Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
 • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
 • Datoteka oddanega prispevka je v formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF ali WordPerfect dokumenta.
 • Kjer je možno, so objavljene URL povezave do literature.
 • Besedilo ima enojni razmak; uporabljena pisava je velikosti 12 točk; za poudarjene besede uporabite stil poševno, podčrtano le za URL povezave; in vse ilustracije, slike in tabele so na pravih mestih v besedilu, namesto na kupu na koncu besedila.
 • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje.

Smernice za avtorje

 

1. Tehnična navodila za pisanje znanstvenih in strokovnih prispevkov

Prispevke oddajte preko spletnega sistema OJS in sicer v formatu MS Word (.doc) in brez posebnega oblikovanja. Dolžina besedila naj bo med 15.000 in 30.000 znakov s presledki brez seznama citiranih referenc.  

Uporabljajte pisavo Times New Roman, velikost 12, razmak med vrsticami naj bo 1,5, poravnava obojestranska. Naslovi poglavij naj bodo napisani z malimi črkami in poudarjeni (krepko). Naslove publikacij in tujke pišemo ležeče

Vsebinske opombe pod črto naj bodo avtomatično oštevilčene. Tabele in preglednice naj bodo del tekočega besedila, opremljene pa naj bodo z ustreznimi podnapisi. 

Besedilo naj bo slovnično brezhibno. 

Prispevek mora imeti naslednjo strukturo: 

 • naslov v slovenščini in angleščini;
 • informacije o avtorju (ime, priimek, naziv, institucija zaposlitve ter kontakt);
 • izvleček v slovenščini in angleščini (do 600 znakov s presledki);
 • ključne besede (do šest) v slovenščini in angleščini;
 • besedilo prispevka;
 • zahvale (poljubno); 
 • citirane reference (glej navodila spodaj);
 • povzetek v angleškem jeziku (do 2.500 znakov s presledki);
 • ilustrativno gradivo oziroma priloge, opremljene s potrebnimi podatki.

Slikovno gradivo  

Fotografije, skice, risbe, grafi ipd. naj imajo ločljivost najmanj 300 dpi (format .jpg ali .tif.). Avtorji jih priložijo kot prilogo, v besedilu pa označijo želeno mesto postavitve.  

Podnapis k sliki naj bo v obliki: Slika zaporedna številka: Naslov slike (foto: avtor, datum).
Primer: Slika 1: Murkovanje v Trbovljah (Foto: Ivanka Počkar, 11. 11. 2018). 

Podnapis k sliki naj bo tudi ime slikovne datoteke.

 

2. Tehnična navodila za pisanje knjižnih recenzij

Knjižna recenzija naj ne presegajo 4000 znakov s presledki. Opremljena naj bo z osnovnimi podatki o avtorju recenzije. Avtor mora navesti tudi podatke recenziranega dela.

 

3. Tehnična navodila za pisanje poročila o dogodkih, projektnih aktivnostih, simpozijih

Poročilo o dogodku naj ne presega 2000 znakov s presledki. Opremljeno mora biti z osnovnimi podatki o avtorju prispevka. Poročilu lahko avtorji dodajo tudi slikovno gradivo.

 

4. Citati in reference

Vsa besedila morajo uporabljati družboslovno oziroma oklepajsko citiranje (citirane vire in literaturo navajamo sproti v oklepajih in ne v opombah pod črto) in spoštovati spodnja navodila. 

Citati v tekočem besedilu

 1. Citati v besedilu morajo biti znotraj »dvojnih narekovajev«.
 2. Pomembni citati ali citati, daljši od 45 besed, naj bodo izločeni v posebnem citatnem bloku (zamaknjeni) in brez dvojnih narekovajev.
 3. Citati naj ohranjajo morebitne originalne poudarke (krepko, ležeče ali podčrtano), če pa je del citata naknadno poudarjen, naj bo to označeno.
 4. Pri pisanju uporabljamo družboslovni način navajanja virov in literature: priimek avtorja, leto publikacije in strani znotraj okroglih oklepajev. Primer: (Jones 1990: 20–1).
 5. Ko v oklepaju navajamo več zaporednih strani v posameznem delu velja naslednje pravilo: (Irwin 2006: 35–39) in ne (Irwin 2006: 35–9).
 6. Pri neposrednem citiranju vira v besedilu vedno vstavimo oklepajski navedek pred piko. Le v primerih, ko dobesedno navajamo več povedi, oklepajski navedek postavimo za piko in dvojne narekovaje.
 7. Kadar povzemamo sekundarni vir, se sklicujemo na tisti vir, ki ga uporabljamo mi, povemo pa, da avtor, ki ga navajamo, navaja nekoga drugega. Na primer: (po Brumen 2000).

