Stability, variability and modified use of phraseological units in Slovene language and dictionaries

Authors

  • Eva Trivunović Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.2.71-99

Keywords:

phraseology, variants, modifications, innovations, corpus linguistics

Abstract

The paper analyses biblical phraseological units, their variants and modifications, especially phraseological innovations in the modern Slovene language. Although stability or invariability of form and meaning is traditionally considered as one of the fundamental characteristics of phraseological units, actual use is much more diverse and unstable than one would expect. Most phraseological units are realized in many different forms, variants and modifications, so much so that variability is nowadays better considered as their inherent property and not a mistake or rarity. This became particularly apparent with the growing use of corpora in phraseological research, which allowed for observing and analysing phraseological units in large amounts of texts. In addition to this gap between the theoretical stability of phraseological units and their diverse use in texts there are often also differences between fixed variants recorded in existing dictionaries and those present in corpora. This can be the result of the deficient lexicographic presentation of phraseological units or actual changes in the language which took place after the release of the dictionary. A large amount of diverse texts is needed for a more reliable distinction between fixed variants and non-fixed modifications. This is why the paper uses three very different corpora: Gigafida 2.0 (reference corpus of written standard Slovene), Janes (corpus of Slovene user-generated content) and slWaC (corpus of the Slovene web). Besides variants of phraseological units the second focus of this paper is non-fixed modifications with special attention on phraseological innovations and creative use of phraseological units. While the distinction between variants, noninnovative and innovative modifications appears clear in theory, the typology proved rigid in some cases. It is particularly difficult to draw the line between fixed variants and noninnovative modifications because of the so-called potential norm. All the examined phraseological units and innovations are most common in the Janes corpus, which supports the need for including diverse corpora in linguistic studies and not only relying on one large reference corpus.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Slovarski in drugi digitalni (korpusni) viri

BIBLIJA.net – Sveto pismo za vsakogar. Pridobljeno z www.biblija.net (26. 10. 2021)

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Pridobljeno z www.fran.si (9. 12. 2020)

Gigafida 2.0. Korpus pisne standardne slovenščine. Pridobljeno s https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=gfida20_dedup&struct_attr_stats=1 (9. 12. 2020)

Janes. Korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin. Pridobljeno s https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=Janes&struct_attr_stats=1 (9. 12. 2020)

Keber, J. Slovar slovenskih frazemov (2011/spletna različica: 2015). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Pridobljeno z www.fran.si (20. 4. 2020)

Meterc, M. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov 2020–. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Pridobljeno z www.fran.si (9. 12. 2020)

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja (2014/spletna različica: 2014). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Pridobljeno z www.fran.si (20. 4. 2020)

slWaC. Pridobljeno s https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=slWaC&struct_attr_stats=1 (9. 12. 2020)

*******

Drugo

Erjavec, T., & Ljubešić, N. (2014). The slWaC 2.0 Corpus of the Slovene Web. V T. Erjavec & J. Žganec Gros (ur.), Jezikovne tehnologije: Zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2014, Zvezek G: 50–55. Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

Fišer, D., Erjavec, T., & Ljubešić, N. (2016). JANES v0.4: Korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin. Slovenščina 2.0, 4(2), 67–99.

Fišer, D., Ljubešić, N., & Erjavec, T. (2020). The Janes project: language resources and tools for Slovene user generated content. Language resources and evaluation, 54(1), 223–246.

Galer, M. M. (2001). Biblične stalne zveze v slovenskem jeziku, diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Gantar, P. (2001). Slovenska frazeologija v dosedanjih slovarjih glede na aktualna slovaropisna načela. Jezikoslovni zapiski, 7(1–2), 207–223. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Gantar, P. (2003). Stalnost in spremenljivost frazema v slovarju. V S. Gajda & A. Vidovič Muha (ur.), Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa (Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji) (str. 209–223).

Gantar, P. (2006). Korpusni pristop v frazeologiji in slovarske aplikacije. V A. Vidovič Muha (ur.), Slovensko jezikoslovje danes (str. 151–163). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Gantar, P. (2007). Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Gantar, P. (2014). Moč in nemoč korpusnega pristopa k analizi pomenov. V I. Grahek & S. Bergoč (ur.), Novi slovar za 21. stoletje: e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo.

