Navodila za gostujoče urednice in urednike

Postopek 

Urednica ali urednik tematske številke s predlogom izdaje tematske številke kontaktira odgovornega in glavnega urednika ali urednico. Predloži kratko utemeljitev tematske številke, seznam predvidenih prispevkov z izvlečki in seznam avtorjev ter predlaganih (mednarodnih) recenzentov. Utemeljitev mora vsebovati predlagan naslov tematske številke, kratek opis obravnavane tematike in obrazložitev njenega pričakovanega izvirnega znanstvenega prispevka k disciplinam, ki jih revija Svetovi/Worlds obravnava. Tematska številka mora vsebovati vsaj pet tematsko usmerjenih znanstvenih ali strokovnih prispevkov.  

Urednica/urednik tematske številke uredniškemu odboru (UO) predloži tudi informacijo o jeziku tematske številke (slovenski, angleški). 

O odobritvi predloga tematske številke odloča uredniški odbor revije Svetovi/Worlds.  

Naloge gostujoče urednice/urednika: 

  • komunikacija z avtorji prispevkov, ki bodo objavljeni v tematski številki revije;
  • prvi pregled prejetih znanstvenih in strokovnih prispevkov;
  • pomoč pri iskanju recenzentov za znanstvene prispevke;
  • skrbi za to, da avtorji prispevke oddajo v skladu s predvideno časovnico; 
  • v sodelovanju s tehnično urednico oblikuje končno podobo revije (vrstni red prispevkov);
  • pisanje gostujočega uvodnika (2-3 strani);
  • priskrbi naslovno fotografijo. 

Časovnica  

Revija Svetovi/Worlds izhaja dvakrat letno – februarja in julija. Gostujoča urednica/urednik, poskrbi, da so znanstveni prispevki pravočasno oddani in recenzirani. Gostujoča urednica/urednik mora končne in recenzirane verzije prispevkov UO posredovati najmanj dva meseca pred načrtovanim izidom.  

UO gostujoči urednici/uredniku svetuje, da avtorje znanstvenih besedil pozovejo, da znanstvene prispevke v postopek pregleda oddajo vsaj šest mesecev pred načrtovanim izidom revije (tj. junija oziroma konec decembra).   

Gostujoči uvodnik mora gostujoča urednica/urednik oddati najkasneje en mesec pred izidom revije.  

Tehnična navodila 

Gostujoča urednica/urednik poskrbi, da prispevki sledijo tehničnim navodilom za pisanje besedil v reviji Svetovi/Worlds (navodila).