Učno E-okolje Slovenščina na dlani: izzivi in rešitve

Avtorji

  • Darinka Verdonik Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Simona Majhenič Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Špela Antloga Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Sandi Majninger Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Marko Ferme Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Kaja Dobrovoljc Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Simona Pulko Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Mira Krajnc Ivič Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.181-215

Ključne besede:

učenje slovenščine, računalniško podprto učenje jezika, e-učenje

Povzetek

Prispevek izhaja iz treh izzivov, ki jih zaznavamo pri pouku slovenščine v višjih razredih osnovnih šol in v srednjih šolah: kako odpraviti napake knjižne norme, ki vztrajajo v pisnih izdelkih učencev; kako izboljšati frazeološko kompetenco; kako izboljšati sporazumevalno jezikovno zmožnost. Ti izzivi so osrednja točka razvoja sodobnega učnega e-okolja Slovenščina na dlani, ki temelji na jezikovnih in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah ter prinaša podporo prožnim oblikam poučevanja, poučevanju na daljavo, lajša učiteljevo delo, omogoča pa tudi motiviranje učencev prek elementov igrifikacije. V prispevku predstavljamo zasnovo in izvedbo vsakega od štirih vsebinskih sklopov e-okolja: pravopis, slovnica, frazeologija in besedila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Davies, G. (2016). CALL (Computer assisted language learning). Centre for Languages, Linguistics & Area Studies. Pridobljeno s https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/61#ref6

Dobrovoljc, K., Krek, S., & Erjavec, T. (2015). Leksikon besednih oblik Sloleks in smernice njegovega razvoja. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem in S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 80–105). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Gansel, C., & Jürgens, F. (2007). Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung. 2. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Gomboc, M. (2019). Slovenščina. Po korakih do odličnega znanja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Grčar, M., Krek, S., & Dobrovoljc, K. (2012). Obeliks: statistični oblikoskladenjski označevalnik in lematizator za slovenski jezik. V Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije (str. 82–87). Pridobljeno s http://nl.ijs.si/isjt12/JezikovneTehnologije2012.pdf

Heinemann, W. (2000). Textsorte – Textmuster – Texttyp. V K. Brinker, G. Antos, W. Heinemann in S. F. Sager (ur.), Text- und Gesprächslinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, (zv. 16) (str. 507–523). Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Higgins, J., & Johns, T. (1984). Computers in Language Learning. London: Collins.

Holcar Brunauer, A., Bizjak, C., Cotič Pajntar, J. idr. (2019). Formativno spremljanje. Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Erjavec idr. (2010). The JOS Linguistically Tagged Corpus of Slovene. Proceedings of the Seventh Conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10) (str. 1806–1809). Pridobljeno s http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/index.html

Jesenšek, V., & Ulčnik, N. (2014). Spletni frazeološko-paremiološki portal: redakcijska vprašanja ob slovenskem jezikovnem gradivu. V V. Jesenšek in S. Babič (ur.), Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi (str. 276–292). Maribor: Oddelek za germanistiko, Filozofska Fakulteta Univerze v Mariboru, ZRC SAZU Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje.

Jesenšek, V. (2018). Zakaj in čemu frazeologija pri pouku materinščine. V N. Ulčnik (ur.), Slovenščina na dlani 1 (str. 21–24). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Pridobljeno s http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341 DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-164-3.4

Kacjan, B., & Jesenšek, V. (2010). Pregovori pri učenju in poučevanju (tujega) jezika. V N. Holc (ur.), Posodobitve pouka v gimnazijski praksi (str. 59–67). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Kosem, I., Stritar, M., Može, S., Zwitter Vitez, A., Arhar Holdt, Š., & Rozman, T. (2012). Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Krajnc Ivič, M. (2019). Frazeološke enote v horoskopih in malih oglasih – besedilnovrstni vidik. V Ž. Macan (ur.) Frazeologija, učenje i poučavanje (str. 171–184). Reka: Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet.