Geeraert, K., Newman, J., & Baayen, R. H. (2017). Understanding idiomatic variation. Proceedings of the 13th Workshop on Multiword Expressions (str. 80–90). Valencia: Association for Computational Linguistics.

Gliha Komac, N., Jakop, N., Ježovnik, J. Klemenčič, S., Krvina, D., Ledinek, N., Meterc, M., …, & Žele, A. (2016). Novi slovar slovenskega knjižnega jezika – predstavitev temeljnih konceptualnih izhodišč. V. F. Marušič, P. Mišmaš, & R. Žaucer (ur.), Zbornik prispevkov s simpozija 2015 (Škrabčevi dnevi 9) (str. 16–33). Nova Gorica.

Hanks, P., El Maroof, I., & Oakes, M. (2017). Flexibility of Multi-Word Expressions and Corpus Pattern Analysis. Multiword Expressions: Insights from a Multi-lingual Perspective. (PARSEME countries: Great Britain). 93–119.

Jakop, N. (2006). Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Jakop, N. (2014). Frazeologija v sodobnem slovarju slovenskega jezika. V I. Grahek & S. Bergoč (ur.), Novi slovar za 21. stoletje: e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo.

Jesenšek, V., & Ulčnik, N. (2014). Spletni frazeološko-paremiološki portal: redakcijska vprašanja ob slovenskem jezikovnem gradivu. V Jesenšek, V. & Babič, S. (ur.), Več glav več ve: frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Maribor: Oddelek za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Justin, M., Hirci, N., & Gantar, P. (2015). Rana ura, slovenskih fantov grob: analiza frazeoloških prenovitev v spletni slovenščini. V D. Fišer (ur.), Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana, 25. –27. november 2015 (str. 33–37). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Konicka, J. (2012). Prvi slovenski frazeološki slovar. Jezikoslovni zapiski, 18(2), 169–185.

Krek, S., Gantar, G., Arhar Holdt, Š., & Gorjanc, V. (2016). Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres. V T. Erjavec & D Fišer (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september–1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (str. 200–202). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Krek, S., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., Repar, A., & Ljubešić, N. (2019). Specifikacije izdelave korpusa Gigafida 2.0. Pridobljeno s https://www.cjvt.si/gigafida/wp-content/uploads/sites/10/2019/06/Gigafida2.0_specifikacije.pdf (20. 4. 2020)

Kržišnik, E. (1987). Prenovitev kot inovacijski postopek. Slava, I(1), 49–56.

Kržišnik, E. (1990). Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih delih. Slavistična revija, 38(4), 399–420.

Kržišnik, E. (1996). Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija, 44(2), 133–154.

Kržišnik, E. (2004). Poskusni zvezek slovenskega frazeološkega slovarja. Slavistična revija, 52(2), 199–208.

Kržišnik, E. (2006). Izraba semantične potence frazemov. V A. Vidovič Muha (ur.), Slovensko jezikoslovje danes (str. 259–279). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Kržišnik, E. (2018). Skladnja v frazeologiji med sistemom in rabo. Jezik in slovstvo, 63(2–3), 35–47.

Kržišnik, E., & Jakop, N. (2015). Konceptualna izhodišča za vključitev frazeologije v splošni enojezični slovar slovenskega jezika. V M. Smolej (ur.), Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (1. del) (str. 417–424). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Meterc, M. (2016). Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitve stavčnih frazemov. Slavistična revija, 64(2), 125–138.

Meterc, M. (2017). Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Meterc, M. (2019). Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni zapiski, 25(2), 33–45.

Moon, R. (1996). Data, Description and Idioms in Corpus Lexicography. Euralex 1996 Proceedings (str. 245–256).

Trivunović, E. (2019). Diahrono raziskovanje biblijskih in izbiblijskih frazemov. Jezikoslovni zapiski, 25(2), 47–61.

Trivunović, E. (2020). Variante in modifikacije (iz)biblijskih frazemov. V D. Fišer & T. Erjavec (ur.), Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, zbornik konference, 24.–25. september 2020, Ljubljana, Slovenija (str. 158–166). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Published

29.12.2021

How to Cite

Trivunović, E. (2021). Stability, variability and modified use of phraseological units in Slovene language and dictionaries. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 9(2), 71–99. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.2.71-99

Issue

Section

Articles