(1)
Verdonik, D. Jezikovnoteoretska načela V Korpusnem Jezikoslovju. SLO2.0 2015, 3 (1), 1-27. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.1-27.