Citirane reference

 1. Na koncu besedila naj bo obvezno priložen seznam vseh uporabljenih virov in literature, naslovljen Citirane reference.
 2. Seznam citiranih referenc je razporejen po abecednem vrstnem redu po priimkih avtorjev. Kadar je delo soavtorsko, ga razvrščamo po prvonavedem avtorju.
 3. Ne vključujemo referenc, ki jih nismo uporabili v besedilu.
 4. Reference istega avtorja so razporejene naraščajoče po letnicah publikacije, reference istega avtorja z istim letom publikacije pa označite s črkami a, b, c… (na primer 2002a, 2002b, 2002c). V besedilu navajamo: (Šmitek 1998a: 54). 
 5. V seznamu literature ob vsakem delu navedemo avotrja – tudi ko gre za več del istega avtorja, avtorstvo navedemo ob vsakem delu posebej.
 6. Ime avtorja naj bo napisano z malimi črkami in veliki začetnicami (Caldeira), naslovi knjig naj bodo v ležečem položaju, naslovi člankov naj bodo v 'enojnih narekovajih'.

Primeri citiranja 

Knjiga (en avtor): 
Priimek, Ime 
Leto publikacije Naslov: Podnaslov. Mesto publikacije: Založba. 
V besedilu: (Priimek leto: stran). 
Primer: 
Caldeira, Teresa 
2000 City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in Sao Paolo. Berkely: University of California Press. 
V besedilu: (Caldeira 2000: 24). 

Knjiga (dva ali trije avtorji): 
Priimek, Ime, Ime Priimek in Ime Priimek 
Leto publikacije Naslov: Podnaslov. Mesto publikacije: Založba. 
V besedilu: (Priimek, Priimek in Priimek leto: stran). 
Primer: 
Basch, Linda, Nina Glick-Schiller in Cristina Blanc-Szanton 
1994 Nations Unbound: Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation- States. Langhorne: Gordon and Breach. 
V besedilu: (Basch, Glick-Schiller in Blanc-Szanton 1994: 56–7). 
Opomba: Če navajamo delo, ki ima več kot tri avtorje, uporabljamo: Priimek prvonavedenega avtorja idr. Na primer: (Kumer idr. 2002: 13). 

Zbornik:  
Priimek, Ime, ur. 
Leto publikacije Naslov: Podnaslov. Mesto publikacije: Založba. 
Primer: 
Coleman, Simon in Mike Craig, ur. 
2002 Tourism: Between Place and Performance. New York in Oxford: Berghahn Books. 
V besedilu: (Coleman in Craig 2002). 

Besedilo ali poglavje v zborniku:  
Priimek, Ime 
Leto 'Naslov: Podnaslov.' V: Naslov: Podnaslov zbornika. Ime Priimek, ur. Mesto publikacije: Založba. Str. xx–yy. 
Primer: 
Baldwin-Edwards, Martin 
1999 'Where Free Markets Reign: Aliens in the Twilight Zone.' V: Immigrants and the Informal Economy in Southern Europe. Martin Baldwin-Edwards in Joaquin Arango, ur. London: Frank Cass. Str. 1–15. 
V besedilu: (Baldwin-Edwards 1999: 14). 

Članek v periodični publikaciji: 
Priimek, Ime 
Leto 'Naslov: Podnaslov.' Ime periodične publikacije (letnik)številka: xx–yy. 
Primer: 
Brightman, Robert 
1995 'Forget Culture: Replacement, Transcendence, Relexification.' Cultural Anthropology 10(4): 509–46. 
V besedilu: (Brightman 1995: 530). 

Članek v časopisu ali poljudni reviji: 
Priimek, Ime 
Leto 'Naslov: Podnaslov članka.' Ime časopisa, datum, str. xx–yy. 
Primer:  
Muršič, Rajko 
1998 'Previdno torej z mladimi! In z glasbo. Mladinske kulture, podkulture in alternative  
skozi prizmo živega druženja.' Večer, 21. 2. 1998, str. 40–41. 
V besedilu: (Večer, 21. 2. 1998: stran). 

Spletni viri: 
a. Če ima spletni vir navedenega avtorja:
Priimek, Ime 
Leto 'Naslov: Podnaslov.' <lokacija vira>, datum pregledovanja. 
Primer: 
Eriksen, Thomas Hylland 
1999 ‘Tu dimunn pu vini kreol: The Mauritian creole and the concept of creolization.’  
Spletni vir: <www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/eriksen.pdf>, 9. 3. 2004. 
V besedilu: (Eriksen 1999).

b. Če letnica v spletnem viru ni navedena, navedemo leto našega dostopa (npr. 2018). Če avtor ni naveden, navedemo ime vira: 
Encyclopaedia Brittanica  
2015   'Macedonia.' Spletni vir: <http://www.britannica.com/search?query=macedonia>, 6. 7. 2015. 
V besedilu: (Encycoplaedia Brittanica 2015). 

c. Na tak način navajamo tudi vire s spletni strani Facebook, Twitter, Wikipedia … 
Wikipedia 
2016   'Naslov.' Spletni vir: <spletna stran>, datum dostopa. 
V besedilu: (Wikipedia 2016).  

Osebna komunikacija: 
Tak vir (skupaj z osebnimi e-poštnimi sporočili, listami in novičarskimi skupinami na mreži) navajamo sproti, v besedilu. Npr. Janez Kranjski trdi (osebna komunikacija, 23. 11. 1998), da bodo slovenski kozolci propadli, če takoj ne stopimo v akcijo.

Članki

Section default policy

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti