of Modern Slovene: By the Community for the Community. V J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem & S. Krek (ur.), Proceedings of the 18th Euralex International Congress: Lexicography in Global Contexts (str. 401–410). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dostopno prek https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1

Fišer, D., Erjavec, T., & Ljubešić, N. (2016). JANES v0.4: korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin. Računalniško posredovana komunikacija, 4(2), 67–99. Dostopno prek https://journals.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/7003/6694 DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2016.2.67-99

Gantar, P. (2015). Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dostopno prek https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/62/138/2602-1?inline=1

Gorjanc, V. (2005). Neposredno in posredno žaljiv govor v jezikovnih priročnikih: diskurz slovarjev slovenskega jezika. Družboslovne razprave, 21(48), 197–209.

Gorjanc, V. (2017). Nije rečnik za seljaka. Biblioteka XX vek, Beograd.

Hughes, G. (2009). Political Correctness: A History of Semantics and Culture. 1st edition. Wiley-Blackwell, MA. DOI: https://doi.org/10.1002/9781444314960

Kalin Golob, M., & Gantar, P. (2015). Stilistika in enojezični slovar: Označevanje jezikovne variantnosti. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem & S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve (str. 446–465). Dostopno prek https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/download/15/47/530-1?inline=1

Kern, B. (2015). Politična korektnost v slovaropisju. V D. Zuljan Kumar & H. Dobrovoljc (ur.), Zbornik prispevkov s simpozija 2013 (str. 144–154). Nova Gorica: Založba Univerze.

Kosem, I. (2015). Oznake: Vrednotenjski pomen in pragmatična funkcija v slovarju. Slovarska baza in slovar. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem & S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve (str. 482–494). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kosem, I., Čeh Bálint, J., Gorjanc, V., Kolláth, A., Kovács, A., Krek, S., Novak-Lukanovič, S., & Rudaš, J. (2018a). Osnutek koncepta novega velikega slovensko-madžarskega slovarja. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Dostopno prek https://www.cjvt.si/komass/wp-content/uploads/sites/17/2020/08/Osnutek-koncepta-VSMS-v1-1.pdf

Kosem, I., Krek, S., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., & Laskowski, C. (2018b). Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. V D. Fišer & A. Pančur (ur.), Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dostopno prek http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Kosem-et-al_Kolokacijski-slovar-sodobne-slovenscine.pdf

Krek, S., Laskowski, C., & Robnik Šikonja, M. (2017). From translation equivalents to synonyms: creation of a Slovene thesaurus using word co-occurrence network analysis. V I. Kosem idr. (ur.), Proceedings of eLex 2017: Lexicography from Scratch (str. 93–109), Leiden, Netherlands. Dostopno prek https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/paper05.pdf

Krek, S., Laskowski, C., Robnik Šikonja, M., Kosem, I., Arhar Holdt, Š., Gantar, P., Čibej, J., Gorjanc, V., Klemenc, B., & Dobrovoljc, K. (2018). Thesaurus of Modern Slovene 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1166

Logar, N., Perger, N., Gorjanc, V., Kalin Golob, M., Kogovšek Šalamon, N., & Kosem, I. (2020). Raba slovarjev v slovenski sodni praksi. Teorija in praksa, 57, 89–108. Dostopno prek: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_pos_2020_logar_idr.pdf?sfvrsn=0

Moon, R. (2014). Meanings, Ideologies, and Learners’ Dictionaries. V A. Abel idr. (ur.), Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus (str. 85–105), Bolzano/Bozen. Institute for Specialised Communication and Multilingualism. Dostopno prek https://euralex.org/elx_proceedings/Euralex2014/euralex_2014_004_p_85.pdf

Motl, A., & Bajt, V. (2016). Sovražni govor v Republiki Sloveniji: Pregled stanja. Mirovni inštitut, Ljubljana. Dostopno prek https://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F2YZP2RB/c117f4c6-8fe9-437d-8c64-5b7987a856b6/PDF

Petković, B., & Kogovšek Šalamon, N. (2007). O diskriminaciji: Priročnik za novinarje in novinarke. Ljubljana: Mirovni inštitut. Dostopno prek https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2014/08/Prirocnik-o-diskriminaciji-final-all.pdf

Rebolj, D. (2008). Uporabnejša opredelitev politične korektnosti. V S. Autor & R. Kuhar (ur.), Politična (ne)korektnost (str. 4–15). Ljubljana: Mirovni inštitut. Dostopno prek https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2014/08/nestrpnost-6.pdf

Sakwa, N. (2011). Problems of Usage Labelling in English Lexicography. Lexikos, 21, 305–315. Dostopno prek https://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/47 DOI: https://doi.org/10.5788/21-1-47

SSKJ. (2014). Slovar slovenskega knjižnega jezika: Uvod. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostopno prek https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

Šorli, M. (2014). Pragmatic Meaning in Lexicographical Description: Semantic Prosody on the Go. V A. Abel, C. Vettori & N. Ralli (ur.), Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus (str. 477–491), Bolzano/Bozen. Institute for Specialised Communication and Multilingualism.

Šorli, M. (2015). Vrednotenjski pomen in pragmatična funkcija v slovarju. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem & S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve (str. 466–480). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Vidovič Muha, A. (2013). Moč in nemoč knjižnega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Prenosi

Objavljeno

12. 09. 2023

Številka

Rubrika

Članki – Sklop 1: Korpusnojezikoslovne raziskave

Kako citirati

Arhar Holdt, Špela, Kosem, I., Pori, E., Gorjanc, V., Krek, S., & Gantar, P. (2023). Negativno zaznamovano besedišče v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine 2.0. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 11(1), 8-32. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.1.8-32

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>