Terminologija odnosov z javnostmi: korpus — luščenje — terminološka podatkovna zbirka

Avtorji

  • Nataša Logar Berginc Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Špela Vintar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Špela Arhar Holdt Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.2.113-138

Ključne besede:

korpus KoRP, projekt TERMIS, luščilnik LUIZ, luščenje terminov

Povzetek

V prispevku prikazujemo analizo luščenja eno- in večbesednih terminoloških kandidatov, ki smo ga izvedli za potrebe priprave terminološke podatkovne zbirke odnosov z javnostmi na podlagi korpusa KoRP z luščilnikom LUIZ. Podrobneje se posvečamo dvojemu: (a) izluščenim enobesednim samostalniškim terminološkim kandidatom, katerih seznam primerjamo s pogostostnim seznamom samostalnikov v korpusu KoRP in vrednotimo glede na terminološkost, kot sta jo prepoznala dva področna strokovnjaka, ter (b) izluščenim večbesednim nizom z glagolskim in samostalniškim jedrom. Nadgrajeno metodo luščenja in izboljšan prikaz rezultatov smo dopolnili še z analizo priklica. Potrdili oz. ugotovili smo, da je v primerjavi s pogostostnim seznamom terminološki potencial enot v zgornjem delu seznama izluščenih samostalnikov večji, da imajo izluščeni glagolski besedni nizi predvsem kolokacijsko vrednost, ne pa tudi terminološke, in da so najbolj terminološko produktivni vzorci luščenja samostalniških zvez z naslednjo zgradbo: [pridevnik + samostalnik], [pridevnik + in + pridevnik + samostalnik] ter [pridevnik + pridevnik + samostalnik]. Analiza priklica je pokazala predvsem nizko stopnjo strinjanja med obema področnima strokovnjakoma, sicer pa je bil priklic razmeroma visok.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Logar Berginc, N., Vintar, Š., Arhar Holdt, Š. (2013): Terminologija odnosov z javnostmi: korpus — luščenje — terminološka podatkovna zbirka. Slovenščina 2.0, 1 (2): 113–138.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Kako citirati

Logar Berginc, N., Vintar, Špela, & Arhar Holdt, Špela. (2013). Terminologija odnosov z javnostmi: korpus — luščenje — terminološka podatkovna zbirka. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 1(2), 113-138. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.2.113-138

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>