Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah

Avtorji

  • Maja Bitenc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.2.29-58

Ključne besede:

variantnost govorjene slovenščine, cerkljansko narečje, profili govorcev, samosnemanje, sociolingvistični intervjuji, jezikovna stališča

Povzetek

Članek predstavlja prvo variantnostno študijo na slovenskem gradivu in se osredotoča na avtentično jezikovno rabo govorcev z Idrijskega, ki se šolajo oz. delajo v Ljubljani. Gre za dnevno ali tedensko geografsko mobilne govorce, ki v prvotnem okolju vsaj v neformalnih govornih položajih pretežno govorijo lastno narečje, v osrednjeslovenskem prostoru pa v komunikaciji z govorci drugih varietet uporabljajo različne strategije govornega obnašanja. V ospredju je predstavitev mlajših informantov, dijakinje in dijaka.

Metodološko se kvantitativna analiza petih fonoloških variabel povezuje s kvalitativnimi podatki iz sociolingvističnih intervjujev. Raziskovalni korpus za variantnostno študijo sestavlja izbor izsekov iz celotnega nabora posnetkov glede na kraj, sogovorce in temo pogovora, analiza se osredotoča na tri samoglasniške in dve soglasniški variabli. Kvalitativni podatki iz sociolingvističnih intervjujev vključujejo osebno zgodovino posameznikov, njihovo samooceno govornega obnašanja, izkušnje z jezikovno rabo, ozaveščenost jezikovnega (ne)prilagajanja, jezikovna stališča ter razumevanje povezave med jezikom in identiteto.

Informanti uporabljajo različne strategije govornega obnašanja, tako da lahko opredelimo različne tipe oz. profile govorcev: kodne preklopljevalce, narečne govorce in kodne mešalce. Na kontinuumu med narečjem in standardnim jezikom se kaže več vmesnih jezikovnih varietet, ki se ne ujemajo z v slovenskem jezikoslovju pogosto pretirano shematizirano dihotomijo med knjižnim jezikom in tradicionalnimi narečji. Pri posameznih analiziranih variablah je mogoče opaziti različne tendence. Potrjuje se relevantnost različnih družbenih in socialnopsiholoških dejavnikov pri pojasnjevanju posameznikovega govornega obnašanja, kompleksnosti jezikovnih izbir in medosebne komunikacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ash, S. (2008). Social Class. In J. K. Chambers, P. Trudgill & N. Schilling-Estes (Eds.), The Handbook of Language Variation and Change (pp. 402–422). Malden, Oxford: Blackwell Publishing.

Auer, P. (1998). Dialect Levelling and the Standard Varieties in Europe. Folia Linguistica, 32(1–2), 1–9.

Auer, P., & Hinskens, F. (2005). The role of interpersonal accommodation in a theory of language change. In P. Auer, F. Hinskens & P. Kerswill (Eds.), Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages (pp. 335–357). Cambridge, New Yourk: Cambridge University Press.

Auer, P., Hinskens, F., & Kerswill, P. (Eds.). (2005). Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Auer, P., & Schmidt, J. E. (Eds.). (2010). Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation: Theories and Methods. Berlin: De Gruyter Mouton.

Besch, W. (Ed.). (1981). Sprachverhalten in ländlichen Gemeinden: Ansätze zur Theorie und Methode: Forschungsbericht Erp-Projekt 1. Berlin: E. Schmidt.

Besch, W. (Ed.). (1983). Sprachverhalten in ländlichen Gemeinden: Dialekt und Standardsprache in Sprecherurteil: Forschungsbericht Erp-Projekt 2. Berlin: E. Schmidt.

Bitenc, M. (2013). Slovene, Between Purism and Plurilingualism. In F. X. Vila (Ed.), Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges (pp. 58–80). Bristol: Multilingual Matters.

Bitenc, M. (2014a). Stališča gimnazijcev do slovenskih jezikovnih zvrsti: Raziskava s tehniko prikritih dvojic. Annales: Anali za istrske in mediteranske študije: Series historia et sociologia, 24(2), 307–318.

Bitenc, M. (2014b). Tehnika prikritih dvojic: Primerjava in kritično ovrednotenje dveh poskusov. Annales: Anali za istrske in mediteranske študije: Series historia et sociologia, 24(2), 319–330.

Bitenc, M., & Kenda-Jež, K. (2015). Language variation in Slovene: A case study of two geographically mobile speakers. In E. Torgersen, S. Hårstad, B. Mæhlum & U. Røyneland (Eds.), Language Variation – European Perspectives V (pp. 31–42). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Bitenc, M. (2016a). Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah: Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Bitenc, M. (2016b). Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Chambers, J. K. (2003). Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and Its Social Significance. Malden, Oxford: Blackwell.

Edwards, J. (2009). Language and Identity. New York: Cambridge University Press.

Fasold, R. (1996). The Sociolinguistic of Language: Introduction to Sociolinguistics II. Oxford, Cambridge: Blackwell.

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, D., & Zupančič, J. (2001). Nacionalni atlas Slovenije. Ljubljana: Rokus.

Gardner-Chloros, P. (2009). Code-switching. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Greenberg, M. L. (Ed.). (1997). The Sociolinguistics of Slovene. International Journal of the Sociology of Language, 124. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Guzej, J. (1989). Vpliv migracij na jezik in govor posameznika. Jezik in slovstvo, 35(3), 52–57.

Jurgec, P. (2011). Slovenščina ima 9 samoglasnikov. Slavistična revija, 59(3), 243–268.

Kenda-Jež, K. (1999). Med narečjem in knjižnim jezikom. In Z. Zorko & M. Koletnik (Eds.), Logarjev zbornik (pp. 304–315). Maribor: Slavistično društvo.