Krek, S., Dobrovoljc, K., Erjavec, T., Može, S., Ledinek, N., Holz, N., …, Zajc, A. (2019). Training corpus ssj500k 2.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI.

Križaj, M., & Bešter Turk, M. (2018). Jezikovni pouk: Čemu, kaj in kako? Priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli. Ljubljana: Rokus Klett.

Kržišnik, E. (2006). Izraba semantične potence frazemov. Slavistična revija, 56(1), 259–279.

Kržišnik, E. (2015). Frazeologija v šoli – drugič. Jezik in slovstvo, 60(3–4), 131–142.

Ljubešić, N., & Erjavec, T. (2016). Corpus vs. Lexicon Supervision in Morphosyntactic Tagging: the Case of Slovene. Language Resources and Evaluation Conference 2016.

Logar Berginc, N., Grčar, M., Brakus, M., Erjavec, T., Arhar Holdt, Š., & Krek, S. (2012). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Fakulteta za družbene vede. Pridobljeno s https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/pages-from-logar-et-al---korpusi.pdf?sfvrsn=2

Meterc, M. (2017). Paremiološki optimum: Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504153

Meterc, M. (2019). Vpliv starosti na poznanost pregovorov, rekov in sorodnih paremij ter na paremiološko kompetenco slovenskih govorcev. V Ž. Macan (ur.), Frazeologija, učenje i poučavanje (str. 209–221). Rijeka.

Meterc, M. (2020). Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Rastoči slovar. Pridobljeno s https://fran.si/

Nidorfer Šiškovič, M. (2013). Žanrskost funkcijskih besedilnih vrst. V A. Žele (ur.), Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Obdobja 32 (str. 269–275). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Nivre, J., Marneffe, M., Ginter, F., Goldberg, Y., Hajič, J., Manning, C. D., …, Zeman, D. (2016). Universal Dependencies v1: A Multilingual Treebank Collection. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’16). Portorož: European Language Resources Association. DOI: https://doi.org/10.1162/coli_a_00402

Odpiranje izobraževanja: inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri. Pridobljeno s https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=HU

Rozman, T., Krapš Vodopivec, I., Stritar, M., & Kosem, I. (2020). Empirični pogled na pouk slovenskega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL. Pridobljeno s https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/227/327/5303-1

SEJO = Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (2011). Irena Kovačič (pr.). El. knjiga. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/SEJO-komplet-za-splet.pdf

Starc, S. (2011). Stik disciplin v besedilu iz besednih in slikovnih semiotskih virov. V S. Kranjc (ur.), Meddisciplinarnost v slovenistiki, Obdobja 30 (str. 433–440). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Strateški okvir – Izobraževanje in usposabljanje 2020. Pridobljeno s http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_sl

Ulčnik, N. (2019). Izbor frazemov za bazo FRIDA. V N. Ulčnik (ur.), Slovenščina na dlani 2 (str. 37–45). Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Pridobljeno s https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447 DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-319-7.6

Ulčnik, N., & Meterc, M. (2019). Izbor pregovorov za bazo FRIDA. V N. Ulčnik (ur.), Slovenščina na dlani 2 (str. 47–55). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Pridobljeno s https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447 DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-319-7.7

Vičar, B. (2015). Slovnični pristop k vizualni komunikaciji: vizualna analiza vojnih fotografij. V M. Smolej (ur.), Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Obdobja 34 (str. 801–810). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Voršič, I. (2018). Prvi odzivi učiteljic in učiteljev. V N. Ulčnik (ur.), Slovenščina na dlani 1 (str. 89–91). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Pridobljeno s http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341 DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-164-3.16

Prenosi

Objavljeno

1. 07. 2021 — posodobljeno 6. 07. 2021

Verzije

Kako citirati

Verdonik, D., Majhenič, S., Antloga, Špela, Majninger, S., Ferme, M., Dobrovoljc, K., Pulko, S., Krajnc Ivič, M., & Ulčnik, N. (2021). Učno E-okolje Slovenščina na dlani: izzivi in rešitve. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 9(1), 181-215. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.181-215 (Original work published 2021)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)