[1]
I. Kosem and V. Nyst, “Korpusnojezikoslovna revolucija v poljskem znakovnem jeziku: intervju z dr. Pawlom Rutkowskim”, SLO2.0, vol. 5, no. 1, pp. 70–90, Mar. 2018, doi: 10.4312/slo2.0.2017.1.70-90.