Kenda-Jež, K. (2002). Cerkljansko narečje: Teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovja. Unpublished doctoral thesis. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kenda-Jež, K. (2004). Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. In E. Kržišnik (Ed.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: Členitev jezikovne resničnosti (pp. 263–276). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kleindienst, L. (1995). Bam knapa vzėla, bam zmėraj vesėla: Idrijske anekdote in smešnice. Ljubljana: Kmečki glas.

Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Labov, W. (2004). Quantitative Analysis of Linguistic Variation. In U. Ammon, N. Dittmar, K. Mattheier & P. Trudgill (Eds.), Sociolinguistics / Soziolinguistik 1 (pp. 6–21). Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Le Page, R., & Tabouret-Keller, A. (1985). Acts of identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Lundberg, G. H. (2014). Dialect Leveling and Local Identity in Slovenia. In J. Witkoś & S. Jaworski (Eds.), New Insights into Slavic Linguistics (pp. 241–252). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Mæhlum, B. (1986). Språklige variasjonsmønstre hos innflyttere i Oslo. Oslo: Novus.

Mæhlum, B. (2000). Strategies of Neutrality in the Arctic. In K. Mattheier (Ed.), Dialect and Migration in a Changing Europe (pp. 99–108). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Mæhlum, B. (2010). Language and social spaces. In P. Auer & J. E. Schmidt (Eds.), Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation 1: Theories and Methods (pp. 18–32). Berlin, New York: De Gruyter Mouton.

Mattheier, K. J. (Ed.). (2000). Dialect and Migration in a Changing Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Brussels, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Milroy, L. (2002). Introduction: Mobility, contact and language change – Working with contemporary speech communities. Journal of Sociolinguistics, 6(1), 3–15.

Monka, M. (2013). Sted og sprogforandring. En undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid hos mobile og bofaste informanter fra Odder, Vinderup og Tinglev. Unpublished doctoral thesis. Copenhagen: University of Copenhagen.

Nećak Lük, A. (1998). Jezik v etničnih študijah: Nekaj raziskovalnih pristopov in izsledkov iz slovenske izkušnje. In I. Štrukelj (Ed.), Jezik za danes in jutri (pp. 77–90). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, Inštitut za narodnostna vprašanja.

Niebaum, H., & Macha, J. (2014). Einführung in die Dialektologie des Deutschen: 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH.

Pogorelec, B. (1984). K vprašanju bilingvizma in diglosije iz slovenske izkušnje. In A. Nećak-Lük & I. Štrukelj (Eds.), Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti (pp. 67–73). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije.

Pogorelec, B. (1998). Jezikovno načrtovanje govornega jezika pri Slovencih: Teorija, praksa in odprti problemi slovenskega zbornega jezika. In I. Štrukelj (Ed.), Jezik za danes in jutri (pp. 56–64). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, Inštitut za narodnostna vprašanja.

Rigler, J. (1970–1978). Akcentske variante I–III. Slavistična revija, 18(1–2), 5–15; 19(1), 1–12; 26(4), 365–374.

Rigler, J. (1981). Cerkno (OLA 6). In P. Ivić (Ed.), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom (pp. 67–78). Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Sankoff, D., & Laberge, S. (1978). The linguistic market and the statistical explanation of variability. In D. Sankoff (Ed.), Linguistic Variation: Models and Methods (pp. 239–250). New York: Academic Press.

Schmidt, J. E., & Herrgen, J. (Eds.). (2011). Sprachdynamik: Eine Einführung in die moderne Regionalsprachenforschung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Scotton, C. M. (1976). Strategies of Neutrality: Language Choice in Uncertain Situations. Language, 52(4), 919–941.

Skalin, N. (2002). Idrijski govor kot podnarečje cerkljanskega narečja? Unpublished graduation thesis, Filozofska fakulteta, Ljubljana.

Skubic, A. E. (2005). Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba.

Smole, V. (2004). Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes. In E. Kržišnik (Ed.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: Členitev jezikovne resničnosti, (pp. 321–330). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Smolej, M. (2012). Besedilne vrste v spontanem govoru. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Srebot Rejec, T. (1988). Word Accent and Vowel Duration in Standard Slovene: An Acoustic and Linguistic Investigation. München: Verlag O. Sagner.

Stabej, M. (2010). V družbi z jezikom. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Škofic-Guzej, J. (1994). O oblikovanju slovenskega pogovarjalnega jezika. Slavistična revija, 42(4), 571–578.

Škofic, J. (Ed.). 2011. Slovenski lingvistični atlas 1: Človek (telo, bolezni, družina). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Škofic, J., Gostenčnik, J., Kumin Horvat, et. al. (2016). Slovenski lingvistični atlas 2: Kmetija. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Tagliamonte, S. A. (2006). Analyzing Sociolinguistic Variation. Cambridge: Cambridge University Press.

Tagliamonte, S. A. (2012). Variationist Sociolinguistics: Change, Observation, Interpretation. Chichester: Wiley-Blackwell.

Toporišič, J. (2000). Slovenska slovnica: Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Verdonik, D. (2007). Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru: Diskurzni označevalci in popravljanja. Maribor: Slavistično društvo.

Verdonik, D., & Zwitter Vitez, A. (2011). Slovenski govorni korpus GOS. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Wilson, J. (2010). Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wodak, R., Johnstone, B., & Kerswill, P. (Eds.). (2011). The SAGE Handbook of Sociolinguistics. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications.

Zemljak Jontes, M., & Pulko, S. (2019). Odnos do rabe socialnih zvrsti med mladimi. In H. Tivadar (Ed.), Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest (pp. 247–254). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Objavljeno

22. 12. 2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Bitenc, M. (2023). Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 11(2), 29-58. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.2.29-58

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)